Quay trở lại chi tiết bài báo 24. Tìm hiểu ảnh hưởng của môi trường làm việc đến kiệt sức nghề nghiệp ở điều dưỡng bệnh viện chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh: Một tiếp cận định tính Download Download PDF