Đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của thang đo hài lòng cha mẹ trẻ sinh non đối với chất lượng dịch vụ tại khoa Sơ sinh

Nguyễn Thị Bình An, Nguyễn Thị Kim Ngân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Sự hài lòng của cha mẹ trẻ sơ sinh là một trong khía cạnh quan trọng phản ánh chất lượng chăm sóc trẻ sinh
non. Mục đích của nghiên cứu này đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của một thang đo đánh giá hài lòng của cha mẹ
trẻ sinh non. Nghiên cứu cắt ngang tại hai khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sử
dụng phương pháp phân tích nhân tố. Kết quả phân tích PCA giữ lại ba thành tố với số lượng câu hỏi ít hơn nhưng
vẫn đảm bảo tính giá trị. Hệ số Cronbach’s Alpha chung cho bộ công cụ là 0,86 và cho 3 nhóm yếu tố tương ứng về
chăm sóc, điều trị là 0,73; nhóm câu hỏi về giao tiếp là 0,88 và các câu hỏi về môi trường bệnh viện là 0,78. Cả thang
đo gồm 11 câu hỏi, giải thích được 56,4% độ biến thiên độ hài lòng của cha mẹ trẻ sinh non. Kết luận bộ công cụ rút
gọn bao gồm 11 câu đảm bảo tính giá trị và tin cậy để đo lường sự hài lòng của cha mẹ trẻ sinh non tại Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Behrman R, Butler A. Preterm birth: causes, consequences, and prevention, Washington, D.C. National Academies Press. 2007.
2. Matziou V, Boutopoulou B, Chrysostomou A, Vlachioti E, Mantziou T, Petsios K. Parents’ satisfaction concerning their child’s hospital care. Japan journal of nursing science. 2011;8(2):163-73. DOI: 10.1111/j.1742-7924.20 10.00171.x.
3. Latour JM, van Goudoever JB, Hazelzet JA. Parent satisfaction in the pediatric ICU. Pediatric clinics of North America. 2008;55(3):779-90. DOI: 10.1016/j.pcl.2008.02. 013.
4. Salehi Z, Khademolhoseini M, Ebadi A. Survey of parents’ satisfaction of infants admitted in the NICU. Critical care nursing. 2015;7(4):245-252.
5. Sankar V, Batra P, Saroha M, Sadiza J. Parental satisfaction in the traditional system of neonatal intensive care unit services in a public sector hospital in North India. South African journal of child health. 2017;11:54-7.
6. Wigert H, Dellenmark MB, Bry K. Strengths and weaknesses of parent-staff communication in the NICU: a survey assessment. BMC pediatrics. 2013;13(1):71.
7. Lanlehin R. Factors associated with information satisfaction among parents of sick neonates in the neonatal unit. Infant. 2012;8:1-4.
8. McCormick MC, Escobar GJ, Zheng Z, Richardson DK. Factors influencing parental satisfaction with neonatal intensive care among the families of moderately premature infants. Pediatrics. 2008;121(6):1111-8. doi: 10.1542/pe ds.2007-1700.
9. Haviland MG, Morales LS, Dial TH, Pincus HA. Race/ethnicity, socioeconomic status, and satisfaction with health care. Am J Med Qual. 2005;20(4):195-203.
10. McPherson ML, Sachdeva RC, Jefferson LS. Development of a survey to measure parent satisfaction in a pediatric intensive care unit. Critical care medicine. 2000;28(8):3009-13.
11. Latour JM, van Goudoever JB, Duivenvoorden HJ, Albers MJIJ, van Dam NAM, Dullaart E, et al. Construction and psychometric testing of the EMPATHIC questionnaire measuring parent satisfaction in the pediatric intensive care unit. Intensive Care Med. 2011 Feb;37(2):310-8. doi: 10.1007/s00134-010-204 2-y.
12. Pett MA, Lackey, Nancy R and Sullivan. Making Sense of Factor Analysis: the use of factor analysis for instrument development in health care research. SAGE Publications Ltd. 2003.
13. Latour JM, van Goudoever JB, Hazelzet JA. Parent satisfaction in the pediatric ICU. Pediatric clinics of North America. 2008;55(3):779-90, xii-xiii.
14. Ygge, B. M. & Arnetz, J. E. Quality of pediatric care: Application and validation of an instrument for measuring parent satisfaction with hospital care. International Journal for Quality in Health Care. 2001;13:33-43.
15. Haines C, Childs H. Parental satisfaction with paediatric intensive care. Paediatr Nurs. 2005 Sep;17(7):37-41. doi: 10.7748/paed2005.09.17.7.37.c1004. PMID: 16178171.
16. Co JP, Ferris TG, Marino BL, Homer CJ, Perrin JM. Are hospital characteristics associated with parental views of pediatric inpatient care quality?. Pediatrics. 2003 Feb;111(2):308-14. doi: 10.1542/peds.111.2.308. PMID: 12563056.