13. Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang cứng An Phụ Khang Plus trên động vật thực nghiệm

Đặng Thị Thu Hiên, Trần Thanh Tùng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu độc tính cấp được đánh giá trên chuột nhắt trắng theo hướng dẫn của WHO và xác định LD50 theo phương pháp Litchfield - Wilcoxon. Độc tính bán trường diễn của viên nang cứng An Phụ Khang Plus (APKP) tiến hành trên chuột cống trắng, trong đó, chuột được chia làm 3 lô: chứng sinh học, lô uống APKP liều 0,745 g/kg/ngày và 2,235 g/kg/ngày trong vòng 4 tuần. Chuột được lấy máu ở các thời điểm trước nghiên cứu, sau 2 tuần và 4 tuần nghiên cứu để đánh giá chức năng tạo máu. Giải phẫu bệnh gan, thận được đánh giá tại thời điểm kết thúc nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chuột nhắt trắng được uống đến liều tối đa 38,8 g/kg không có biểu hiện độc tính cấp, chưa xác định được LD50 của APKP. Nghiên cứu độc tính bán tr­ường diễn ở 2 mức liều không có sự thay đổi về tình trạng chung, chức năng tạo máu, chức năng và cấu trúc thận trên chuột cống trong thời gian nghiên cứu. Tuy nhiên, thay đổi mô bệnh học gan được quan sát ở liều cao, cần có nghiên cứu sâu hơn để đánh giá ảnh hưởng của APKP trên mô bệnh học của gan.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hyun JH, Kang JI, Kim SC, et al. The effects of crinum asiaticum on the apoptosis induction and the reversal of multidrug resistance in HL-60/MX2. Toxicol Res. 2008;24(1):29-36.
2. Nguyen HYT, Vo BHT, Nguyen LTH, et al. Extracts of crinum latifolium inhibit the cell viability of mouse lymphoma cell line EL4 and induce activation of anti-tumour activity of macrophages in vitro. J Ethnopharmacol. 2013;149(1):75-83.
3. Song Y, Hu J, Wang H, et al. Research on the modern clinical herbal administration rules in TCM treatment of ovarian cysts based on data mining. Journal of Traditional Chinese Medical Sciences. 2017;4(2):222-231.
4. Litchfield JT, Wilcoxon F. A simplified method of evaluating dose-effect experiments. J Pharmacol Exp Ther. 1949;96(2):99-113.
5. WHO. Working group on the safety and efficacy of herbal medicine. Report of regional office for the western pacific of the World Health Organization. 2013.
6. Đỗ Tất Lợi. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. 8th ed. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội; 2015.
7. Latif MA, Morris TR, Miah AH, Hewitt D, Ford JE. Toxicity of shoti (Indian arrowroot: Curcuma zedoaria) for rats and chicks. Br J Nutr. 1979;41(1):57-63.
8. Phuong NK. Studies on pharmacological effects of crinum asiaticum L. Journal of Medicinal Materials - Hanoi. P 2003:149-152.
9. Younas F, Aslam B, Muhammad F, et al. Haematopoietic effects of Angelica sinensis root cap polysaccharides against lisinopril-induced anaemia in albino rats. Pharm Biol. 2017;55(1):108-113.
10. Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương. Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng. Nhà xuất bản Y học; 2005.
11. Xia JY, Fan YL, Jia DY, et al. Protective effect of Angelica sinensis polysaccharide against liver injury induced by D-galactose in aging mice and its mechanisms. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2016;24(3):214-219.