32. Tác dụng hạ glucose máu của hỗn hợp dịch chiết Trà hoa vàng, Giảo cổ lam, Dây thìa canh lá to, Xạ đen trên chuột nhắt trắng gây đái tháo đường type 2

Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Thanh Tú

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác dụng hạ glucose máu của hỗn hợp dịch chiết lá Trà hoa vàng, Giảo cổ lam, Dây thìa canh lá to và Xạ đen trên chuột nhắt trắng gây đái tháo đường type 2 bằng nicotinamide (NA) và streptozotocin (STZ). Chuột nhắt trắng chủng Swiss được chia thành 5 lô, mỗi lô 10 con. Lô 1 (không gây đái tháo đường), lô 2, 3, 4, 5 (gây đái tháo đường type 2 bằng cách tiêm màng bụng NA và STZ theo quy trình nghiên cứu). Lô 1 và lô 2 (uống nước cất); lô 3 (uống Metformin liều 200 mg/kg/ngày); lô 4 và lô 5 (uống dịch chiết liều 24 g/kg/ngày và 48 g/kg/ngày), thời gian uống nước cất hoặc thuốc thử 14 ngày. So sánh giữa các lô về nồng độ glucose máu, insulin máu và các chỉ số đánh giá sự kháng insulin. Kết quả cho thấy, hỗn hợp dịch chiết ở cả hai liều có tác dụng hạ glucose máu, giảm chỉ số HOMA-IR, tăng các chỉ số HOMA-β, chỉ số QUICKI, chỉ số DI và tăng phần trăm khối lượng tụy so với khối lượng cơ thể (so với lô 2, p < 0,05) và tương đương với lô 3 (p > 0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. International Diabetes Federation; 2015. https://diabetesatlas.org/.
2. WHO. The growing burden of diabetes in Viet Nam. Accessed July 25, 2022. https://www.who.int/vietnam/news/feature-stories/detail/the-growing-burden-of-diabetes-in-viet-nam
3. Patoulias D, Papadopoulos C, Stavropoulos K, Zografou I, Doumas M, Karagiannis A. Prognostic value of arterial stiffness measurements in cardiovascular disease, diabetes, and its complications: The potential role of sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors. J Clin Hypertens Greenwich Conn. 2020;22(4):562-571. doi: 10.1111/jch.13831.
4. Liakopoulos V, Franzén S, Svensson AM, et al. Pros and cons of gastric bypass surgery in individuals with obesity and type 2 diabetes: Nationwide, matched, observational cohort study. BMJ Open. 2019;9(1):e023882. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023882.
5. Viện Dược liệu. Cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; 2006.
6. Manh TD, Thang NT, Son HT, et al. Golden camellias: A review. Arch Curr Res Int. Published online February 20, 2019:1-8. doi: 10.9734/acri/2019/v16i230085.
7. Ninh T, Ninh LNH. The yellow camellias of the tam dao national park. Internal Camellia Journal. 2013;45:122-128. https://internationalcamellia.org/public/downloads/THNPh/ICJ_2013_The_Yellow_Camellias_of_the_Tam_Dao_National_Park.pdf.
8. Ghasemi K, Ghasemi Y, Ebrahimzadeh MA. Antioxidant activity, phenol and flavonoid contents of 13 citrus species peels and tissues. Pak J Pharm Sci. 2009;22(3):277-281.
9. Li P, Huo L, Su W, et al. Free radical-scavenging capacity, antioxidant activity and phenolic content of Pouzolzia zeylanica. Journal of the Serbian Chemical Society. 2011;76(5):709-717. Published online 2011. doi:10.2298/JSC100818063L.
10. Viện Dược liệu. Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc từ dược thảo. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật; 2006.
11. Hans GV. Drug Discovery and Evaluation: Pharmacological Assays. Spinger. Accessed July 25, 2022. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-70995-4.
12. Birgani GA, Ahangarpour A, Khorsandi L, Moghaddam HF. Anti-diabetic effect of betulinic acid on streptozotocin-nicotinamide induced diabetic male mouse model. Braz J Pharm Sci. 2018;54. doi: 10.1590/s2175-97902018000217171.
13. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2017 Abridged for Primary Care Providers. Clin Diabetes Publ Am Diabetes Assoc. 2017;35(1):5-26. doi: 10.2337/cd16-0067.
14. King AJF. The use of animal models in diabetes research. Br J Pharmacol. 2012;166(3):877-894. doi: 10.1111/j.1476-5381.2012.01911.x.
15. Srinivasan K, Ramarao P. Animal models in type 2 diabetes research: An overview. Indian J Med Res. 2007;125(3):451-472.
16. Swanston-Flatt SK, Day C, Bailey CJ, Flatt PR. Traditional plant treatments for diabetes. Studies in normal and streptozotocin diabetic mice. Diabetologia. 1990;33(8):462-464. doi: 10.1007/BF00405106.
17. Masiello P, Broca C, Gross R, et al. Experimental NIDDM: Development of a new model in adult rats administered streptozotocin and nicotinamide. Diabetes. 1998;47(2):224-229. doi: 10.2337/diab.47.2.224.
18. Huyen VTT, Phan DV, Thang P, Ky PT, Hoa NK, Ostenson CG. Antidiabetic effects of add-on gynostemma pentaphyllum extract therapy with sulfonylureas in type 2 diabetic patients. Evid-Based Complement Altern Med ECAM. 2012;2012:452313. doi: 10.1155/2012/452313.
19. Tưởng Lệ Dung, Vương Kiến Vỹ, Vương Đồng Tráng, Vương Thượng, Mã Bằng, Diêu Linh, Vương Mãnh. Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của chiết xuất nước lá Giảo cổ lam trên chuột mắc bệnh đái tháo đường. Trung thảo dược. 2020;51(10):2828-2834.
20. Wang L, Roy D, Lin SS, Yuan ST, Sun L. Hypoglycemic effect of Camellia chrysantha extract on type 2 diabetic mice model. Bangladesh J Pharmacol. 2017;12(4):359-363.
21. Kahksha, Alam O, Naaz S, et al. Recent developments made in the assessment of the antidiabetic potential of gymnema species - From 2016 to 2020. J Ethnopharmacol. 2022;286:114908. doi: 10.1016/j.jep.2021.114908.
22. Ly TN, Shimoyamada M, Yamauchi R. Isolation and characterization of rosmarinic acid oligomers in Celastrus hindsii Benth leaves and their antioxidative activity. J Agric Food Chem. 2006;54(11):3786-3793. doi: 10.1021/jf052743f.