12. Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán, phân độ và điều trị thai làm tổ tại vị trí sẹo mổ lấy thai

Đỗ Văn Quyết, Lương Minh Tuấn, Phạm Hồng Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nhằm đánh giá vai trò của siêu âm trong chẩn đoán, phân độ và điều trị thai làm tổ tại vị trí sẹo mổ lấy thai (T-SMLT). Nghiên cứu gồm 66 bệnh nhân, độ tuổi trung bình 35 ± 4,9 (24 - 45). Các trường hợp gặp ở độ II, III, IV lần lượt là: 42 (63,6%), 18 (27,2%), 6 (9,1%). Các chỉ số trung bình của tuổi thai, kích thước túi thai, chiều dày cơ tử cung còn lại và lượng máu mất do đình chỉ thai có sự khác biệt giữa các phân độ trên SA (p < 0,05). Các phương pháp đình chỉ thai phụ thuộc vào phân độ T-SMLT trên SA, điều trị xâm lấn hơn tương ứng với phân độ cao hơn. Độ II chủ yếu là hút thai có thể có chèn bóng, nếu có tim thai ở độ II nên dùng MTX trước hút thai, nếu ở độ III giàu mạch nên được nút mạch trước hút thai. Ngược lại, độ IV phải mổ mở, chuyển mổ mở khi hút thai thất bại. Đáng lưu ý là các bệnh nhân nút mạch trước hút thai dù ở độ III đều không phải chuyển mổ và lượng máu mất không nhiều. Như vậy, siêu âm có ý nghĩa trong việc đánh giá tổn thương và phân độ T-SMLT mà chúng hữu ích cho việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và có hiệu quả cho từng bệnh nhân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Rotas MA, Haberman S, Levgur M. Cesarean Scar Ectopic Pregnancies: Etiology, Diagnosis, and Management. Obstetrics & Gynecology. 2006; 107(6): 1373-1381. doi:10.1097/01.AOG.0000218690.24494.ce.
2. Jurkovic D, Hillaby K, Woelfer B, Lawrence A, Salim R, Elson CJ. First-trimester diagnosis and management of pregnancies implanted into the lower uterine segment Cesarean section scar. Ultrasound Obstet Gynecol. 2003; 21(3): 220-227. doi:10.1002/uog.56.
3. Cheng PJ, Chueh HY, Soong YK. Sonographic diagnosis of a uterine defect in a pregnancy at 6 weeks’ gestation with a history of curettage. Ultrasound Obstet Gynecol. 2003; 21(5): 501-503. doi:10.1002/uog.109.
4. Jordans IPM, Verberkt C, Leeuw RAD, et al. Definition and sonographic reporting system for Cesarean scar pregnancy in early gestation: modified Delphi method. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2022; 59(4): 437-449. doi:10.1002/uog.24815.
5. Pristavu A, Vinturache A, Mihalceanu E, Pintilie R, Onofriescu M, Socolov D. Combination of medical and surgical management in successful treatment of caesarean scar pregnancy: a case report series. BMC Pregnancy Childbirth. 2020; 20(1): 617. doi:10.1186/s12884-020-03237-8.
6. Gonzalez N, Tulandi T. Cesarean Scar Pregnancy: A Systematic Review. Journal of Minimally Invasive Gynecology. 2017; 24(5): 731-738. doi:10.1016/j.jmig.2017.02.020.
7. Junaid D, Chaudhry S, Usman M, Hussain R. CAESAREAN SCAR ECTOPIC PREGNANCY: A CASE SERIES. Pakistan Journal of Medicine and Dentistry. 2018; 7(3): 4-4. doi:10.36283/pjmd.v7i3.166.
8. Chiang YC, Tu YA, Yang JH, Lin SY, Lee CN, Shih JC. Risk factors associated with failure of treatment for cesarean scar pregnancy. Int J Gynaecol Obstet. 2017; 138(1):28-36. doi:10.1002/ijgo.12157.
9. Timor-Tritsch IE, Khatib N, Monteagudo A, Ramos J, Berg R, Kovács S. Cesarean scar pregnancies: experience of 60 cases. J Ultrasound Med. 2015; 34(4): 601-610. doi:10.7863/ultra.34.4.601.
10. Timor-Tritsch IE, Monteagudo A, Bennett TA, Foley C, Ramos J, Agten AK. A new minimally invasive treatment for cesarean scar pregnancy and cervical pregnancy. American Journal of Obstetrics & Gynecology. 2016; 215(3): 351.e1-351.e8. doi:10.1016/j.ajog.2016.03.010.
11. Lin SY, Hsieh CJ, Tu YA, et al. New ultrasound grading system for cesarean scar pregnancy and its implications for management strategies: An observational cohort study. PLoS One. 2018; 13(8): e0202020. doi:10.1371/journal.pone.0202020.
12. Elito Júnior J, Araujo Júnior E, Martins Santana EF, et al. Uterine artery embolization with methotrexate infusion as treatment for cesarean scar pregnancy. Case report. Med Ultrason. 2013; 15(3): 240-243. doi:10.11152/mu.2013.2066.153.jej1eaj2.
13. Heidar Z, Zadeh Modarres S, Abediasl Z, Khaghani A, Salehi E, Esfidani T. Cesarean scar pregnancy treatment: a case series. J Med Case Rep. 2021; 15:506. doi:10.1186/s13256-021-03081-0.
14. Calì G, Timor-Tritsch IE, Palacios-Jaraquemada J, et al. Outcome of Cesarean scar pregnancy managed expectantly: systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2018; 51(2): 169-175. doi:10.1002/uog.17568.
15. Việt TQ, Cường TD, Trang NTH, Định TT, Hảo NTX. Thái độ xử trí thai làm tổ vết mổ cũ dựa trên hình ảnh siêu âm tại Khoa Phụ ngoại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 01/2021 - 6/2021. 1. 2021; 19(4): 09-14. doi:10.46755/vjog.2021.4.1336.
16. T J, G L, L H, H M, S Z. Methotrexate therapy followed by suction curettage followed by Foley tamponade for caesarean scar pregnancy. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology. 2011; 156(2). doi:10.1016/j.ejogrb.2011.01.016.
17. Gu Z, Jia P, Gao Z, Gu W, Zhao H, Zhao S. Uterine artery embolization combined with ultrasound-guided dilation and curettage for the treatment of cesarean scar pregnancy: Efficacy and 5–8-year follow-up study. Journal of Interventional Medicine. Published online March 18, 2022. doi:10.1016/j.jimed.2022.03.006.
18. Bohiltea R, Ducu I, Mihai B, et al. Uterine Artery Embolization Combined with Subsequent Suction Evacuation as Low-Risk Treatment for Cesarean Scar Pregnancy. Diagnostics (Basel). 2021; 11(12): 2350. doi:10.3390/diagnostics11122350.