23. Đánh giá tác động khóa học thực hành dựa trên bằng chứng trên sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y dược Cần Thơ

Mai Nguyễn Thanh Trúc, Phạm Lê An, Jeanette Mcneill, Ngô Thị Dung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Thực hành dựa trên bằng chứng (EBP) được xem là tiêu chuẩn vàng và công cụ hữu ích trong chăm sóc bệnh nhân cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhằm đáp ứng chuẩn năng lực của điều dưỡng Việt Nam và nâng cao chất lượng chăm sóc, bước quan trọng đầu tiên cần nâng cao nhận thức của sinh viên về EBP. Mục tiêu: so sánh sự thay đổi niềm tin và ứng dụng thực hành dựa trên bằng chứng của sinh viên điều dưỡng tham gia vào nghiên cứu. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu bán can thiệp thực hiện trên 46 sinh viên điều dưỡng đại học hệ chính quy tại khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Kết quả: sinh viên có niềm tin tích cực và cải thiện khả năng ứng dụng về EBP sau khi kết thúc khóa học (p < 0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2012. Quyết định chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam.
2. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ. 1996; 312(7023): 71-72. doi:10.1136/bmj.312.7023.71.
3. Masic I, Miokovic M, Muhamedagic B. Evidence based medicine - new approaches and challenges. Acta Inform Med. 2008; 16(4): 219-225. doi:10.5455/aim.2008.16.219-225.
4. Adib-Hajbaghery M. Factors facilitating and inhibiting evidence-based nursing in Iran. J Adv Nurs. 2007; 58(6): 566-575. doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04253.x.
5. Melnyk BM, Fineout-Overholt E, Fischbeck Feinstein N, et al. Nurses’ perceived knowledge, beliefs, skills, and needs regarding evidence-based practice: implications for accelerating the paradigm shift. Worldviews Evid Based Nurs. 2004; 1(3): 185-193. doi:10.1111/j.1524-475X.2004.04024.x.
6. Chien LY. Evidence-Based Practice and Nursing Research. J Nurs Res. 2019; 27(4): e29. doi:10.1097/jnr.0000000000000346.
7. Kim, J.S., Gu, M.O. & Chang, H. Effects of an evidence-based practice education program using multifaceted interventions: a quasi-experimental study with undergraduate nursing students. BMC Med Educ .2019; 19(71). https://doi.org/10.1186/s12909-019-1501-6.
8. Nguyễn Thị Bích Trâm, Trần Thị Hoàng Oanh, Bùi Thị Diệu. Nhận thức của điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng. Tạp chí khoa học điều dưỡng.2020; 3(5): 10.
9. Konstantinos Kyriakoulis, A. P. Educational strategies for teaching evidence-based practice to undergraduate health students: systematic review. Journal of Educational Evaluation for Health Professions. 2016; 13(34): 1 - 10.
10. Smith CA, Ganschow PS, Reilly BM, et al. Teaching residents evidence-based medicine skills: a controlled trial of effectiveness and assessment of durability. J Gen Intern Med. 2000; 15(10): 710 - 715. doi: 10.1046/j.1525-1497.2000.91026.x.
11. Bernadette Mazurek Melnyk, Ellen Fineout - Overholt. Evidence - based practice in Nursing and Healthcare - A guide to best practice. 4th ed, Wolters Kluwer; 2019.
12. Mohammadi MM, Poursaberi R, Salahshoor MR. Evaluating the adoption of evidence-based practice using Rogers’s diffusion of innovation theory: a model testing study. Health Promot Perspect. 2018; 8(1): 25 - 32. doi:10.15171/hpp.2018.03.
13. Titler MG, Kleiber C, Steelman VJ et al. The Iowa model of evidence-based practice to promote quality care. Crit Care Nurs Clin. 2001; 13(4): 497 – 509.
14. Kim SC, Brown CE, Fields W, Stichler JF. Evidence-based practice-focused interactive teaching strategy: a controlled study. J Adv Nurs. 2009; 65(6): 1218-27 https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.04975.x.
15. Valtis YK, Rosenberg J, Bhandari S, et al. Evidence-based medicine for all: what we can learn from a programme providing free access to an online clinical resource to health workers in resource-limited settings. BMJ Glob Health. 2016; 1(1): e000041.doi:10.1136/bmjgh-2016-000041.
16. Gholitabar M, Ullman R, Newbatt E, Fields E, Kenny J. How useful is GRADEpro for assessing evidence from epidemiological or diagnostic accuracy studies. In: Abstracts of the 19th Cochrane Colloquium; Madrid, Spain. John Wiley & Sons. 2011
17. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine (Phila Pa 1976). 2000; 25(24): 3186-3191. doi:10.1097/00007632-200012150-00014.
18. Cardoso D, Rodrigues M, Pereira R, et al. Nursing educators’ and undergraduate nursing students’ beliefs and perceptions on evidence-based practice, evidence implementation, organizational readiness and culture: An exploratory cross-sectional study. Nurse Educ Pract. 2021; 54: 103122. doi:10.1016/j.nepr.2021.103122.
19. Barredo RD. Reflection and Evidence Based Practice in Action: A Case Based Application. IJAHSP. 2005; 3(3). doi:10.46743/1540-580X/2005.1078.