Cải thiện tình trạng kháng insulin thông qua bổ sung dung dịch giàu carbohydrate trước phẫu thuật cho bệnh nhân thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Nguyễn Thị Thúy Hồng, Lường Hữu Bảy, Cao Việt Tùng, Lưu Thị Mỹ Thục

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đánh giá hiệu quả bổ sung dung dịch carbohydrate cải thiện tình trạng kháng insulin cho bệnh nhân trước phẫu thuật vá thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có đối chứng trên 36 bệnh nhân có độ tuổi từ 2 - 12 tháng tuổi có chỉ định phẫu thuật vá thông liên thất đơn thuần. Bệnh nhân được chia thành 2 nhóm: nhóm can thiệp được sử dụng dung dịch carbohydrate 12,5% trước phẫu thuật 2 giờ và nhóm đối chứng nhịn ăn trước phẫu thuật 4 - 6 giờ. Đánh giá dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng tại 2 thời điểm trước và sau phẫu thuật. Kết quả cho thấy, chỉ số HOMA-IR và QUICKI sau phẫu thuật của nhóm can thiệp cải thiện hơn so với nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0,007). Không ghi nhận trường hợp xảy ra biến chứng trào ngược dịch dạ dày-phổi trong nhóm can thiệp. Kết luận: Bổ sung dung dịch carbohydrate cho bệnh nhân trước phẫu thuật 2 giờ an toàn và giúp cải thiện tình trạng kháng insulin sau phẫu thuật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Rizvanović N, Nesek Adam V, Čaušević S, et al. A randomised controlled study of preoperative oral carbohydrate loading versus fasting in patients undergoing colorectal surgery. Int J Colorectal Dis. 2019;34(9):1551-1561.
2. Bilku DK, Dennison AR, Hall TC, et al. Role of preoperative carbohydrate loading: a systematic review. Ann R Coll Surg Engl. 2014;96(1):15-22.
3. Dobson G, Chong M, Chow L, et al. Guidelines to the Practice of Anesthesia - Revised Edition 2018. Can J Anaesth J Can Anesth. 2018;65(1):76-104.
4. Doyle DJ, Garmon EH. American Society of Anesthesiologists Classification (ASA Class). In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2020. Accessed March 30, 2020. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441940.
5. Engelman DT, Ali WB, Williams JB, et al. Guidelines for Perioperative Care in Cardiac Surgery: Enhanced Recovery After Surgery Society Recommendations. JAMA Surg. 2019; 154(8):755-766.
6. Tudor-Drobjewski BA, Marhofer P, Kimberger O, et al, Triffterer L. Randomised controlled trial comparing preoperative carbohydrate loading with standard fasting in paediatric anaesthesia. Br J Anaesth. 2018; 121(3):656-661.
7. M. E. Atabek, O. Pirgon. Assessment of Insulin Sensitivity from Measurements in Fasting State and During an Oral Glucose Tolerance Test in Obese Children. J Pediatr Endocrinol Metab. 2007;20(2):187-196.
8. Smith I, Kranke P, Murat I, et al. Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol. 2011; 28(8):556-569.
9. Pogatschnik C, Steiger E. Review of Preoperative Carbohydrate Loading. Nutr Clin Pract. 2015;30(5):660-664.
10. Jiang W, Liu X, Liu F, et al. Safety and benefit of pre-operative oral carbohydrate in infants: a multi-center study in China. Asia Pac J Clin Nutr. 2018;27(5):975-979.
11. Savage David B., Petersen Kitt F., Shulman Gerald I. Mechanisms of Insulin Resistance in Humans and Possible Links With Inflammation. Hypertension. 2005;45(5):828833.