So sánh đặc điểm lâm sàng, hình ảnh điện quang ở bệnh nhân chấn thương cột sống vùng ngực thắt lưng Denis iib theo phân loại chia sẻ lực tải của đốt sống tổn thương

Nguyễn Ngọc Quyền, Lê Hùng Trường, Vũ Hồng Vân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

So sánh đặc điểm lâm sàng, hình ảnh điện quang theo phân loại chia sẻ lực tải của thân đốt sống ở bệnh nhân chấn thương cột sống vùng ngực thắt lưng mất vững loại Denis IIB.  Nghiên cứu cắt ngang mô tả, được tiến hành trên 40 bệnh nhân bị chấn thương vỡ nhiều mảnh thân đốt sống ở một đốt sống vùng ngực thắt lưng có chỉ định phẫu thuật. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tuổi, giới, mức độ đau cột sống và tổn thương thần kinh giữa hai nhóm điểm LSC. Trung bình góc gù thân đốt sống, góc gù vùng cột sống, khoảng liên cuống cung của đốt sống tổn thương ở nhóm điểm LSC ≥7 cao hơn nhóm điểm LSC <7 nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Nhóm có điểm LSC ≥7 có mức độ hẹp ống sống nặng hơn nhóm có điểm LSC<7 với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.  

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Coudane H, Goutallier D. Pathologie de la coiffe des rotateurs. In: Traité d’Appảeil Locomoteur. Elsevier. ; 1997.
2. Lafosse L, Jost B, Reiland Y, Audebert S, Toussaint B, Gobezie R. Structural integrity and clinical outcomes after arthroscopic repair of isolated subscapularis tears. J Bone Joint Surg Am. 2007;89(6):1184 - 1193. doi:10.2106/JBJS.F.00007
3. Galatz LM, Ball CM, Teefey SA, Middleton WD, Yamaguchi K. The outcome and repair integrity of completely arthroscopically repaired large and massive rotator cuff tears. J Bone Joint Surg Am. 2004;86(2):219 - 224. doi:10.2106/00004623 - 200402000 - 00002
4. Fealy S, Kingham TP, Altchek DW. Mini - open rotator cuff repair using a two - row fixation technique: outcomes analysis in patients with small, moderate, and large rotator cuff tears. Arthrosc J Arthrosc Relat Surg Off Publ Arthrosc Assoc N Am Int Arthrosc Assoc. 2002;18(6):665 - 670. doi:10.1053/jars.2002.32589
5. Lo IKY, Burkhart SS. Double - row arthroscopic rotator cuff repair: re - establishing the footprint of the rotator cuff. Arthrosc J Arthrosc Relat Surg Off Publ Arthrosc Assoc N Am Int Arthrosc Assoc. 2003;19(9):1035 - 1042. doi:10.1016/j.arthro.2003.09.036
6. Kirkley A, Griffin S, Dainty K. Scoring Systems for the Functional Assessment of the Shoulder. Arthrosc J Arthrosc Relat Surg Off Publ Arthrosc Assoc N Am Int Arthrosc Assoc. 2004;19:1109 - 1120. doi:10.1016/j.arthro.2003.10.030
7. Sugaya H, Maeda K, Matsuki K, Moriishi J. Repair integrity and functional outcome after arthroscopic double - row rotator cuff repair. A prospective outcome study. J Bone Joint Surg Am. 2007;89(5):953 - 960. doi:10.2106/JBJS.F.00512
8. Denard PJ, Jiwani AZ, Lädermann A, Burkhart SS. Long - term outcome of arthroscopic massive rotator cuff repair: the importance of double - row fixation. Arthrosc J Arthrosc Relat Surg Off Publ Arthrosc Assoc N Am Int Arthrosc Assoc. 2012;28(7):909 - 915. doi:10.1016/j.arthro.2011.12.007
9. Millett PJ, Warth RJ, Dornan GJ, Lee JT, Spiegl UJ. Clinical and structural outcomes after arthroscopic single - row versus double - row rotator cuff repair: a systematic review and meta - analysis of level I randomized clinical trials. J Shoulder Elbow Surg. 2014;23(4):586 - 597. doi:10.1016/j.jse.2013.10.006
10. Zwolak P, Meyer P, Molnar L, Kröber M. The functional outcome of arthroscopic rotator cuff repair with double - row knotless vs knot - tying anchors. Arch Orthop Trauma Surg. Published online August 25, 2020. doi:10.1007/s00402 - 020 - 03584 - 3
11. Abdelshahed M, Mahure SA, Kaplan DJ, et al. Arthroscopic Rotator Cuff Repair: Double - Row Transosseous Equivalent Suture Bridge Technique. Arthrosc Tech. 2016;5(6):e1297 - e1304. doi:10.1016/j.eats.2016.07.022
12. Ohzono H, Gotoh M, Nakamura H, et al. Effect of Preoperative Fatty Degeneration of the Rotator Cuff Muscles on the Clinical Outcome of Patients With Intact Tendons After Arthroscopic Rotator Cuff Repair of Large/Massive Cuff Tears. Am J Sports Med. 2017;45(13):2975 - 2981. doi:10.1177/0363546517724432
13. Burkhart SS, Barth JRH, Richards DP, Zlatkin MB, Larsen M. Arthroscopic repair of massive rotator cuff tears with stage 3 and 4 fatty degeneration. Arthrosc J Arthrosc Relat Surg Off Publ Arthrosc Assoc N Am Int Arthrosc Assoc. 2007;23(4):347 - 354. doi:10.1016/j.arthro.2006.12.012
14. Burkhart SS, Koo S. Large to massive rotator cuff tears. In: AANA Advanced Arthroscopy: The Shoulder. Saunders Elsevier; 2010:208 - 221.
15. Park J - Y, Lhee S - H, Choi J - H, Park H - K, Yu J - W, Seo J - B. Comparison of the clinical outcomes of single - and double - row repairs in rotator cuff tears. Am J Sports Med. 2008;36(7):1310 - 1316. doi:10.1177/0363546508315039
16. Fang J - H, Dai X - S, Yu X - N, et al. Lesions of the Long Head of the Biceps Tendon Concomitant with Rotator Cuff Tears: Tenotomy or Subpectoral Mini - open Tenodesis? A Comparative Short to Mid - term Follow - up Study. Orthop Surg. 2019;11(5):857 - 863. doi:10.1111/os.12536
17. Lee H - J, Jeong J - Y, Kim C - K, Kim Y - S. Surgical treatment of lesions of the long head of the biceps brachii tendon with rotator cuff tear: a prospective randomized clinical trial comparing the clinical results of tenotomy and tenodesis. J Shoulder Elbow Surg. 2016;25(7):1107 - 1114. doi:10.1016/j.jse.2016.02.006