9. Mối liên quan giữa một số hội chứng lão khoa và ngã trên bệnh nhân cao tuổi có loãng xương

Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Tâm, Vũ Thị Thanh Huyền

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu thực hiện với mục tiêu tìm hiểu mối liên quan giữa một số hội chứng lão khoa và ngã trên bệnh nhân cao tuổi có loãng xương. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 140 người cao tuổi có loãng xương khám và điều trị bệnh viện Lão khoa Trung ương. Kết quả cho thấy độ tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 73,2 ± 9,0 tuổi, tỷ lệ ngã trên người cao tuổi có loãng xương là 34,3%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa hội chứng dễ bị tổn thương với ngã (p = 0,038). Không có mối liên quan giữa Sarcopenia, hoạt động chức năng hàng ngày với ngã trên người cao tuổi có loãng xương (p > 0,05). Hội chứng dễ bị tổn thương có mối liên quan với ngã trên bệnh nhân cao tuổi có loãng xương. Do vậy cần sàng lọc hội chứng dễ bị tổn thương trên bệnh nhân loãng xương cao tuổi và có các biện pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tỷ lệ ngã.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Wei-Li H. Balance control in elderly people with osteoporosis. Journal of the Formosan Medical Association. 2014;113(6):334-339.
2. Raimunda Beserra Da Silva. Predictors of falls in women with and without osteoporosis. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2010;40(9):582-588.
3. Danielle Teles da Cruz. Prevalence of falls and associated factors in elderly individuals. Rev Saúde Pública. 2012;46(1).
4. Mehrsheed Sinaki. Balance disorder and increased risk of falls in osteoporosis and kyphosis: significance of kyphotic posture and muscle strength. Osteoporos Int. 2005;16:1004-1010.
5. Boyle P.A. Cognitive and motor impairments predict functional declines in patients with vascular dementia. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2002;9(3):179-186.
6. Lawton M.P. Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental activities of daily living. The Gerontologist. 1969;9(3):179-186.
7. Chen LK. Asian working group for sarcopenia: 2019 Consensus update on sarcopenia diagnosis and treatment. J Am Med Dir Assoc. 2020;21(3):300-307.
8. Nguyễn Thị Phương Thảo. Đánh giá chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân cao tuổi loãng xương nguyên phát không có gãy xương ngoài cột sống điều trị tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Luận án chuyên khoa 2. Trường Đại học Y Hà Nội; 2019.
9. Nguyễn Đặng Khiêm. Mối liên quan giữa hạ huyết áp tư thế với sử dụng thuốc hạ huyết áp và nguy cơ ngã trên bệnh nhân cao tuổi tăng huyết áp. Luận án chuyên khoa 2. Trường Đại học Y Hà Nội; 2018.
10. Greco EA, P.P. Migliaccio S osteoporosis and sarcopenia increase frailty syndrome in the elderly. Front Endocrinol. 2019;10:255.
11. Tinetti, et al. Risk factors for falls among elderly persons living in the community. N Engl J Med. 1988;319:p.1701-1707.
12. Ensrud K.E, et al. Frailty and risk of falls, fracture, and mortality in older women: the study of osteoporotic fractures. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2007;62(7):p.744-51.
13. Yeung, S.S.Y, et al. Sarcopenia and its association with falls and fractures in older adults: A systematic review and meta-analysis. Journal of cachexia, sarcopenia and muscle. 2019;10(3):p.485-500.
14. Rubenstein LZ, R.A., Schulman BL, et al. Falls and instability in the elderly. J Am Geriatr Soc. 1988;36(6):266-78.