21. Thực trạng công việc và khả năng sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 của nhân viên y tế Bệnh viện Đống Đa - Hà Nội năm 2021

Nguyễn Ngọc Anh, Định Thị Lam, Trần Thị Phương Thảo, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thanh Thảo, Phạm Thị Quân, Tạ Thị Kim Nhung, Phan Thị Mai Hương, Nguyễn Quốc Doanh, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Quỳnh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng công việc và khả năng sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 của nhân viên y tế. Nghiên cứu được tiến hành trên 225 nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội có tuổi nghề tối thiểu 2 năm, thời gian nghiên cứ từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022. Kết quả cho thấy phần lớn đối tượng phải làm thêm giờ (56%), tăng khối lượng công việc (55,1%), căng thẳng khi làm việc (56,4%), hầu hết đối tượng tham gia nghiên cứu sẵn sàng và tự tin tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19 (lần lượt là: 92,0% và 93,3%) và đa số mong muốn được hỗ trợ trang thiết bị bảo hộ cá nhân (85,3%), tài chính (84,0%) và chuyên môn (76,4%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Orgarnization. Weekly epidemiological update on COVID-19 - 18 May 2022. Accessed 23/5/2022. https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---18-may-2022.
2. Worldometer. Covid-19 Coronavirus Pandemic. Accessed 23/5/2022. https://www.worldometers.info/coronavirus/.
3. Erdem H, Lucey DR. Healthcare worker infections and deaths due to COVID-19: A survey from 37 nations and a call for WHO to post national data on their website. International journal of infectious diseases. Jan 2021;102:239-241. doi: 10.1016/j.ijid.2020.10.064.
4. Duong Khanh Ngoc Cong, Le Bao Tien Nguyen, Nguyen Phuong Thi Lan, et al. Psychological impacts of COVID-19 during the first nationwide lockdown in Vietnam: Web-based, cross-sectional survey study. JMIR formative research. 2020;4(12):e24776.
5. Nguyen Phuong Thi Lan, Nguyen Tien Bao Le, Pham Anh Gia, et al. Psychological stress risk factors, concerns and mental health support among health care workers in vietnam during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak. Frontiers in public health. 2021;9:232.
6. Zhang M, Zhou M, Tang F, et al. Knowledge, attitude, and practice regarding COVID-19 among healthcare workers in Henan, China. The Journal of hospital infection. Jun 2020;105(2):183-187. doi: 10.1016/j.jhin.2 020.04.012.
7. Huynh Giao, Nguyen Minh Quan, Tran Thien Thuan, et al. Knowledge, attitude, and practices regarding COVID-19 among chronic illness patients at Outpatient Departments in Ho Chi Minh City, Vietnam. Risk management and healthcare policy. 2020;13:1571-1578. doi: 10.2147/RMHP.S268876.
8. Hiền Nguyễn Thị Minh, Hoa Nguyễn Phương. Kiến thức về Covid-19 của nhân viên Y tế tuyến cơ sở tại Hà Nội năm 2020. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021;504(1).
9. Lê Thị Thanh Xuân, Phạm Thị Quân, Tạ Thị Kim Nhung, và cs. Tác động của đại dịch Covid-19 tới nhân viên Y tế tại Hà Nội năm 2020. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2021;144(8):1-8.
10. Suleiman Aiman, Bsisu Isam, Guzu Hasan, et al. Preparedness of frontline doctors in Jordan Healthcare Facilities to COVID-19 Outbreak. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(9):3181. doi: 10.3390/ijerph17093181.