Tạo khối ung thư phổi không tế bào nhỏ của người trên thực nghiệm

Nguyễn Thị Mỹ Thành, Nguyễn Văn Đô, Hồ Anh Sơn, Nguyễn Lĩnh Toàn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mô hình ung thư thực nghiệm không thể thiếu trong nghiên cứu ung thư tiền lâm sàng in vivo để thử nghiệm các thuốc chống ung thư. Nghiên cứu này tạo ra khối ung thư phổi không tế bào nhỏ người trên cơ thể chuột thiếu hụt miễn dịch (chuột Nude) bằng dòng tế bào ung thư phổi người H460. Ghép tế bào ung thư phổi người, liều 0.1ml × 107 tế bào/ H460 dưới da đùi chuột Nude. Xác định tỷ lệ mọc u, thể tích khối u, tỷ lệ thoái u, tỷ lệ sống - chết, hình ảnh giải phẫu bệnh lý của khối u. Tỷ lệ mọc u đạt 100%, không có chuột nào chết do lỗi kỹ thuật. Hình ảnh giải phẫu bệnh tương đồng như khối u trên người. Tạo được mô hình chuột thiếu hụt miễn dịch mang khối ung thư phổi không tế bào nhỏ người dòng H460.

Chi tiết bài viết

Author Biography

Nguyễn Thị Mỹ Thành,

Phó Trưởng Bộ môn Sinh lý bệnh -Miễn dịch Trường ĐH Y Khoa Vinh

Tài liệu tham khảo

1. Sung H, Ferlay J , Siegel RL et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021; 71(3): 209-249. doi: 10.3322/caac.21660.
2. Nguyễn Thái Biềng, Nguyễn Lĩnh Toàn, Hồ Anh Sơn, Ngô Thu Hằng. Nghiên cứu tạo khối ung thư phổi chuột Lewis trên chuột nhắt trắng. Tạp chí Y Dược học quân sự. Số 3.2015.
3. Min-chul Kwon, Anton Berns. Mouse models for lung cancer. Mol Oncol v.7(2); 2013. PMC5528410.
4. Liu J, Johnston MR. Experimental animal models for studying lung cancers. Surg Oncol. 2002 Dec; 11(4): 217-27. doi: 10.1016/s0960-7404(02)00053.
5. Céspedes MV, Espina C, García-Cabezas MA et al. Orthotopic microinjection of Human Colon Cancer Cells in Nude mice induces tumor foci in all clinically relevant metastics site. Am J Pathol. 2007; 170 (3). Mar.PMC 1864873.
6. Bùi Khắc Cường, Hồ Anh Sơn, Nguyễn Lĩnh Toàn. Nghiên cứu tạo khối ung thư đại tràng người trên chuột thiếu hụt miễn dịch bằng kỹ thuật ghép dị loài. Tạp chí Y Dược học quân sự. 2012; 9: 53-57.