Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú và thế nang sau phẫu thuật cắt tuyến giáp

Đậu Thị Hồng Nhung, Hồ Thị Kim Thanh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) và khảo sát một số yếu tố nguy cơ làm giảm điểm CLCS của bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư biểu mô tuyến giáp. Nghiên cứu tiến hành trên 125 bệnh nhân chẩn đoán xác định là ung thư biểu mô tuyến giáp đã được phẫu thuật cắt tuyến giáp ≥ 6 tháng tại Bệnh viện đại học Y Hà Nội từ tháng 01/2021 đến tháng 08/2021. Bệnh nhân hoàn thành bộ câu hỏi EORTC - C30 đánh giá CLCS tại thời điểm tái khám. Kết quả cho thấy điểm CLCS trung bình là: 91,76 ± 6,30 (trên thang điểm 0 - 100, 100 điểm là tốt nhất). Phân tích hồi quy đa biến cho thấy các yếu tố giới nữ, tổn thương thần kinh thanh quản, giai đoạn bệnh, số lần điều trị I131, sự thiếu hụt hay dư thừa quá mức hoocmon tuyến giáp có ảnh hưởng tới sự giảm điểm CLCS của bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư biểu mô tuyến giáp với p < 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. Health promotion glossary. 1998.
2. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel R, Torre L, Jemal A. Global cancer statistic. 2018; GLOBOCAN.
3. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016;26(1):1-133. doi: 10.1089/thy.2015.0020.
4. Bộ Y tế. Chẩn đoán và điều trị bệnh Nội tiết chuyển hóa. In: Ung Thư Tuyến Giáp. Nhà xuất bản Y học; 2015.
5. Lee JI, Kim SH, Tan AH, et al. Decreased health-related quality of life in disease-free survivors of differentiated thyroid cancer in Korea. Health Qual Life Outcomes. 2010;8:101. doi: 10.1186/1477-7525-8-101.
6. Wang T, Jiang M, Ren Y, et al. Health-Related Quality of Life of Community Thyroid Cancer Survivors in Hangzhou, China. Thyroid Off J Am Thyroid Assoc. 2018;28(8):1013-1023. doi: 10.1089/thy.2017.0213.
7. Li J, Xue LB, Gong XY, et al. Risk Factors of Deterioration in Quality of Life Scores in Thyroid Cancer Patients After Thyroidectomy. Cancer Manag Res. 2019;11:10593-10598. doi: 10.2147/CMAR.S235323.
8. Fayers P, Bottomley A, EORTC Quality of Life Group, Quality of Life Unit. Quality of life research within the EORTC-the EORTC QLQ-C30. European Organisation for Research and Treatment of Cancer. Eur J Cancer Oxf Engl 1990. 2002;38 (4):125-133. doi: 10.1016/s0959-8049(01)00448-8.
9. Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst. 1993;85(5):365-376. doi: 10.1093/jnci/85.5.365.
10. Rogers SN, Mepani V, Jackson S, Lowe D. Health-related quality of life, fear of recurrence, and emotional distress in patients treated for thyroid cancer. Br J Oral Maxillofac Surg. 2017;55(7):666-673. doi: 10.1016/j.bjom s.2016.09.001.
11. Singer S, Lincke T, Gamper E, et al. Quality of life in patients with thyroid cancer compared with the general population. Thyroid Off J Am Thyroid Assoc. 2012;22(2):117-124. doi: 10.1089/thy.2011.0139.
12. Bower JE. Prevalence and Causes of Fatigue After Cancer Treatment: The Next Generation of Research. J Clin Oncol. 2005;23(33):8280-8282. doi: 10.1200/JCO.200 5.08.008.
13. Lawrence DP, Kupelnick B, Miller K, Devine D, Lau J. Evidence report on the occurrence, assessment, and treatment of fatigue in cancer patients. J Natl Cancer Inst Monogr. 2004;32:40-50. doi: 10.1093/jncimo nographs/lgh027.
14. Sawka AM, Goldstein DP, Brierley JD, et al. The impact of thyroid cancer and post-surgical radioactive iodine treatment on the lives of thyroid cancer survivors: a qualitative study. PloS One. 2009;4(1):e4191. doi: 10.1371/journ al.pone.0004191.
15. Wu H-X, Zhong H, Xu Y-D, Xu C-P, Zhang Y, Zhang W. Psychological and behavioral intervention improves the quality of life and mental health of patients suffering from differentiated thyroid cancer treated with postoperative radioactive iodine-131. Neuropsychiatr Dis Treat. 2016;12:1055-1060. doi: 10.2147/NDT.S105460.
16. Chan W-L, Choi HC-W, Lang B, et al. Health-Related Quality of Life in Asian Differentiated Thyroid Cancer Survivors. Cancer Control J Moffitt Cancer Cent. 2021;28:10732748211029726. doi: 10.1177/10 732748211029726.