Sự phân bố các chủng Human Papilomavirus (HPV) trong ung thư vòm mũi họng

Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Chủ, Phạm Lê Anh Tuấn, Tạ Thành Đạt, Nguyễn Hoàng Việt

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Ung thư vòm họng là một trong những loại ung thư phổ biến có tỉ lệ tử vong cao ở Việt Nam (3,3/ 100 000 dân). Sự lây nhiễm của human papillomavirus (HPV) đã được chứng minh là một trong những yếu tố nguy cơ cao gây nên loại hình ung thư này. Để xác định vai trò của HPV đối với ung thư vòm họng, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm sàng lọc các chủng của HPV liên quan tới ung thư vòm họng bằng kỹ thuật Nested - PCR và phương pháp giải trình tự gen Sanger. 15/99 mẫu bệnh phẩm mô được xác định dương tính với HPV chiếm tỉ lệ 15,15 %. Trong đó phát hiện 2 chủng HPV thuộc chủng nguy cơ cao: 13/15 trường hợp HPV 16 (86,67%) và 2/15 trường hợp HPV18 (13,33%). Bệnh nhân ung thư vòm họng type III được ghi nhận phổ biến hơn so với type I và II với tỉ lệ lần lượt là 73,33% và 26,67%. Kết quả của nghiên cứu sẽ cung cấp những thông tin cần thiết trong việc hỗ trợ chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị ung thư vòm họng phù hợp đối với người Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Wei WI, Sham JS. Nasopharyngeal carcinoma. The Lancet. 2005;365(9476):2041 - 2054. doi:10.1016/S0140 - 6736(05)66698 - 6
2. Maxwell JH, Kumar B, Feng FY, et al. HPV - Positive/p16 - Positive/EBV - Negative Nasopharyngeal Carcinoma in White North Americans. Head Neck. 2010;32(5):562 - 567. doi:10.1002/hed.21216
3. Gyasi RK, Asante D - B, Asmah RH, et al. Correlation between koilocytes and human papilloma virus in nasopharyngeal Carcinomas. Int J Curr Res. 2016;8:7.
4. Laantri N, Attaleb M, Kandil M, et al. Human papillomavirus detection in moroccan patients with nasopharyngeal carcinoma. Infect Agent Cancer. 2011;6:3. doi:10.1186/1750 - 9378 - 6 - 3
5. Bernard H - U, Burk RD, Chen Z, van Doorslaer K, zur Hausen H, de Villiers E - M. Classification of Papillomaviruses (PVs) Based on 189 PV Types and Proposal of Taxonomic Amendments. Virology. 2010;401(1):70 - 79. doi:10.1016/j.virol.2010.02.002
6. Asante D - B, Asmah RH, Adjei AA, et al. Detection of Human Papillomavirus Genotypes and Epstein - Barr Virus in Nasopharyngeal Carcinomas at the Korle - Bu Teaching Hospital, Ghana. Sci World J. 2017;2017:2721367. doi:10.1155/2017/2721367
7. Ang KK, Harris J, Wheeler R, et al. Human Papillomavirus and Survival of Patients with Oropharyngeal Cancer. N Engl J Med. 2010;363(1):24 - 35. doi:10.1056/NEJMoa0912217
8. Wu L, Li C, Pan L. Nasopharyngeal carcinoma: A review of current updates. Exp Ther Med. 2018;15(4):3687 - 3692. doi:10.3892/etm.2018.5878
9. Le HHL, Bi X, Ishizaki A, et al. Human papillomavirus infection in male patients with STI - related symptoms in Hanoi, Vietnam. J Med Virol. 2016;88(6):1059 - 1066. doi:10.1002/jmv.24422
10. Singhi AD, Califano J, Westra WH. High - risk human papillomavirus in nasopharyngeal carcinoma. Head Neck. 2012;34(2):213 - 218. doi:10.1002/hed.21714
11. Thavaraj S, Stokes A, Guerra E, et al. Evaluation of human papillomavirus testing for squamous cell carcinoma of the tonsil in clinical practice. J Clin Pathol. 2011;64(4):308 - 312. doi:10.1136/jcp.2010.088450
12. Robinson M, Suh Y, Paleri V, et al. Oncogenic human papillomavirus - associated nasopharyngeal carcinoma: an observational study of correlation with ethnicity, histological subtype and outcome in a UK population. Infect Agent Cancer. 2013;8(1):30. doi:10.1186/1750 - 9378 - 8 - 30
13. Attoh S, Asmah R, Wiredu EK, Gyasi R, Tettey Y. Human papilloma virus genotypes in Ghanaian women with cervical carcinoma. East Afr Med J. 2010;87(8):345 - 349.
14. Huang WB, Chan JYW, Liu DL. Human papillomavirus and World Health Organization type III nasopharyngeal carcinoma: Multicenter study from an endemic area in Southern China. Cancer. 2018;124(3):530 - 536. doi:10.1002/cncr.31031
15. Mirzamani N, Salehian P, Farhadi M, Tehran EA. Detection of EBV and HPV in nasopharyngeal carcinoma by in situ hybridization. Exp Mol Pathol. 2006;81(3):231 - 234. doi:10.1016/j.yexmp.2006.04.006
16. Tung YC, Lin KH, Chu PY, Hsu CC, Kuo WR. Detection of human papilloma virus and Epstein - Barr virus DNA in nasopharyngeal carcinoma by polymerase chain reaction. Kaohsiung J Med Sci. 1999;15(5):256 - 262.
17. Shi Y, Peng S - L, Yang L - F, Chen X, Tao Y - G, Cao Y. Co - infection of Epstein - Barr virus and human papillomavirus in human tumorigenesis. Chin J Cancer. 2016;35(1):16. doi:10.1186/s40880 - 016 - 0079 - 1.