26. Thực trạng về tự khám vú của phụ nữ xã Tiên Phương năm 2020

Nguyễn Thị Diễm Hương, Vũ Thị Ngân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả về thực hành tự khám vú (BSE) và các rào cản trong việc thực hành tự khám vú trên nhóm phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội năm 2020. Sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang và bộ câu hỏi được thiết kế sẵn để phỏng vấn 353 phụ nữ . Kết quả cho thấy tỷ lệ thực hành tự khám vú còn thấp (47,5%), đặc biệt là đúng tần suất còn rất thấp (3,7%). Lý do tự báo cáo là 70,9% thấy không có vấn đề gì ở vú, 60,3% không biết cách thực hiện. Hồi quy đơn biến cho thấy trình độ học vấn, số con và nghề nghiệp có mối liên quan có ý nghĩa thông kê (p < 0,05) đến việc thực hành tự khám vú. Cần tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ về ung thư vú và tự khám vú.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Clegg LX, Reichman ME. Impact of socioeconomic status on cancer incidence and stage at diagnosis: selected findings from the surveillance, epidemiology, and end results: National Longitudinal Mortality Study. Cancer Causes Control. 2009;20:417-435.
2. Hoang Van Minh, Tran Van Thuan, Xiao-ou Shu. Scientific Evidence for Cancer Control in Vietnam. Cancer Control. 2019;26:1-2.
3. Yazdani F. The effects of yoga on sympyom scales quality of life in breast cancer patients undergoing radiotherapy. Iran J Breast Cancer. 2015;7(4):33-42.
4. Avci IA. Factors associated with breast self-examination practices and beliefs in female workers at a Muslim Community. Eur J Oncol Nurs. 2008;12:127-133.
5. Giridhara RB, Goleen S, Sharon BC. Breast cancer screening among females in Iran and recommendation for improved practice: A review. Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12:1647-1755.
6. Fariba Tabari, Reyhaneh Abbaszadeh, Sedigheh Tobari. Barriers of breast self-examination: A review study from Iranian researchers. Bali Med J. 2017;6(3):562-568.
7. Do Thi Thanh Toan, Luu Ngoc Hoat, Luu Ngoc Minh. Knowledge, attitude and practice regarding breast cancer early detection among women in a mountainous area in northern Vietnam. Cancer Control. 2019;26(1).
8. Tuyen DQ, Dung TV, Dong HV, Kien TT. Breast selfexamination: knowledge and practice among female textile workers in Vietnam. Cancer Control. 2019;26(1).
9. Akhtari- Zavare M, Ghanbari-BaghestanA, Latiffah AL. Knowledge and belief towards breast cancer and breast self examination preactice among Ianian women in Hamadan Iran. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(16):6531-6534.
10. Mehrnoosh Akhtari-Zavare, Muhamad Hanafiah Juni, Irmi Zarina Ismail. Barriers to breast self examination practice among Malaysian female students: a cross sectional study. SpringerPlus.
11. Sami Abdo radman Al-DubaiSami Abdo radman Al-Dubai, Kurubaran Ganasegeran, Aied Mohammed Alabsi. Exploration of Barriers to Breast-Self Examination among Urban Women in Shah Alam, Malaysia: A Cross Sectional Study. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13:1627-1632.