11. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật thay van động mạch chủ bằng van sinh học không gọng Freedom Solo

Phan Thanh Nam, Dương Đức Hùng, Nguyễn Trường Giang, Trần Thị Bích Phương, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Tạo, Phạm Thái Sơn, Phạm Quốc Đạt

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả sớm của bệnh nhân được thay van động mạch chủ bằng van sinh học không gọng Freedom Solo tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Cỡ mẫu gồm 53 bệnh nhân với tuổi trung bình là 62,8 ± 6,1. Nam giới chiếm 67,9%. Tỷ lệ NYHA III-IV chiếm 22,6%, còn lại là NYHA I-II. Phân suất tống máu thất trái trung bình là 60,1 ± 11,9 (%). Thời gian cặp động mạch chủ và chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể lần lượt là 59,3 phút và 78,9 phút. Tỉ lệ tử vong sớm và mổ lại sớm sau mổ chiếm lần lượt là 5,7% và 3,8%. Viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết và tai biến mạch não là những biến chứng sớm thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ mỗi loại là 5,7%. Thời gian thở máy và nằm viện trung bình sau mổ lần lượt là 37,1 giờ và 11,0 ngày. Kết quả siêu âm tim kiểm tra sau 30 ngày cho thấy diện tích lỗ van cũng như diện tích hiệu dụng van tăng lên có ý nghĩa thống kê so với trước mổ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease: Developed by the Task Force for the management of valvular heart disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). European Heart Journal. 2021;43(7):561-632. doi:10.1093/eurheartj/ehab395
2. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2021;143(5):e35-e71. doi:doi:10.1161/CIR.0000000000000932
3. Stanger O, Bleuel I, Gisler F, et al. The Freedom Solo pericardial stentless valve: Single-center experience, outcomes, and long-term durability. J Thorac Cardiovasc Surg. Jul 2015;150(1):70-7. doi:10.1016/j.jtcvs.2015.01.060
4. Dương Đức Hùng, Phan Thanh Nam. Một số đặc điểm ở bệnh nhân được phẫu thuật thay van ĐMC bằng van Freedom Solo. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam. 2015;69:84-89.
5. Stefanelli G, Pirro F, Olaru A, et al. Long-term outcomes using the stentless LivaNova-Sorin Pericarbon Freedom™ valve after aortic valve replacement. Interact Cardiovasc Thorac Surg. Jul 1 2018;27(1):116-123. doi:10.1093/icvts/ivy012
6. Ngô Thành Hưng. Đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo van động mạch chủ bằng phương pháp Ozaki điều trị bệnh van động mạch chủ đơn thuần tại Bệnh viện E. Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội; 2021.
7. Glauber M, Solinas M, Karimov J. Technique for implant of the stentless aortic valve Freedom Solo. Multimed Man Cardiothorac Surg. Jan 1 2007;2007(1018):mmcts.2007.002618. doi:10.1510/mmcts.2007.002618
8. Repossini A, Rambaldini M, Lucchetti V, et al. Early clinical and haemodynamic results after aortic valve replacement with the Freedom SOLO bioprosthesis (experience of Italian multicenter study). European journal of cardio-thoracic surgery: official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery. May 2012;41(5):1104-10. doi:10.1093/ejcts/ezr140
9. Scharfschwerdt M, Sievers HH, Hussein A, et al. Impact of progressive sinotubular junction dilatation on valve competence of the 3F Aortic and Sorin Solo stentless bioprosthetic heart valves. European journal of cardio-thoracic surgery: official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery. Mar 2010;37(3):631-4. doi:10.1016/j.ejcts.2009.09.010
10. Fujita B, Ensminger S, Bauer T, et al. Trends in practice and outcomes from 2011 to 2015 for surgical aortic valve replacement: an update from the German Aortic Valve Registry on 42 776 patients. European journal of cardio-thoracic surgery: official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery. Mar 1 2018;53(3):552-559. doi:10.1093/ejcts/ezx408
11. Stanger O, Grabherr M, Göber V, et al. Reduced Permanent Pacemaker Implantation in Patients With Stentless Freedom SOLO Compared With Stented Perimount Magna Aortic Bioprostheses: A Propensity Score Weighted Analysis. Heart, lung & circulation. Mar 2021;30(3):423-430. doi:10.1016/j.hlc.2020.06.015
12. Grubitzsch H, Wang S, Matschke K, et al. Clinical and haemodynamic outcomes in 804 patients receiving the Freedom SOLO stentless aortic valve: results from an international prospective multicentre study. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 2014;47(3):e97-e104. doi:10.1093/ejcts/ezu471
13. Fleerakkers J, Schepens M, Ranschaert W, et al. Aortic valve replacement using the Freedom SOLO stentless bioprosthesis: clinical and haemodynamic performance in 625 patients at medium-term follow-up. European journal of cardio-thoracic surgery: official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery. Dec 1 2018;54(6):1073-1080. doi:10.1093/ejcts/ezy202
14. Thalmann M, Grubitzsch H, Matschke K, et al. A European Multicenter Study of 616 Patients Receiving the Freedom Solo Stentless Bioprosthesis. Ann Thorac Surg. Jan 2016;101(1):100-8. doi:10.1016/j.athoracsur.2015.06.096
15. Bilkhu R, Jahangiri M, Otto CM. Patient-prosthesis mismatch following aortic valve replacement. Heart. Mar 2019;105(Suppl 2):s28-s33. doi:10.1136/heartjnl-2018-313515