28. Báo cáo ca bệnh: Rối loạn nhân dạng phân ly (đa nhân cách)

Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Việt Hà, Vũ Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Tuấn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Rối loạn nhân dạng phân ly là rối loạn nặng nhất và hiếm gặp nhất trong số các rối loạn phân ly, thường xuất hiện ở các nước Châu Âu, Mỹ hơn khu vực Châu Á. Chúng tôi báo cáo một ca bệnh rối loạn nhân dạng phân ly, điều trị nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần. Chẩn đoán được xác định qua quá trình thăm khám và theo dõi, loại trừ các yếu tố liên quan đến dùng chất và bệnh lý cơ thể, lợi ích thứ phát. Quá trình điều trị, quản lý cần sát sao với người bệnh mắc rối loạn này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Morton J. Autonoesis and dissociative identity disorder. Behav Brain Sci. 2018;41:e23. doi: 10.1017/S0140525X17001558.
2. Hartmann E, Benum K. Rorschach assessment of two distinctive personality states of a person with dissociative identity disorder. J Pers Assess. 2019;101(2):213-228. doi: 10.108 0/00223891.2017.1391273.
3. Ashraf A, Krishnan R, Wudneh E, Acharya A, Tohid H. Dissociative identity disorder: A pathophysiological phenomenon. Published online 2016. doi: 10.4172/2157-7013.1000251.
4. Ross CA, Ferrell L, Schroeder E. Co-occurrence of dissociative identity disorder and borderline personality disorder. J Trauma Dissociation. 2014;15(1):79-90. doi: 10.1080/15 299732.2013.834861.
5. Gleaves DH, May MC, Cardeña E. An examination of the diagnostic validity of dissociative identity disorder. Clin Psychol Rev. 2001;21(4):577-608. doi: 10.1016/s0272-7358 (99)00073-2.
6. Pick S, Mellers JDC, Goldstein LH. Dissociation in patients with dissociative seizures: Relationships with trauma and seizure symptoms. Psychol Med. 2017;47(7):1215-1229. doi: 10.1017/S0033291716003093.
7. Şar V, Dorahy MJ, Krüger C. Revisiting the etiological aspects of dissociative identity disorder: A biopsychosocial perspective. Psychol Res Behav Manag. 2017;10:137-146. doi: 10.2147/PRBM.S113743.
8. Sar V, Onder C, Kilincaslan A, Zoroglu SS, Alyanak B. Dissociative identity disorder among adolescents: Prevalence in a university psychiatric outpatient unit. J Trauma Dissociation. 2014;15(4):402-419. doi: 10.1080/15299732.2013.864748.
9. International society for the study of trauma and dissociation. Guidelines for treating dissociative identity disorder in adults, third revision: Summary version. J Trauma Dissociation. 2011;12(2):188-212. doi: 10.1080/15299732.2011.537248.
10. Ahsan MS, Mullick SI, Sobhan MA, et al. Subtypes of dissociative (conversion) disorder in two tertiary hospitals in Bangladesh. Mymensingh Med J. 2010;19(1):66-71.
11. Xiao Z, Yan H, Wang Z, et al. Trauma and dissociation in China. Am J Psychiatry. 2006;163(8):1388-1391. doi: 10.1176/ajp.2006. 163.8.1388.
12. Spiegel D, Loewenstein RJ, Lewis-Fernández R, et al. Dissociative disorders in DSM-5. Depress Anxiety. 2011;28(12):E17-45. doi: 10.1002/da.20923.
13. Rehan MA, Kuppa A, Ahuja A, et al. A strange case of dissociative identity disorder: Are there any triggers?. Cureus. 10(7):e2957. doi: 10.7759/cureus.2957.
14. Tâm thần học trực tuyến. Thư viện DSM. DSM Library. Published February 27, 2022. Accessed February 27, 2022. https://dsm.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.books.9780890425596.
15. Putnam FW, Guroff JJ, Silberman EK, Barban L, Post RM. The clinical phenomenology of multiple personality disorder: Review of 100 recent cases. The Journal of Clinical Psychiatry. 1986;47(6):285-293.
16. Welch KA. Neurological complications of alcohol and misuse of drugs. Practical Neurology. 2011;11(4):206-219. doi: 10.1136/practneurol-2011-000062.
17. Simeon D, Kozin DS, Segal K, Lerch B. Is depersonalization disorder initiated by illicit drug use any different? A survey of 394 adults. J Clin Psychiatry. 2009;70(10):1358-1364. doi: 10.4088/JCP.08m04370.
18. Lanius RA, Vermetten E, Loewenstein RJ, et al. Emotion modulation in PTSD: Clinical and neurobiological evidence for a dissociative subtype. Am J Psychiatry. 2010;167(6):640-647. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09081168.
19. Subramanyam AA, Somaiya M, Shankar S, et al. Psychological interventions for dissociative disorders. Indian J Psychiatry. 2020;62(Suppl 2):S280-S289. doi: 10.4103/psy chiatry.IndianJPsychiatry_777_19.
20. Kluft RP. Clinical presentations of multiple personality disorder. Psychiatr Clin North Am. 1991;14(3):605-629.