35. Kiến thức về sa sút trí tuệ của sinh viên y đa khoa năm cuối, Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021 và một số yếu tố liên quan

Nguyễn Huỳnh Phương Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức về sa sút trí tuệ (SSTT) của sinh viên y đa khoa năm cuối Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021 và phân tích một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với số liệu được thu thập bằng bộ câu hỏi trên 499 sinh viên Y6 đa khoa. Tỉ lệ trả lời đúng kiến thức tổng hợp về SSTT là 68,45%, chỉ 30,86% sinh viên trả lời đúng tỉ lệ hiện mắc SSTT và 17,64% trả lời đúng loại test sàng lọc SSTT. Một số yếu tố liên quan đến xếp loại kiến thức về SSTT là tham gia học lí thuyết, tham gia học lâm sàng và tham gia hội thảo về SSTT. Kết quả cho thấy kiến thức của sinh viên Y6 đa khoa về SSTT chưa đầy đủ. Giảng dạy lí thuyết về SSTT nên được khuyến khích tại trường cao đẳng và đại học về y khoa.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. International AD. World Alzheimer Report 2019: Attitudes to dementia. Published online September 20, 2019. Accessed June 14, 2021. https://www.alzint.org/resource/world-alzheimer-report-2019/.
2. Phạm Thị Vân Phương, Trịnh Thị Cẩm Tuyên. Thực trạng sa sút trí tuệ và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An năm 2019. Tạp chí Y học Dự phòng. 2020;30(6):184-190. doi: 10.51403/0868-2836/2020/194.
3. Nguyen Ngoc Bich, Nguyen Thi Thuy Dung, Tran Vu, et al. Dementia and associated factors among the elderly in Vietnam: A cross-sectional study. Int J Ment Health Syst. 2019;13:57. doi: 10.1186/s13033-019-0314-7.
4. World Health Assembly 70. Draft global action plan on the public health response to dementia: Report by the Director-General. Published online 2017. Accessed June 14, 2021. https://apps.who.int/iris/handle/10665/274881.
5. Lian Y, Xiao LD, Zeng F, Wu X, Wang Z, Ren H. The experiences of people with dementia and their caregivers in dementia diagnosis. J Alzheimers Dis. 2017;59(4):1203-1211. doi: 10.3233/JAD-170370.
6. International AD. World Alzheimer Report 2016 - Improving healthcare for people living with dementia: Coverage, quality and costs now and in the future. Published online September 2016. https://www.alzint.org/u/WorldAlzheimerReport2016.pdf.
7. Urashima S, Greiner C, Ryuno H, Yamaguchi Y. Factors affecting the quality of dementia care at acute care hospitals: A cross-sectional study. J Clin Nurs. 2022;31(15-16):2198-2207. doi: 10.1111/jocn.16036.
8. Downs M, Capstick A, Baldwin PC, Surr C, Bruce E. The role of higher education in transforming the quality of dementia care: Dementia studies at the University of Bradford. Int Psychogeriatr. 2009;21(Suppl1):S3-S15. doi: 10.1017/S1041610209008837.
9. Bộ Y tế. Quyết định 1854/QĐ-BYT 2015 Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ đa khoa. Accessed August 27, 2022. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1854-QD-BYT-2015-Chuan-nang-luc-co-ban-cua-Bac-si-da-khoa-279947.aspx.
10. Turner S, Iliffe S, Downs M, et al. General practitioners’ knowledge, confidence and attitudes in the diagnosis and management of dementia. Age Ageing. 2004;33(5):461-467. doi: 10.1093/ageing/afh140.
11. Annear MJ, Toye C, Elliott KEJ, McInerney F, Eccleston C, Robinson A. Dementia knowledge assessment scale (DKAS): Confirmatory factor analysis and comparative subscale scores among an international cohort. BMC Geriatr. 2017;17(1):168. doi: 10.1186/s12877-017-0552-y.
12. Nguyễn Văn Phi. Sa sút trí tuệ. Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội. Accessed August 26, 2022. http://bomontamthan.hmu.edu.vn/uploadfile/files/Sa%20sut%20tri%20tue.pdf.
13. Trường Đại học Y Hà Nội. Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy. Accessed August 11, 2022. https://apiwebhmu.hmu.edu.vn/Upload/Images/5cb84a21-8b93-45cc-981c-d237f6f5d420.pdf.
14. Wang Y, Xiao LD, Huang R. A comparative study of dementia knowledge, attitudes and care approach among Chinese nursing and medical students. BMC Med Educ. 2020;20(1):436. doi: 10.1186/s12909-020-02365-1.
15. Tierney L, Mason R, Doherty K, Winbolt M, Long M, Robinson A. Workshops on diagnosis and management of dementia for general practitioners: A pre-post intervention study of dementia knowledge. BMJ Open. 2019;9(4):e027804. doi: 10.1136/bmjopen-2018-027804.
16. Jacinto AF, Citero V de A, Lima JL de, Boas PJFV, Valle AP do, Leite AGR. Knowledge and attitudes towards dementia among final-year medical students in Brazil. Rev Assoc Med Bras (1992). 2017;63(4):366-370. doi: 10.1590/1806-9282.63.04.366.