Đặc điểm hình ảnh của nang giáp lưỡi thể lưỡi trên cộng hưởng từ

Nguyễn Thị Huyền, Lê Văn Khảng, Phạm Tuấn Cảnh, Đàm Thủy Trang, Vũ Đăng Lưu

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bài báo nhằm mô tả hình ảnh cộng hưởng từ của nang giáp lưỡi thể lưỡi. Nghiên cứu mô tả hồi cứu được thực hiện trên 29 bệnh nhân với 29 nang giáp lưỡi thể lưỡi được chụp cộng hưởng từ và sau đó phẫu thuật khẳng định trên mô bệnh học tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương từ tháng 7/2019 đến 4/2021. 19 (65,5%) nang giáp lưỡi thể lưỡi nằm trên đường giữa. 27 (93,1%) nang có tín hiệu trung bình hoặc cao trên T1W. 25 (86,2%) nang đè lên nắp thanh môn. Các dấu hiệu mỏ nhọn, tiếp xúc xương móng, hình ống lần lượt gặp ở 72,4%, 27,6%, 17,2% số nang. Phần lớn các nang giáp lưỡi thể lưỡi có tín hiệu cao trên T1W do giàu protein. Các nang thường phát triển vào hố lưỡi thanh thiệt và đè lên nắp thanh môn. Dấu hiệu mỏ nhọn thường gặp, dấu hiệu tiếp xúc xương móng và dấu hiệu hình ống ít gặp. Đây là các dấu hiệu hữu ích trong chẩn đoán và quyết định hướng điều trị nang giáp lưỡi

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Allard RH. The thyroglossal cyst. Head Neck Surg. 1982;5(2):134 - 146. doi:10.1002/hed.2890050209
2. Sameer KSM, Mohanty S, Correa MMA, Das K. Lingual thyroglossal duct cysts-A review. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2012;76(2):165 - 168. doi:10.1016/j.ijporl.2011.11.025
3. Ahuja AT, Wong KT, King AD, Yuen EHY. Imaging for thyroglossal duct cyst: the bare essentials. Clin Radiol. 2005;60(2):141 - 148. doi:10.1016/j.crad.2004.08.009
4. Ahuja AT, King AD, King W, Metreweli C. Thyroglossal Duct Cysts: Sonographic Appearances in Adults. Am J Neuroradiol. 1999;20(4):579 - 582.
5. Choi HI, Choi YH, Cheon J - E, Kim WS, Kim I - O. Ultrasonographic features differentiating thyroglossal duct cysts from dermoid cysts. Ultrasonography. 2018;37(1):71 - 77. doi:10.14366/usg.17027
6. Lee DH, Jung SH, Yoon TM, Lee JK, Joo YE, Lim SC. Computed Tomographic Evaluation of Thyroglossal Duct Cysts in Children Under 11 Years of Age. Chonnam Med J. 2012;48(3):179 - 182. doi:10.4068/cmj.2012.48.3.179
7. King AD, Ahuja AT, Mok CO, Metreweli C. MR imaging of thyroglossal duct cysts in adults. Clin Radiol. 1999;54(5):304 - 308. doi:10.1016/s0009 - 9260(99)90559 - 7
8. Lê Tuấn Nhật Hoàng, Phạm Tuấn Cảnh, Hoàng Thị Hòa Bình. Đặc điểm lâm sàng, phim MRI và đối chiếu phẫu thuật của nang ống giáp lưỡi thể lưỡi. TCTMHVN. 2018;3(2):58 - 68.
9. Sathish C, Nyamannawar BM, Mohanty S, Correa MMA, Das K. Atypical thyroglossal duct anomalies. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008;72(9):1353 - 1357. doi:10.1016/j.ijporl.2008.05.020
10. Patel S, Bhatt AA. Thyroglossal duct pathology and mimics. Insights Imaging. 2019;10. doi:10.1186/s13244 - 019 - 0694 - x
11. Marianowski R, Ait Amer JL, Morisseau - Durand M - P, Manach Y, Rassi S. Risk factors for thyroglossal duct remnants after Sistrunk procedure in a pediatric population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2003;67(1):19 - 23. doi:10.1016/S0165 - 5876(02)00287 - 2
12. Kaselas Ch, Tsikopoulos G, Chortis Ch, Kaselas B. Thyroglossal duct cyst’s inflammation. When do we operate? Pediatr Surg Int. 2005;21(12):991 - 993. doi:10.1007/s00383 - 005 - 1562 - y
13. Jang DW, Sikora AG, Leytin A. Thyroglossal duct cyst carcinoma: case report and review of the literature. Ear Nose Throat J. 2013;92(9):E12 - 14.
14. Keith Moore, T. V. N. Persaud, Mark Torchia. The Developing Human. 10th Ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2016.
15. Noussios G, Anagnostis P, Goulis DG, Lappas D, Natsis K. Ectopic thyroid tissue: anatomical, clinical, and surgical implications of a rare entity. Eur J Endocrinol. 2011;165(3):375 - 382. doi:10.1530/EJE - 11 - 0461