5. Thay đổi chỉ số xương hàm sau điều trị sai khớp cắn loại II tiểu loại 1 có nhổ bốn răng hàm nhỏ

Võ Thị Thuý Hồng, Đỗ Lê Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu Phương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định sự thay đổi chỉ số xương hàm trên phim sọ nghiêng Cephalometrics của các bệnh nhân điều trị khớp cắn loại II tiểu loại 1 có nhổ bốn răng hàm nhỏ. Kết quả nghiên cứu cho thấy góc SNA giảm 0,15 ± 2,260 và góc SNB tăng 0,15 ± 1,560 không có ý nghĩa thống kê. Các chỉ số góc GoGn-SN, chiều cao tầng mặt trước N-Me thay đổi ít lần lượt nhỏ hơn 10, 1mm không có ý nghĩa thống kê. Như vậy, phân tích trên phim Cephalometrics cho thấy nền xương hàm trên và dưới không thay đổi theo chiều trước sau và theo chiều đứng ở các bệnh nhân khớp cắn loại II tiểu loại 1 có nhổ bốn răng hàm nhỏ điều trị nắn chỉnh răng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Drelich RC. A Cephalometric study of untreated Class II, division 1 malocclusion1. The Angle Orthodontist. 1948;18(3):70-75.
2. Vaden JL, Williams RA, Goforth RL. Class II correction: Extraction or nonextraction? American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2018;154(6):860-876.
3. Bowman SJ, Johnston LE. The esthetic impact of extraction and nonextraction treatments on Caucasian patients. Angle Orthod. 2000;70(1):3-10. doi:10.1043/0003-3219(2000)070<0003:TEIOEA>2.0.CO;2.
4. Guo Y, Han X, Xu H, Ai D, Zeng H, Bai D. Morphological characteristics influencing the orthodontic extraction strategies for Angle’s class II division 1 malocclusions. Progress in orthodontics. 2014;15(1):1-7.
5. Al-Nimri KS. Vertical changes in class II division 1 malocclusion after premolar extractions. The Angle Orthodontist. 2006;76(1): 52-58.
6. Hayashida H, Ioi H, Nakata S, Takahashi I, Counts AL. Effects of retraction of anterior teeth and initial soft tissue variables on lip changes in Japanese adults. The European Journal of Orthodontics. 2011;33(4):419-426.
7. Luppanapornlarp S, Johnston Jr LE. The effects of premolar-extraction: a long-term comparison of outcomes in "clear-cut" extraction and nonextraction Class II patients. The Angle Orthodontist. 1993;63(4):257-272.
8. Masella RS, Meister M. Current concepts in the biology of orthodontic tooth movement. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006;129(4):458-468. doi: 10.1016/j.ajodo.2005.12.013.
9. Bishara SE, Cummins DM, Jakobsen JR, Zaher AR. Dentofacial and soft tissue changes in Class II, division 1 cases treated with and without extractions. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1995;107(1):28-37. doi: 10.1016/s0889 -5406(95)70154-0.
10. Bishara SE. Mandibular changes in persons with untreated and treated Class II division 1 malocclusion. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1998;113(6):661-673. doi: 10.1016/s0889-5406(98)70227-6.
11. Bowbeer GR. The 6th key to facial beauty and TMJ health. Funct Orthod. 1987; 4(4):10-11.
12. Schudy FF. The control of vertical overbite in clinical orthodontics. Angle Orthod. 1968;38(1):19-39. doi:1043/0003-3219(1968)0 38<0019:TCOVOI>2.0.CO;2.
13. Sassouni V, Nanda S. Analysis of dentofacial vertical proportions. American Journal of Orthodontics. 1964;50(11):801-823. doi: 10.1 016/0002-9416(64)90039-9.
14. McLaughlin RP, Bennett JC, Trevisi HJ. Systemized Orthodontic Treatment Mechanics. Mosby; 2001.