Sự hài lòng của sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Y Hà Nội trong khám sức khỏe răng miệng năm 2021

Võ Trương Như Ngọc, Trần Tiến Thành, Giáp Thị Thu Thảo, Ngô Thị Bảo Yến, Phùng Lâm Tới, Khúc Thị Hồng Hạnh, Hoàng Bảo Duy, Đỗ Hoàng Việt

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả tỷ lệ hài lòng của sinh viên năm thứ nhất
Trường Đại học Y Hà Nội đối với dịch vụ khám, chữa bệnh răng miệng tại Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt
Đại học Y Hà Nội và tìm hiểu một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu được thực hiện trên 96 sinh viên năm
thứ nhất của Trường Đại học Y Hà Nội từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021. Sau khi kết thúc quá trình khám,
chữa nha khoa tại Trung tâm Kỹ Thuật Cao, khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt,
đối tượng được mời tham gia nghiên cứu. Tỷ lệ hài lòng đối với dịch vụ khám, chữa nha khoa được thu
thập bằng bộ câu hỏi Dental Satisfaction Questionnaire (DSQ) đã được sử dụng trong một nghiên cứu ở
Việt Nam và đã được chỉnh sửa cho phù hợp với đối tượng này. Chúng tôi thu được kết quả: tỷ lệ bệnh
nhân hài lòng với các yếu tố trong bảng câu hỏi DSQ đều chiếm hơn 80%. Sinh viên đã từng đi khám nha
khoa có điểm hài lòng cao hơn nhóm chưa từng khám nha khoa (Coef. = 0,05, 95%CI: 0,01 - 0,38). Tóm
lại, hầu hết người bệnh hài lòng hoặc rất hài lòng với dịch vụ chăm sóc Nha khoa được cung cấp tại Viện.
Bên cạnh đó, trải nghiệm Nha khoa được tìm thấy có mối liên quan chặt chẽ với sự hài lòng của bệnh nhân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ahmady AE, Pakkhesal M, Zafarmand AH, Lando HA. Patient satisfaction surveys in dental school clinics: a review and comparison. Journal of dental education. 2015;79(4):388-93.
2. Marsden J, Ogborne A, Farrell M, Rush B, Organization WH. International guidelines for the evaluation of treatment services and systems for psychoactive substance use disorders. World Health Organization; 2000.
3. Newsome P, Wright GHJBdj. A review of patient satisfaction: 2. Dental patient satisfaction: an appraisal of recent literature. 1999;186(4):166-70.
4. Burke L, Croucher RJIdj. Criteria of good dental practice generated by general dental practitioners and patients. 1996;46(1):3-9.
5. Tăng Thị Lưu. Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân đối với bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Trường đại học Đà Nẵng; 2011.
6. Phùng Thị Hồng Hà, Trần Thị Thu Hiền. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ Y tế tại bệnh viện Việt Nam - Cuba - Đồng Hới - Quảng Bình. 2012:12-4.
7. Davies AR, Ware Jr JEJSS, Psychology MPAM, Sociology M. Measuring patient satisfaction with dental care. Soc Sci Med A. 1981;15(6):751-60.
8. Tạ Thị Tươi. Sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ chăm sóc nha khoa tại Viện Đào tạo răng hàm mặt trường Đại học Y Hà Nội năm 2018. ĐH Y Hà Nội; 2019.
9. Nguyễn Hữu Thắng, Lê Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Hà Thu, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Như. Sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng bệnh viện tại Việt Nam: nghiên cứu tổng quan có hệ thống, giai đoạn 2000 - 2015.