Mối liên quan giữa một số đặc điểm dịch tễ học, gen TNF-Α với nguy cơ mắc bệnh bụi phổi Silic

Nguyễn Việt, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thị Quân, Lê Thị Hương, Lê Thị Thanh Xuân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm người lao động có tiếp xúc trực tiếp với bụi Silic tại tỉnh Hải Dương và Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2019-2020. Nhóm có bệnh gồm 205 đối tượng nghiên cứu được chẩn đoán mắc bệnh bụi phổi Silic và nhóm so sánh với 200 người không bị mắc căn bệnh trên. Kết quả cho thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng hút thuốc và nguy cơ mắc bệnh bụi phổi Silic (OR=1,84; 95%CI:1,24-2,75, p = 0.003). Ngoài ra, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p= 0,026 giữa nồng độ TNF-α trong máu của nhóm có bệnh (21,5 pg/mL) và nhóm so sánh (13,7 pg/mL). Nghiên cứu đã sử dụng đường cong ROC để xác định điểm cắt (0,505 pg/mL) và tính độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm TNF-α trong chẩn đoán căn bệnh này. Tuy nhiên, chưa tìm thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nhóm tuổi, giới tính, tuổi nghề và kiểu gen, alen TNF-α với nguy cơ mắc bệnh bụi phổi Silic.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Khương Văn Duy. Bệnh bụi phổi nghề nghiệp. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội; 2019.
2. Churchyard G.J., Ehrlich R. and TeWater Naude J.M. Silicosis prevalence and exposure-response relationsin South Afican goldminers. Occup Environ Med; 61, 811 - 816.
3. Cục quản lý Môi trường Y tế. Báo cáo công tác y tế lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp; 2020.
4. Lopes-Pacheco M, Bandeira E, Morales MM. Cell-Based Therapy for Silicosis. Stem Cells Int. 2016;2016:5091838.
5. Wang YW, Lan JY, Yang LY, Wang De J, Kuang J. TNF-alpha and IL-1RA polymorphisms and silicosis susceptibility in Chinese workers exposed to silica particles: a case-control study. Biomed Environ Sci. 2012;25(5):517-525.
6. Amada Deeks, Catherine Lombard, Janet Michelmore and Helena Teede. The effects of gender and age on health related behaviors. BMC Public Health 2009, 9:213.
7. Souza T. P., WG, Gusso A. M. et al. Silicosis prevalence and risk factors in semi-precious stone mining in Brazil. Am J Ind Med. 2017;60(6):529-536.
8. Katzenstein AL, Mukhopadhyay S, Zanardi C, Dexter E. Clinically occult interstitial fibrosis in smokers: classification and significance of a surprisingly common finding in lobectomy specimens. Hum Pathol. 2010;41(3):316-325.
9. Trần Quang Mai, Trần Văn Thuấn. Truyền thông phòng chống ung thư;2015.
10. Abraham LJ, Kroeger KM. Impact of the -308 TNF promoter polymorphism on the transcriptional regulation of the TNF gene: relevance to disease. J Leukoc Biol. 1999;66(4):562-566.
11. Nadif R, Mintz M, Marzec J, Jedlicka A, Kauffmann F, Kleeberger SR. IL18 and IL18R1 polymorphisms, lung CT and fibrosis: a longitudinal study in coal miners. European Respiratory Journal. 2006;28(6):1100.
12. Corbett EL, Mozzato-Chamay N, Butterworth AE, et al. Polymorphisms in the tumor necrosis factor-alpha gene promoter may predispose to severe silicosis in black South African miners. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(5):690-693.
13. Hassani E, Bagheri M, Rad IA, Mohebbi I. Association between SNPs at IL-17A and IL-17F and susceptibility to accelerated silicosis. Toxicology and Industrial Health. 2017;33(9):673-680.
14. Rad IA, Mohebbi I, Bagheri M. Molecular Evaluation of the IFN γ +874, TNF α -308, and IL-1Ra VNTR Sequences in Silicosis. Maedica. 2012;7(1):20-24.
15. Kurniawidjaja LM. Silicosis and its progress influenced by genetic variation on TNF-alpha locus- 308, TNF-alpha and IL-10 cytokine on cement factory workers in Indonesia. Pak J Biol Sci. 2014;17(3):419-423.
16. Yang LT, Liu X, Wu GH, Chen LF. Association between tumor necrosis factor-α -308 Gauss/A polymorphism and risk of silicosis and coal workers pneumoconiosis in Chinese population. Inhal Toxicol. 2018;30(6):213-217.
17. Yucesoy B, Vallyathan V, Landsittel DP, et al. Association of tumor necrosis factor-alpha and interleukin-1 gene polymorphisms with silicosis. Toxicol Appl Pharmacol. 2001;172(1):75-82.
18. Slavov E, Miteva L, Prakova G, et al. Correlation between TNF-alpha and IL-12p40-containing cytokines in silicosis. Toxicology and industrial health. 2010;26(8):479-486.