37. Kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế về phòng ngừa lây truyền COVID-19 và một số yếu tố liên quan với thực hành phòng ngừa lây truyền tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, năm 2022

Nguyễn Thu Hà, Lã Ngọc Quang, Giang Hán Minh, Phạm Bá Hiền

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành của các nhân viên y tế về phòng ngừa lây truyền COVID-19 và một số yếu tố liên quan tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, năm 2022. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 12/2021 đến tháng 04/2022, áp dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang. Nghiên cứu triển khai trên 140 nhân viên y tế với hình thức thu thập số liệu qua phát vấn. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhân viên y tế là nam giới chiếm 45,7%, với độ tuổi trung bình là 34,01 tuổi. Các kết quả đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành chỉ ra nhân viên y tế có kiến thức tốt về phòng ngừa lây truyền COVID-19 là 22,1%, thái độ tốt là 97,1%, thực hành tốt là 26,4%. Một số yếu tố liên quan đến thực hành tốt phòng ngừa lây truyền COVID-19 của nhân viên y tế bao gồm được đồng nghiệp quan tâm hỗ trợ thường xuyên (OR = 3,17; 95%KTC: 1,36 - 7,38), có sức khỏe tinh thần tích cực (OR = 3,15; 95%KTC: 1,20 - 8,23).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard: Situation by region, country, territory & area. https://covid19.who.int/table. Accessed 20/08/2021, 20/08/2021.
2. Olum R, Chekwech G, Wekha G, Nassozi DR, Bongomin F. Coronavirus Disease-2019: Knowledge, attitude, and practices of health care workers at Makerere University Teaching Hospitals, Uganda. Frontiers in public health. 2020;8:181. doi: 10.3389/fpubh.2020.00181.
3. TTYT huyện Hải Hà. Phương án số 733 /PA-TTYT về đáp ứng tình huống cách ly y tế liên khoa và cách ly toàn bộ TTYT huyện Hải Hà trong phòng, chống dịch COVID-19. 2021.
4. Tegegne GT, Kefale B, Engidaw MT, et al. Knowledge, attitude, and practice of healthcare providers toward novel Coronavirus 19 during the first months of the pandemic: A systematic review. Frontiers in public health. 2021;9:606666-606666. doi: 10.3389/fpubh.2021.606666.
5. Tien TQ, Tuyet-Hanh TT, Linh TNQ, Hai Phuc H, Van Nhu H. Knowledge, attitudes, and practices regarding COVID-19 prevention among Vietnamese healthcare workers in 2020. Health services insights. 2021;14:11786329211019225. doi: 10.1177/11786329211019225.
6. Bộ Y tế. Quyết định số 4158/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn phòng ngừa và quản lý nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 2021.
7. Huynh G, Nguyen T, Tran V, Vo K, Vo V, Pham L. Knowledge and attitude toward COVID-19 among healthcare workers at District 2 Hospital, Ho Chi Minh City. Original Article. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. June 1, 2020 2020;13(6):260-265. doi: 10.4103/1995-7645.280396.
8. Le An P, Huynh G, Nguyen HTN, et al. Knowledge, attitude, and practice towards COVID-19 among healthcare students in Vietnam. Infect Drug Resist. 2021;14:3405-3413. doi: 10.2147/IDR.S328677.
9. Mendoza Millán DL, Carrión-Nessi FS, Mejía Bernard MD, et al. Knowledge, attitudes, and practices regarding COVID-19 among healthcare workers in Venezuela: An online cross-sectional survey. Original Research. Frontiers in public health. 2021-July-13 2021;9(951). doi: 10.3389/fpubh.2021.633723.
10. Kamacooko O, Kitonsa J, Bahemuka UM, et al. Knowledge, attitudes, and practices regarding COVID-19 among healthcare workers in Uganda: A cross-sectional survey. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(13):7004. doi: 10.3390/ijerph18137004.
11. Hamza MS, Badary OA, Elmazar MM. Cross-sectional study on awareness and knowledge of COVID-19 among senior pharmacy students. Journal of Community Health. 2021;46(1):139-146.
12. Zhang M, Zhou M, Tang F, et al. Knowledge, attitude, and practice regarding COVID-19 among healthcare workers in Henan, China. Journal of Hospital Infection. 2020;105(2):183-187. doi: https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.04.012.