So sánh kết quả trưởng thành noãn giữa hCG trigger và dual trigger trên những trường hợp đáp ứng buồng trứng kém

Dương Hoàng Long, Hồ Sỹ Hùng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 So sánh kết quả trưởng thành noãn và kết quả tạo phôi giữa hai nhóm trưởng thành noãn bằng Human
Chorionic Gonadotropin (hCG) và hCG kết hợp GnRH agonist (GnRHa) ở nhóm bệnh nhân đáp ứng kém tại
Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Các bệnh nhân đáp ứng buồng trứng kém theo tiêu chuẩn Bologna điều trị
tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (HTSS) quốc gia, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương được chia thành hai nhóm.
Nhóm chứng được trưởng thành noãn bằng hCG (10000UI) và nhóm can thiệp được trưởng thành noãn bằng
hCG kết hợp GnRHa (6500UI + 0,2mg Triptoreline). Số lượng noãn thu được, số lượng noãn trưởng thành,
số phôi trung bình ở nhóm trưởng thành noãn bằng hCG kết hợp GnRHa (dual trigger) cao hơn nhóm trưởng
thành noãn bằng hCG (p < 0,05). Không có sự khác biệt về tỷ lệ thụ tinh và chất lượng phôi giữa hai nhóm.
Trưởng thành noãn bằng dual trigger làm tăng số lượng noãn thu được, số lượng noãn trưởng thành, số lượng
phôi trung bình, cải thiện kết quả IVF (In vitro fertilization) trên các bệnh nhân đáp ứng buồng trứng kém.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Humaidan P, Bredkjaer HE, Bungum L, et al. GnRH agonist (buserelin) or hCG for ovulation induction in GnRH antagonist IVF/ICSI cycles: a prospective randomized study. Hum Reprod Oxf Engl. 2005;20(5):1213-1220. doi: 10.1093/humrep/deh765.
2. Lin MH, Wu FSY, Lee RKK, Li SH, Lin SY, Hwu YM. Dual trigger with combination of gonadotropin-releasing hormone agonist and human chorionic gonadotropin significantly improves the live-birth rate for normal responders in GnRH-antagonist cycles. Fertil Steril. 2013;100(5):1296-1302. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.1976.
3. Schachter M, Friedler S, Ron-El R, et al. Can pregnancy rate be improved in gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist cycles by administering GnRH agonist before oocyte retrieval? A prospective, randomized study. Fertil Steril. 2008;90(4):1087-1093. doi: 10.1016/j.fertnstert.2007.07.1316.
4. Griffin D, Feinn R, Engmann L, Nulsen J, Budinetz T, Benadiva C. Dual trigger with gonadotropin-releasing hormone agonist and standard dose human chorionic gonadotropin to improve oocyte maturity rates. Fertil Steril. 2014;102(2):405-409. doi: 10.1016/j.fertnstert.2 014.04.028.
5. Haas J, Zilberberg E, Dar S, Kedem A, Machtinger R, Orvieto R. Co-administration of GnRH-agonist and hCG for final oocyte maturation (double trigger) in patients with low number of oocytes retrieved per number of preovulatory follicles--a preliminary report. J Ovarian Res. 2014;7:77. doi: 10.1186/1757-2215-7-77.
6. Keay SD, Liversedge NH, Mathur RS, Jenkins JM. Assisted conception following poor ovarian response to gonadotrophin stimulation. Br J Obstet Gynaecol. 1997;104(5):521-527. doi: 10.1111/j.1471-0528.1997.tb11525.x.
7. Gonen Y, Balakier H, Powell W, et al. Use of Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist to Trigger Follicular Maturation for in Vitro Fertilization. J ClinEndocrinolMetab. 1990;71:918-922.
8. Eftekhar M, Naghshineh E, Neghab N, Hosseinisadat R. A comparison of dual triggering (by administration of GnRH agonist plus HCG) versus HCG alone in poor ovarian responders in ART outcomes. Middle East Fertil Soc J. 2018;23(4):350-353. doi: 10.1016/j.mefs. 2018.04.011.
9. Alpha Scientists in Reproductive Medicine and ESHRE Special Interest Group of Embryology. The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Hum Reprod Oxf Engl. 2011;26(6):1270-1283. doi: 10.1093/humrep/de r037.
10. Zeleznik AJ, Midgley AR, Reichert LE. Granulosa Cell Maturation in the Rat: Increased Binding of Human Chorionic Gonadotropin Following Treatment with Follicle-Stimulating Hormone in Vivo1. Endocrinology. 1974;95(3):818-825. doi: 10.1210/endo-95-3-8 18.
11. Lamb JD, Shen S, McCulloch C, Jalalian L, Cedars MI, Rosen MP. Follicle-stimulating hormone administered at the time of human chorionic gonadotropin trigger improves oocyte developmental competence in in vitro fertilization cycles: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Fertil Steril. 2011;95(5):1655-1660. doi: 10.1016/j.fert nstert.2011.01.019.
12. Haas J, Zilberberg E, Nahum R, et al. Does double trigger (GnRH-agonist + hCG) improve outcome in poor responders undergoing IVF-ET cycle? A pilot study. Gynecol Endocrinol Off J Int Soc Gynecol Endocrinol. 2019;35(7):628-630. doi: 10.1080/09513590.2019.1576621.
13. Zhang J, Wang Y, Mao X, et al. Dual trigger of final oocyte maturation in poor ovarian responders undergoing IVF/ICSI cycles. Reprod Biomed Online. 2017;35(6):701-707. doi: 10.1016/j.rbmo.2017.09.002.