28. Phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước giai đoạn sớm - so sánh kết quả với phẫu thuật giai đoạn muộn

Nguyễn Thành Chơn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Xác định thời điểm lý tưởng để mổ tái tạo dây chằng chéo trước ( DCCT ) vẫn còn là vấn đề đang tranh luận. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu so sánh kết quả giữa hai nhóm phẫu thuật tái tạo DCCT giai đoạn sớm và giai đoạn muộn. Từ 01/2012 đến 03/2014, chúng tôi chọn những trường hợp đứt DCCT đơn thuần, và chia thành 2 nhóm: nhóm phẫu thuật giai đoạn sớm là mổ trước 3 tuần sau khi bị đứt dây chằng, có 32 trường hợp; nhóm phẫu thuật giai đoạn muộn là sau 3 tuần, có 54 trường hợp. Cả hai nhóm đều áp dụng chung một kỹ thuật mổ. Kết quả cho thấy, chức năng khớp gối, độ vững khớp gối và tầm vận động khớp gối của 2 nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa. Kết luận: Phẫu thuật tái tạo DCCT giai đoạn sớm có kết quả tốt. Tầm vận động khớp gối sau phẫu thuật tái tạo DCCT giữa 2 nhóm phẫu thuật giai đoạn sớm và phẫu thuật giai đoạn muộn không có sự khác biệt. Chúng tôi ủng hộ phẫu thuật tái tạo DCCT giai đoạn sớm để giúp bệnh nhân phục hồi sớm sau chấn thương.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Shelbourne K D,  Patel D V. Timing of surgery in anterior cruciate ligament-injured knees. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 1995;3(3):148-56.
2. Andernord D, Karlsson J, Musahl V, Bhandari M, Fu FH, Samuelsson K. Timing of surgery of the anterior cruciate ligament. Arthroscopy. 2013;29(11):1863-1871.
3. Kwok CS, Harrison T, Servant C. The optimal timing for anterior cruciate ligament reconstruction with respect to the risk of postoperative stiffness. Arthroscopy. 2013;29(3):556-565.
4. Magit D, Wolff A, Sutton K, Medvecky MJ. Arthrofibrosis of the knee. J Am Acad Orthop Surg. 2007;15(11):682-694.
5. Andernord D, Karlsson J, Musahl V. Timing of surgery of the anterior cruciate ligament. Arthroscopy. 2013;29(11):1863-1871.
6. Harris M.C. prospective evaluation of range of motion in acute ACL Eeconstruction using patellar tendon autograft. Orthop J Sports Med. 2019 Oct; 7(10):281-286
7. Raviraj A, Anand A, Kodikal G, Chandrashekar M, Pai S. A comparison of early and delayed arthroscopically-assisted reconstruction of the anterior cruciate ligament using hamstring autograft. J Bone Joint Surg Br. 2010;92(4):521-526.
8. Bottoni C. R. Postoperative range of motion following anterior cruciate ligament reconstruction using autograft hamstrings: A prospective, randomized clinical trial of early versus delayed reconstructions. Am J Sports Med, 2008: 36(4):656-62.
9. Smith TO, Davies L, Hing CB. Early versus delayed surgery for anterior cruciate ligament reconstruction: A systematic review and meta-analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010;18:304-311.