Sự hài lòng với công việc của nhân viên y tế tại các bệnh viện tư nhân ở Việt Nam năm 2018

Hoàng Thị Hải Vân, Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Phạm Thu Vân, Phạm Phương Mai, Nguyễn Thị Thu Hường, Lê Vũ Thuý Hương, Nguyễn Thị Ly, Dương Huy Lương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại các bệnh viện tư nhân tại Việt Nam với cỡ mẫu 29.005 nhân viên y tế nhằm
mô tả mức độ hài lòng và một số yếu tố liên quan của nhân viên y tế đang làm việc tại các cơ sở y tế (CSYT)
tư nhân trên toàn quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy nữ giới chiếm chủ yếu (69,35%), tuổi trung bình 32,82 ±
9,57 tuổi. Điều dưỡng, hộ sinh chiếm tỷ lệ cao nhất với 44,35%. Sự hài lòng chung về bệnh viện và về lãnh đạo,
đồng nghiệp có điểm trung bình cao nhất, lần lượt 4,25 và 4,23 điểm. Sự hài lòng về thu nhập thấp nhất với 4,11
điểm. Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng gồm nữ giới có mức độ hài lòng với công việc thấp hơn nam giới;
các nhà quản lý, lãnh đạo bệnh viện có hài lòng cao hơn so với những vị trí công việc khác; nhân viên làm trong
khối hành chính có sự hài lòng cao hơn so với các khoa khác; người có kiêm nhiệm từ hai công việc trở lên và
số buổi trực trong một tháng nhiều hơn thì mức độ hài lòng càng giảm. Cần có các nghiên cứu sâu hơn để tìm
hiểu lý do về mức độ hài lòng khác nhau và cải thiện chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Abate HK, Mekonnen CK. Job Satisfaction and Associated Factors Among Health Care Professionals Working in Public Health Facilities in Ethiopia: A Systematic Review. JMDH. 2021;14:821-830. doi: 10.2147/JMDH.S 300118.
2. Joseph B, Joseph M. The health of the healthcare workers. Indian J Occup Environ Med. 2016;20(2):71-72. doi: 10.4103/0019-527 8.197518.
3. Pillay R. Work satisfaction of professional nurses in South Africa: a comparative analysis of the public and private sectors. Hum Resour Health. 2009;7:15. doi: 10.1186/1478-4491-7-15.
4. Appleton K, House A, Dowell A. A survey of job satisfaction, sources of stress and psychological symptoms among general practitioners in Leeds. Br J Gen Pract. 1998;48(428):1059-1063.
5. Van Ham I, Verhoeven AAH, Groenier KH, Groothoff JW, De Haan J. Job satisfaction among general practitioners: a systematic literature review. Eur J Gen Pract. 2006;12(4):174-180. doi: 10.1080/13814780600994376.
6. Toh SG, Ang E, Devi MK. Systematic review on the relationship between the nursing shortage and job satisfaction, stress and burnout levels among nurses in oncology/haematology settings. Int J Evid Based Healthc. 2012;10(2):126-141. doi: 10.1111/j.1744-1609. 2012.00271.x.
7. Nguyen HV, Duong HT, Vu TT. Factors associated with job satisfaction among district hospital health workers in Northern Vietnam: a cross-sectional study. Int J Health Plann Manage. 2017;32(2):163-179. doi: 10.1002/hpm.2337.
8. Bộ Y tế. Niên Giám Thống Kê y Tế Năm 2018. 2019.
9. Bộ Y tế. Quyết định số 3869/QĐ-BYT - Quyết định ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và Nhân biên Y tế. Published online August 28, 2019.
10. Phùng Lâm Tới. So sánh 2 bộ công cụ khảo sát sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế. Tạp chí Y tế công cộng. 2018;46:35.
11. Tran BX, Minh HV, Hinh ND. Factors associated with job satisfaction among commune health workers: implications for human resource policies. Glob Health Action. 2013;6:10.3402/gha.v6i0.18619. doi: 10.3402/gha.v6i0.18619.
