Thực trạng tuân thủ điều trị của người bệnh tâm thần phân liệt tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Lý Thị Kim Chi, Nguyễn Văn Tuấn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ tuân thủ điều trị của người bệnh tâm thần phân liệt điều
trị ngoại trú tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ
tháng 7 năm 2020 đến hết tháng 7 năm 2021 trên 230 người bệnh tâm thần phân liệt. Kết quả cho thấy 39,6%
người bệnh tuân thủ điều trị tốt, 20,4% người bệnh tuân thủ điều trị trung bình và 40,0% người bệnh tuân thủ
kém. Cần có nhiều nghiên cứu hơn để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến không tuân thủ điều trị của người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Đức Trình. Giáo trình Tâm thần học. Nhà xuát bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 2010:171.
2. Charlson. F. J, Ferrari. A. J, Santomauro. D. F, et al. Global Epidemiology and Burden of Schizophrenia: Findings From the Global Burden of Disease Study 2016. Schizophr Bull. Oct 17 2018;44(6):1195-1203. doi: 10.1093/sch bul/sby058.
3. Nguyễn Văn Siêm. Nghiên cứu dịch tễ lâm sàng bệnh tâm thần phân liệt tại cộng đồng. Đại học Y khoa Hà Nội. 2010;26.
4. John S. McIntyre MD, Sara C. Charles MD. Practice guideline for the Treatment of Patients With Schizophrenia. American Psychiatric Association. 2004;116.
5. Trần Trung Nghĩa Nguyên tắc trị liệu hóa dược trong tâm thần. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 2011.
6. Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa. Báo cáo chương trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng năm 2019. Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa; 2019.5.
7. Lê Thị Tuyền. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến việc tuân thủ điều trị của bệnh nhân TTPL điều trị tại cộng đồng, huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình năm 2013. Luận văn thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội; 2013.126.
8. De Geest S, Sabate E. Adherence to long-term therapies: evidence for action. Eur J Cardiovasc Nurs. Dec 2003;2(4):323. doi: 10.1016/S1474-5151(03)00091-4.
9. Morken G, Widen JH, Grawe RW. Non-adherence to antipsychotic medication, relapse and rehospitalisation in recent-onset schizophrenia. BMC Psychiatry. Apr 30 2008; 8:32. doi: 10.1186/1471-244X-8-32.
10. Dibonaventura M, Gabriel S, Dupclay L, Gupta S, Kim E. A patient perspective of the impact of medication side effects on adherence: results of a cross-sectional nationwide survey of patients with schizophrenia. BMC Psychiatry. Mar 20 2012;12:20. doi: 10.1186/1471-244X-12-20.
11. Hillary O. Odo SOO, Imafidon O. Agbonile, Peter O. Esan, Jeffrey S. Soni, Bawo O. James. Assessment of adherence to psychotropic medications among outpatients at the Pharmacy Department of a Psychiatric Hospital, in Benin City, Nigeria. Asian Journal of Pharmaceutics. 2014. doi: 10.4103/0973-839 8.143925.
12. Sanele M. Medication adherence of psychiatric patients in an outpatient setting. African Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2012;6(9). doi: 10.5897/ajpp11.646.