20. Kết quả thụ tinh trong ống nghiệm ở bệnh nhân chuyển phôi đông lạnh ngày 3

Trần Thị Phương Hoa, Nguyễn Mạnh Hà

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chuyển phôi đông lạnh 3 ngày tuổi là một trong những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đang được áp dụng rộng rãi vì hiệu quả cao về cả tỷ lệ thành công cũng như tính kinh tế. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả chuyển phôi ngày 3 sau rã đông. Nghiên cứu mô tả hồi cứu ở 183 cặp vợ chồng đã trải qua chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Công nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, trong đó người vợ dưới 40 tuổi và được chuyển ít nhất 1 phôi tiềm năng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn các trường hợp được chuyển 2 phôi (131 bệnh nhân chiếm 71,6%), 28,4% được chuyển 3 phôi, trong đó tỷ lệ phôi độ 1 ở nhóm chuyển 2 phôi cao hơn đáng kể so với nhóm chuyển 3 phôi (50,9% và 26,3%, p < 0,05). Tỷ lệ có thai lâm sàng là 61,2%; tỷ lệ đa thai chiếm 21,9%. Chất lượng phôi chuyển ảnh hưởng đến kết quả TTTON, khả năng có thai lâm sàng ở nhóm chỉ có 1 phôi chuyển tiềm năng (phôi độ 1 hoặc độ 2) giảm 0,368 lần so với nhóm 2 phôi chuyển đều là phôi tiềm năng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 95%CI: 0,174 - 0,781.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Shi Y, Sun Y, Hao C, et al. Transfer of fresh versus frozen embryos in ovulatory women. N Engl J Med. 2018;378(2):126-136. doi: 10.1056/NEJMoa1705334.
2. Alpha scientists in reproductive medicine and ESHRE special interest group of embryology. The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Hum Reprod Oxf Engl. 2011;26(6):1270-1283. doi: 10.1093/humrep/der037.
3. De Geyter C, Calhaz-Jorge C, Kupka MS, et al. ART in Europe, 2015: results generated from European registries by ESHRE. Hum Reprod Open. 2020;2020(1):hoz038. doi: 10.1093/hropen/hoz038.
4. The European IVF-monitoring Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Wyns C, Bergh C, et al. ART in Europe, 2016: results generated from European registries by ESHRE. Hum Reprod Open. 2020;2020(3). doi: 10.1093/hropen/hoaa032.
5. The European IVF-Monitoring Consortium (EIM) for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Wyns C, De Geyter C, et al. ART in Europe, 2017: results generated from European registries by ESHRE. Hum Reprod Open. 2021;2021(3). doi: 10.1093/hropen/hoab026.
6. Nguyễn Thị Minh Khai. Đánh giá hiệu quả chuyển phôi trữ đông cho bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương giai đoạn 2012-2014. Published online 2017. https://sdh.hmu.edu.vn/images/NGUYENTHIMINHKHAI-LA.pdf.
7. Lu SE, Xu M, Lu S, et al. Analysis of factors affecting live birth outcome of frozen-thawed embryo transfer cycle. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2021;101(32):2552-2558. doi: 10.3760/cma.j.cn112137-20210318-00684.
8. Veleva Z, Orava M, Nuojua-Huttunen S, Tapanainen JS, Martikainen H. Factors affecting the outcome of frozen-thawed embryo transfer. Hum Reprod Oxf Engl. 2013;28(9):2425-2431. doi: 10.1093/humrep/det251.