12. Bui Q, Vu L, Minh H. Job satisfaction of healthcare workers in Vietnam: A multilevel study. International Journal of Healthcare Management. Published online April 11, 2020:1-7. doi: 10.1080/20479700.2020.1749804.
13. Tran BX, Van Hoang M, Nguyen HD. Factors associated with job satisfaction among commune health workers: implications for human resource policies. Glob Health Action. 2013;6:1-6. doi: 10.3402/gha.v6i0.18619.
14. Quyen BTT, Lan VTH, Minh HV. Job satisfaction of healthcare workers in Vietnam: A multilevel study. International Journal of Healthcare Management. 2021;14(4):1091-1097. doi: 10.1080/20479700.2020.1749804.
15. Deriba BK, Sinke SO, Ereso BM, Badacho AS. Health professionals’ job satisfaction and associated factors at public health centers in West Ethiopia. Human Resources for Health. 2017;15(1):36. doi: 10.1186/s12960-017-0206-3.
16. Singh T, Kaur M, Verma M, Kumar R. Job satisfaction among health care providers: A cross-sectional study in public health facilities of Punjab, India. Journal of Family Medicine and Primary Care. 2019;8(10):3268. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_600_19.
17. Khamlub s, harun-or-rashid md, abul bashar sarker m, hirosawa t, outavong p, sakamoto j. Job satisfaction of health-care workers at health centers in vientiane capital and bolikhamsai province, lao pdr. Nagoya j med sci. 2013;75(3-4):233-241.
18. Phòng Quản lý chất lượng. Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện Quận Thủ Đức tháng 4 năm 2018. Accessed September 9, 2021. http://bvthuduc.medinet.gov.vn/quan-ly-chat-luong/khao-sat-su-hai-long-cua-nhan-vien-benh-vien-nam-2018-c15649-9994.aspx.
19. Meng R, Li J, Zhang Y, et al. Evaluation of Patient and Medical Staff Satisfaction regarding Healthcare Services in Wuhan Public Hospitals. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(4):769. doi: 10.3390/ijerph15040769.
20. Quyen BTT, Lan VTH, Minh HV. Job satisfaction of healthcare workers in Vietnam: A multilevel study. International Journal of Healthcare Management. 2020;0(0):1-7. doi: 10.1080/20479700.2020.1749804.
21. Zhou H, Han X, Zhang J, et al. Job Satisfaction and Associated Factors among Medical Staff in Tertiary Public Hospitals: Results from a National Cross-Sectional Survey in China. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(7):1528. doi: 10.3390/ijerph15071528.
22. Gazioglu S, Tansel A. Job satisfaction in Britain: individual and job related factors. Applied Economics. 2006;38(10):1163-1171. doi: 10.1080/00036840500392987.
23. Temesgen K, Aycheh MW, Leshargie CT. Job satisfaction and associated factors among health professionals working at Western Amhara Region, Ethiopia. Health Qual Life Outcomes. 2018;16:65. doi: 10.1186/s12955-018-0898-7.
24. Sararaks S, Jamaluddin R. Job satisfaction of doctors in Negeri Sembilan. Med J Malaysia. 1997;52(3):257-263.
25. Ab Rahman N, Husin M, Dahian K, Mohamad Noh K, Atun R, Sivasampu S. Job satisfaction of public and private primary care physicians in Malaysia: analysis of findings from QUALICO-PC. Hum Resour Health. 2019;17:82. doi: 10.1186/s12960-019-0410-4.
26. Determinates of factors influencing job satisfaction and organizational loyalty. Accessed August 5, 2021. https://www.researchgate.net/publication/343685787_Determinates_of_factors_influencing_job_satisfaction_and_organizational_loyalty.
27. Alkassabi OY, Al-Sobayel H, Al-Eisa ES, Buragadda S, Alghadir AH, Iqbal A. Job satisfaction among physiotherapists in Saudi Arabia: does the leadership style matter? BMC Health Serv Res. 2018;18:422. doi: 10.1186/s12913-018-3184-9.
28. Trivellas P, Reklitis P, Platis C. The Effect of Job Related Stress on Employees’ Satisfaction: A Survey in Health Care. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013;73:718-726. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.02.110.