Tác động của đại dịch Covid-19 đến sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại một số Bệnh viện tuyến Trung ương năm 2020

Nguyễn Thanh Thảo, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Vinh, Phạm Thị Quân, Tạ Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Quỳnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn online và thang đo tác động quy mô sự kiên - IES-R trên 1764 đối tượng là cán bộ y tế thuộc các bệnh viên tuyến Trung ương tham gia chống đại dịch COVID-19 năm 2020. Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 lên vấn đề sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 9,6% đối tượng có vấn đề sức khỏe tâm thần cần quan tâm, 8,8% có sức khỏe tâm thần ảnh hưởng lâu dài trong nhiều năm và 2,8% được chẩn đoán có tình trạng căng thẳng. Điểm trung bình của “Sự ám ảnh” về COVID 19 là cao nhất (7,1 ± 7,3), tiếp theo là “Sự lảng tránh” (4,8 ± 6,9) và “Phản ứng thái quá” (3,2 ± 4,8). Các nhân viên y tế là điều dưỡng trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế tại các khoa hành chính, sống độc thân và có tuổi đời, tuổi nghề cao thì có nguy cơ cao bị các vấn đề sức khỏe tâm thần cao hơn các đối tượng khác.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Accessed 12/11/2020, https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.
2. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19). Accessed 12/11/2020, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.
3. Adams JG, Walls RM. Supporting the Health Care Workforce During the COVID-19 Global Epidemic. Jama. 2020;doi:10.1001/jama.2020.3972.
4. Nicola Magnavita, Paolo Maurizio Soave, Walter Ricciardi, et al. Occupational stress and mental health among anesthetists during the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(21):8245.
5. Kavita Batra, Tejinder Pal Singh, Manoj Sharma, et al. Investigating the psychological impact of COVID-19 among healthcare workers: a meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(23):9096.
6. Hong S, Ai M, Xu X, et al. Immediate psychological impact on nurses working at 42 government-designated hospitals during COVID-19 outbreak in China: A cross-sectional study. Nursing outlook. Jul 19 2020;doi:10.1016/j.outlook.2020.07.007.
7. Zhu Zhou, Xu Shabei, Wang Hui, et al. COVID-19 in Wuhan: Immediate Psychological Impact on 5062 Health Workers. MedRxiv. 2020;
8. Lai J, Ma S, Wang Y, et al. Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA Netw Open. Mar 2 2020;3(3):e203976. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3976.
9. Korkmaz S, Kazgan A, Çekiç S, et al. The anxiety levels, quality of sleep and life and problem-solving skills in healthcare workers employed in COVID-19 services. Journal of clinical neuroscience: official journal of the Neurosurgical Society of Australasia. Oct 2020;80:131-136. doi:10.1016/j.jocn.2020.07.073.
10. Maunder RG, Lancee W J, Rourke S, et al. Factors associated with the psychological impact of severe acute respiratory syndrome on nurses and other hospital workers in Toronto. Psychosomatic medicine. Nov-Dec 2004;66(6):938-42. doi:10.1097/01.psy.0000145673.84698.18.
11. Wong TW, Yau JK, Chan, et al. The psychological impact of severe acute respiratory syndrome outbreak on healthcare workers in emergency departments and how they cope. European journal of emergency medicine: official journal of the European Society for Emergency Medicine. Feb 2005;12(1):13-8. doi:10.1097/00063110-200502000-00005.
12. Shih FL, Gau ML, Kao CC, et al. Dying and caring on the edge: Taiwan’s surviving nurses’ reflections on taking care of patients with severe acute respiratory syndrome. Applied nursing research: ANR. Nov 2007;20(4):171-80. doi:10.1016/j.apnr.2006.08.007.
13. Chan SS, Leung GM, Tiwari AF, et al. The impact of work-related risk on nurses during the SARS outbreak in Hong Kong. Family & community health. Jul-Sep 2005;28(3):274-87. doi:10.1097/00003727-200507000-00008.
14. Chan AO, Huak CY. Psychological impact of the 2003 severe acute respiratory syndrome outbreak on health care workers in a medium size regional general hospital in Singapore. Occupational medicine (Oxford, England). May 2004;54(3):190-6. doi:10.1093/occmed/kqh027.
15. Liu Y, Wang L, Chen L, et al. Mental Health Status of Paediatric Medical Workers in China During the COVID-19 Outbreak. Frontiers in psychiatry. 2020;11:702. doi:10.3389/fpsyt.2020.00702.