24. Thực trạng phản ứng sau tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty (Pfizer) của người dân tại phòng tiêm chủng Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2022

Đỗ Thị Thanh Thuỷ, Tạ Thị Kim Nhung, Phạm Thị Quân, Phan Thị Mai Hương, Hoàng Thị Thu Hà, Lê Thị Thanh Xuân

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ phản ứng thông thường sau tiêm mũi 3 vắc xin phòng bệnh COVID-19, COMIRNATY (PFIZER) của người dân được tiêm chủng tại điểm tiêm chủng Trường Đại học Y Hà Nội năm 2022. Nghiên cứu được tiến hành trên 721 đối tượng nghiên cứu trong thời gian từ tháng 01/2022 đến tháng 10/2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phản ứng sau tiêm mũi 3 là 60,9%, trong đó tỷ lệ phản ứng sau tiêm liều bổ sung là 57,8%, và sau tiêm liều nhắc lại là 64,0%, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Các phản ứng thông thường sau tiêm thường gặp là các phản ứng tại chỗ tiêm (45,8%), mệt mỏi (24,3%), sốt (16,2%), tăng cảm giác đau (15,3%). Sau tiêm liều bổ sung, các phản ứng tại chỗ (43,6%); mệt mỏi (20,8%), sốt (14,2%) và tăng cảm giác đau (13,3%). Sau tiêm liều nhắc lại, phản ứng tại chỗ cũng chiếm tỷ lệ cao nhất (47,9%), tiếp đến là mệt mỏi (27,7%), sốt (18,3%) và tăng cảm giác đau (17,2%). Các phản ứng sau tiêm chủ yếu xuất hiện trong vòng từ 1 đến 24 giờ và thường mất đi trong khoảng 24 giờ. Tỷ lệ phản ứng sau tiêm mũi 3 vắc xin Comirnaty (Pfizer) là phổ biến, tuy nhiên hều hết là các phản ứng nhẹ và trung bình và thường tự mất đi trong 24 giờ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Baochinhphu.vn. Đại dịch COVID-19 chắc chắn chưa kết thúc, vaccine vẫn là “vũ khí chiến lược.” baochinhphu.vn. Published November 8, 2022. Accessed June 10, 2023. https://baochinhphu.vn/dai-dich-covid-19-chac-chan-chua-ket-thuc-vaccine-van-la-vu-khi-chien-luoc-102221107220540868.htm
2. WHO. Interim statement on booster doses for COVID-19 vaccination. Accessed May 16, 2023. https://www.who.int/news/item/04-10-2021-interim-statement-on-booster-doses-for-covid-19-vaccination
3. Bộ Y tế. Công văn 10225/BYT-DP 2021 tiêm vắc xin phòng COVID19 liều cơ bản và nhắc lại. Published online 2021.
4. Bộ Y tế. Công văn 10722/BYT-DP 2021 tiêm vắc xin phòng COVID19 liều cơ bản. Published online 2021.
5. Mukesh Agrawal, Niranjan Shendurnikar. Immunization for children. 2nd edition. Paras Medical Publisher. Published online 2005.
6. Hause AM, Baggs J, Gee J, et al. Safety Monitoring of an Additional Dose of COVID-19 Vaccine - United States, August 12-September 19, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(39):1379-1384. doi:10.15585/mmwr.mm7039e4
7. Hause AM, Baggs J, Marquez P, et al. Safety Monitoring of COVID-19 Vaccine Booster Doses Among Adults - United States, September 22, 2021-February 6, 2022. Morb Mortal Wkly Rep. 2022;71(7):249-254. doi:10.15585/mmwr.mm7107e1
8. Bộ Y tế. Quyết định 3588/QĐ-BYT Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Published online 2021. Accessed May 10, 2022. https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-3588-qd-byt-huong-dan-to-chuc-buoi-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19-206218-d1.html
9. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19/ Comirnaty Của Pfizer - BioNTech; 2021.
10. Nguyen Ha Thu. Common adverse events following immunization with Moderna COVID-19 vaccine among Vietnamese adults at Hanoi Medical University in 2021, Common adverse events following immunization with Moderna COVID-19 vaccine among Vietnamese adults at Hanoi Medical University in 2021. Master Thesis: Public Health, Hanoi Medical University. 2022.
11. Dân số Việt Nam mới nhất (2022) - Cập nhật hằng ngày. DanSo.Org. Published April 21, 2017. Accessed April 2, 2023. https://danso.org/viet-nam/
12. Le XTT, Hoang QL, Ta NTK, et al. Common adverse events following immunization with the COVID-19 comirnaty vaccine (Pfizer-BioNTech) among adult population in Hanoi, Vietnam, 2021. Front Trop Dis. 2022;3. Accessed April 2, 2023. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fitd.2022.987698
13. Dighriri IM, Alhusayni KM, Mobarki AY, et al. Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine (BNT162b2) Side Effects: A Systematic Review. Cureus. 14(3):e23526. doi:10.7759/cureus.23526
14. Chapin-Bardales J, Gee J, Myers T. Reactogenicity Following Receipt of mRNA-Based COVID-19 Vaccines. JAMA. 2021;325(21):2201-2202. doi:10.1001/jama.20 21.5374
15. Jeon M, Kim J, Oh CE, et al. Adverse Events Following Immunization Associated with Coronavirus Disease 2019 Vaccination Reported in the Mobile Vaccine Adverse Events Reporting System. J Korean Med Sci. 2021;36(17):e114. doi:10.3346/jkms.2021.36.e114
16. Tran VN, Nguyen HA, Le TTA, et al. Factors influencing adverse events following immunization with AZD1222 in Vietnamese adults during first half of 2021. Vaccine. 2021;39(44):6485-6491. doi:10.1016/j.vaccine. 2021.09.060
17. Mohammed RA, Garout RM, Wahid S, et al. A Survey on the Side Effects of Pfizer/BioNTech COVID-19 Vaccine Among Vaccinated Adults in Saudi Arabia. Cureus. 2021;13(11). doi:10.7759/cureus.19222
18. Riad A, Pokorná A, Attia S, et al. Prevalence of COVID-19 Vaccine Side Effects among Healthcare Workers in the Czech Republic. J Clin Med. 2021;10(7):1428. doi:10.3390/jcm10071428
19. Lee YW, Lim SY, Lee JH, et al. Adverse Reactions of the Second Dose of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Healthcare Workers in Korea. J Korean Med Sci. 2021;36(21). doi:10.3346/jkms.2021.36.e153
20. Ripabelli G, Tamburro M, Buccieri N, et al. Active Surveillance of Adverse Events in Healthcare Workers Recipients After Vaccination with COVID-19 BNT162b2 Vaccine (Pfizer-BioNTech, Comirnaty): A Cross-Sectional Study. J Community Health. 2022;47(2):211-225. doi:10.1007/s10900-021-01039-3
21. Phan Diệu Hiền, Hoàng Trà Linh, Hoàng Kim Long, và cs. Khảo sát các phản ứng bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 của Astrazeneca tại Bệnh viện Quốc tế Vinmec Đà Nẵng từ 1/8 đến 22/9/2021. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh. 2022;60-67.