Tác động của đại dịch Covid-19 tới nhân viên y tế tại Hà Nội năm 2020

Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Thảo, Phạm Thị Quân, Tạ Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi điều tra online trên 2157 đối tượng nhằm đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 lên công việc và cuộc sống của cán bộ y tế tại Hà Nội bằng phương pháp phân tích nhân tố. Kết quả của nghiên cứu cho thấy đại dịch Covid 19 có ảnh hưởng đáng kể tới cuộc sống và công việc của nhân viên y tế trên địa bàn Hà Nội. Nhân viên y tế tuyến huyện/xã có nhiều áp lực trong công việc hơn tuyến trung ương (Coef: 0,104; 95%CI:0,059;0,148), điều dưỡng nhiều áp lực hơn bác sĩ (Coef: 0,5; 95%CI:0,009-0,095). Người có tuổi đời, tuổi nghề càng cao thì áp lực công việc càng lớn nhưng lại có thái độ làm việc tích cực hơn. Người làm việc tại nơi có nguy cơ tiếp xúc thì có thái độ bi quan hơn những người làm việc ở nơi gần như không phải tiếp xúc với dịch bệnh COVID-19.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, truy cập ngày 26/12/2020, https://covid19.who.int/
2. Huang JZ, Han MF, Luo TD, et al. [Mental health survey of medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19]. Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases. Mar 20 2020;38(3):192-195. doi:10.3760/cma.j.cn121094-20200219-00063.
3. Lima CKT, Carvalho PMM, Lima I, et al. The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV (new Coronavirus disease). Psychiatry research. May 2020;287:112915. doi:10.1016/j.psychres.2020.112915.
4. Lai J, Ma S, Wang Y, et al. Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA Netw Open. Mar 2 2020;3(3):e203976. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3976.
5. CI A. The World Factbook—Vietnam: Central Intelligence Agency (2020) 30/04/2020 2020.
6. Schwartz J, King CC, Yen MY. Protecting Healthcare Workers During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak: Lessons From Taiwan’s Severe Acute Respiratory Syndrome Response. Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America. Jul 28 2020;71(15):858-860. doi:10.1093/cid/ciaa255.
7. Anderson M, McKee M, Mossialos E. Covid-19 exposes weaknesses in European response to outbreaks. BMJ (Clinical research ed). Mar 18 2020;368:m1075. doi:10.1136/bmj.m1075.
8. Chen Q, Liang M, Li Y, et al. Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak. Lancet Psychiatry. Apr 2020;7(4):e15-e16. doi:10.1016/s2215-0366(20)30078-x.
9. Huang C WY, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. THE LANCET 24/01/2020 2020;doi:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
10. Chen N ZM, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. THE LANCET. 30/01/2020 2020;doi:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30211-7.
11. Poujian Lu M, Xiang Zhao M, Juan Li P, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet (London, England). 30/01/2020 2020;doi:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30251-8.
12. Rubin GJ, Wessely S. The psychological effects of quarantining a city. BMJ 2020;368:m313. doi:10.1136/bmj.m313 %J BMJ.
13. Nam BYTV. Bộ Y tế thông tin chính thức về ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội Bo Y Te- Trang tin ve dich benh viem duong ho hap cap do Covid-19. 07/03/2020 2020;
14.Mbachu CN, Azubuike CM, Mbachu II, et al. COVID-19 infection: Knowledge, attitude, practices, and impact among healthcare workers in a South-Eastern Nigerian state. Journal of infection in developing countries. Sep 30 2020;14(9):943-952. doi:10.3855/jidc.13248.
15.Shoja E, Aghamohammadi V, Bazyar H, et al. Covid-19 effects on the workload of Iranian healthcare workers. Nov 2 2020;20(1):1636. doi:10.1186/s12889-020-09743-w.