Kiến thức về quản lý chất thải rắn của nhân viên y tế tại ba Bệnh viện tại Hà Nội năm 2018

Chu Văn Thăng, Lê Thị Hoàn, Lê Vũ Thuý Hương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành năm 2018 tại 3 bệnh viện tại Hà Nội: bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh viện Đa khoa Thường Tín và bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đại diện cho bệnh viện hạng I, hạng II và bệnh viện tư nhân. Nghiên cứu nhằm mô tả và so sánh kiến thức về quản lý chất thải rắn y tế của cán bộ y tế theo thông tư liên tịch số 58/TTLT-BYT-BTNMT. Có 375 cán bộ y tế đã trả lời phiếu phỏng vấn tự điền về các kiến thức liên quan đến phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế. Trong đó bệnh viện Đa khoa Đức Giang đạt tỷ lệ cao nhất về kiến thức chung (91,5%) và sau đó là bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Bệnh viện Đa khoa Thường Tín có tỷ lệ nhân viên đạt yêu cầu về kiến thức là thấp nhất trong 03 bệnh viện. Tuy nhiên kiến thức về xử lý rác thải rắn y tế còn hạn chế. Cán bộ y tế được tập huấn và biết về thông tư 58 có kiến thức tốt hơn. Vì vậy, 03 bệnh viện cần cập nhật và hướng dẫn cán bộ y tế thực hành phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn y tế theo đúng thông tư 58 và các quy định khác của pháp luật

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lê Thị Hoàn. An Toàn Trong Việc Quản Lý và Áp Dụng Công Nghệ Xử Lý Chất Thải y Tế. Nhà xuất bản y học. 2016.
2. Y, Chartier. Safe Management of Wastes From Health-Care Activities. Second Edition. World Health Organization; 2014.
3. Cục quản lý môi trường y tế. Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải bệnh viện (Ban hành kèm theo quyết định số 105/QĐ_MT ngày 03/07/2014 của Cục trưởng Cục quản lý môi trường y tế). 2015.
4. WHO, UNICEF, eds. Wash in Health Care Facilities. Global Health Report 2019.
5. Sở Y tế Hà Nội. Hội nghị giao ban công tác quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường.2018.
6. Nguyễn Văn Huynh. Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế và yếu tố ảnh hưởng ở một số trung tâm và khoa lâm sàng Bệnh viện E năm 2016. 2016.
7. Châu Võ Thuỵ Diễm Thuý. Thực trạng kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về phân loại, thu gom chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp năm 2015. Tạp Chí Học Dự Phòng. 27(số 5 2017):299.
8. Phan Thanh Lam, Trần Thị Ngọc Lan, Lã Ngọc Quang. Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại các trạm y tế thuộc trung tâm y tế huyện Gia Lâm, năm 2013. Tạp chí Y Học Thực Hành. 876(số 7/2013):5.
9. Cục quản lý môi trường y tế, (2015). “Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải bệnh viện”. (Ban hành kèm theo quyết định số 105/QĐ_MT ngày 03/7/2014 của Cục trưởng Cục quản lý Môi trường y tế), Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
10. Nguyễn Văn Chuyên, Đồng Khắc Hưng và Chu Đức Thành (2012), “Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế trong quản lý và xử lý chất thải y tế tại 10 bệnh viện khu vực phía Bắc”, Tạp chí Y dược học quân sự, 1, tr. 8.