Tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ NT - Probnp với thang điểm Sofa, Apache II và nồng độ Procalcitonin huyết tương ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn

Vũ Hoàng Phương, Nguyễn Thị Hiền

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm hiểu mối tương quan giữa nồng độ NT-proBNP với thang điểm SOFA, APACHE II và nồng độ procalcitonin huyết tương ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn (NKN/SNK). 57 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng nặng, sốc nhiễm trùng tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa Bệnh viện Việt Đức từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017. Xét nghiệm NT-proBNP tại 3 thời điểm: N1 – thời điểm khi bắt đầu được chẩn đoán NKN/SNK; N3 – sau điều trị 3 ngày và N5 – sau điều trị 5 ngày được ghi nhận cùng với chỉ số SOFA, APACHE II và xét nghiệm procalcitonin máu. Nồng độ NT–proBNP có mối tương quan ở mức độ trung bình với thang điểm SOFA (r = 0,572), thang điểm APACHE (r = 0,536) và tương quan yếu với nồng độ procalcitonin (r = 0,385). Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nồng độ NT-proBNP có liên quan trung bình đến mức độ suy chức năng các tạng và không liên quan với nồng độ procalcitonin ở bệnh nhân NKN/SNK. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Mariusz Piechota MB RI. NT-proBNP levels correlate with organ failure in septic patients: A preliminary report. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2006;60:632 - 636.
2. Hoffmann U, Brueckmann, M., Bertsch, T., Wiessner, M., Liebetrau, C., Lang, S., Haase, K.K., Borggrefe, M. and Huhle, G. . Increased plasma levels of NT-proANP and NT-proBNP as markers of cardiac dysfunction in septic patients. Clin Lab. 2005;51:373 - 379.
3. Huang Xubin P, Zhang Jun, MD, He Wanmei, MD, Huang Xinyan, MD, Zeng Mian, MD. N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide as a Prognostic Factor in Critically Ill Patients With Sepsis. Chest. 2015;148(4):338A. https://doi.org/310.1378/chest.2280202.
4. Castillo JR, Zagler, A., Carrillo-Jimenez, R. and Hennekens, C.H. Brain natriuretic peptide: a potential marker for mortality in septic shock. Int J Infect Dis. 2004;8:271 - 274.
5. Brueckmann M HG, Lang S, et al. Prognostic value of plasma N-terminal pro- brain natriuretic peptide in patients with severe sepsis. Circulation. 2005;112(4):527- 534.
6. Piechota M BM, Irzmanski R, et al. . N-terminal brain natriuretic propeptide levels correlate with procalcitonin and C-reactive protein levels in septic patients. Cellular & molecular biology letters 2007;12(2):162 - 175.
7. Rhodes AMB, MD(Res) (Co-chair)1; Evans, Laura E. MD, MSc, FCCM (Co-chair)2; Alhazzani, Waleed MD, MSc, FRCPC (methodology chair)3; Levy, Mitchell M. MD, MCCM4 et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Critical Care Medicine. 2017;45(3):486 - 552.
8. Castelli GP PC, Cita M, Stuani A, Sgarbi L, Paladini R. . Procalcitonin, C-reactive protein, white blood cells and SOFA score in ICU: diagnosis and monitoring of sepsis. . Minerva Anestesiol. 2006;72(1-2):69 - 80.
9. Huang Xea. N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide as a Prognostic Factor in Critically Ill Patients With Sepsis. Chest. 2015;148 Issue 4 (4):338A.
10. Piechota M, Banach M, Irzmanski R, et al. N-terminal brain natriuretic propeptide levels correlate with procalcitonin and C-reactive protein levels in septic patients. Cellular & molecular biology letters. 2007;12(2):162-175.
11. Prkno A, Wacker C, Brunkhorst FM, Schlattmann P. Procalcitonin-guided therapy in intensive care unit patients with severe sepsis and septic shock--a systematic review and meta-analysis. Critical care (London, England). 2013;17(6):R291.