Kiến thức, thái độ, thực hành về phân loại chất thải rắn y tế của sinh viên y khoa

Trần Quỳnh Anh, Lê Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Hà

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện tháng 3 năm 2021 trên 358 sinh viên hệ bác sĩ năm thứ ba và
năm thứ năm của Trường Đại học Y Hà Nội. Mục tiêu nhằm mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về phân
loại chất thải rắn y tế của các sinh viên y đang học thực hành lâm sàng tại các bệnh viện. Nghiên cứu sử
dụng bộ câu hỏi tự điền khuyết danh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 45,8% sinh viên trả lời đúng về định
nghĩa chất thải y tế; tỷ lệ sinh viên kể tên đúng các loại chất thải nguy hại lây nhiễm và không lây nhiễm là
49,2% và 35,2%. Về mã màu sắc: tỷ lệ sinh viên biết thùng/túi màu trắng đựng chất thải tái chế là 59,5%;
màu đen đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm là 48,3%; màu vàng đựng chất thải lây nhiễm là 78,3%.
Hầu hết sinh viên cho rằng họ có trách nhiệm trong phân loại đúng chất thải y tế (94,7%). Tỷ lệ sinh viên
thực hành đúng phân loại kim tiêm sau sử dụng, băng gạc thấm máu, thức ăn thừa là 89,4%, 72,2%,
65,2%. Không có sự khác biệt đáng kể giữa kiến thức, thực hành của sinh viên Y3 và Y5. Cần nâng cao
kiến thức, thực hành về phân loại chất thải y tế cho sinh viên trước khi đi học lâm sàng tại các bệnh viện.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Sổ tay hướng dẫn Quản lý chất thải y tế trong bệnh viện; 2011.
2. Bộ Y tế. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 giữa Bộ Y tế và Bộ tài nguyên và môi trường, quy định về quản lý chất thải y tế. 2015.
3. Trần Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Cảnh. Kiến thức về quản lý chất thải rắn y tế của cán bộ y tế tại ba bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh năm 2018. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2020;129(5):59-65.
4. Shakeer kahn P, Raviprabhu G. Knowledge About Biomedical Waste Management Among Medical Students of a Tertiary Care Hospital, Tirupati. International Journal of Research in Health Sciences. 2013;1(2):41-44.
5. Phạm Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Duy Phong. Tỉ lệ sinh viên Y học dự phòng, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh có kiến thức và thực hành đúng về phân loại chất thải rắn y tế khi thực tập lâm sàng năm 2015. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2015;20(1):174-182.
6. Nguyễn Thanh Huyền. Đánh giá kiến thức, thái độ về phân loại chất thải y tế của sinh viên cao đẳng điều dưỡng năm 2 và năm 3 trường Cao đẳng Y tế Hà Đông năm học 2018-2019. Tạp chí Y học cộng đồng. 2019;4(51):127-131.
7. Bhagawati G, Nandwani S, Singhal S. Awareness and practices regarding bio-medical waste management among health care workers in a tertiary care hospital in Delhi. Indian Journal of Medical Microbiology. 2015;33(4):580-582. doi: 10.4103 / 0255-0857.167323.
8. Hoàng Thị Thúy, Phan Văn Tường. Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đông Anh năm 2011. Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Y tế công cộng; 2011.
9. Deress T, Hassen F, Adane K, et al. Assessment of Knowledge, Attitude, and Practice about Biomedical Waste Management and Associated Factors among the Healthcare Professionals at Debre Markos Town Healthcare Facilities, Northwest Ethiopia. J Environ Public Health. 2018;2018. doi: 10.1155/2018/7672981.