36. Tác dụng bảo vệ gan, phục hồi tổn thương gan và chống oxy hoá của viên nang cứng Silymax Complex trên thực nghiệm

Đàm Đình Tranh, Nguyễn Thị Thanh Hà, Đinh Thi Thu Hằng, Phạm Thị Vân Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác dụng bảo vệ gan, phục hồi gan và chống oxy hóa của viên nang cứng Silymax Complex trên thực nghiệm. Ở cả 2 mô hình (mô hình bảo vệ gan và phục hồi gan), chuột nhắt trắng được chia ngẫu nhiên vào 5 lô, mỗi lô 10 con: lô chứng sinh học, lô mô hình, lô chứng dương (silymarin) và Silymax Complex liều 0,53 g/kg/ngày và 1,59 g/kg/ngày. Ở mô hình bảo vệ gan, chuột được cho uống thuốc thử hoặc nước cất liên tục trong 8 ngày. Đến ngày thứ 8, sau khi uống thuốc thử 2h, tiến hành gây tổn thương tế bào gan bằng paracetamol liều 400 mg/kg từ lô 2 đến lô 5. Ở mô hình phục hồi gan, chuột nhắt trắng từ lô 2 đến lô 5 uống paracetamol liều 400 mg/kg liều duy nhất, sau đó 2 giờ, chuột được uống nước cất hoặc thuốc thử trong 5 ngày liên tục. Các chỉ số xét nghiệm gồm có trọng lượng gan, hoạt độ AST, ALT, GGT, nồng độ albumin, bilirubin toàn phần trong huyết thanh, chỉ số MDA trong dịch đồng thể gan và đánh giá vi thể gan chuột. Kết quả nghiên cứu cho thấy Silymax Complex cả 2 liều đều thể hiện tác dụng bảo vệ và phục hồi tổn thương gan trên mô hình gây viêm gan cấp bằng paracetamol.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trefts E, Gannon M and Wasserman DH. The liver. Curr Biol. 2017; 27(21): R1147-R1151.
2. Uskoković A, Dinić S, Jovanović JA, et al. Liver Diseases: Epigenetic Mechanisms, Oxidative Stress and Use of Alpha-Lipoic Acid. In: Patel V, Preedy V, eds. Handbook of Nutrition, Diet, and Epigenetics. Springer International Publishing; 2017: 1-21.
3. Devarbhavi H, Asrani SK, Arab JP, et al. Global burden of liver disease: 2023 update. J Hepatol. 2023; 79(2): 516-537.
4. World Health Organization. WHO Guidelines on safety monitoring of herbal medicines in pharmacovigilance systems. Geneva; 2004.
5. Gillessen A and Schmidt HHJ. Silymarin as Supportive Treatment in Liver Diseases: A Narrative Review. Adv Ther. 2020; 37(4): 1279-1301.
6. Đỗ Tất Lợi. Những Cây Thuốc và vị Thuốc Việt Nam. Nhà xuất bản Hà Nội; 2015.
7. Mohamad NE, Yeap SK, Beh BK, et al. Coconut water vinegar ameliorates recovery of acetaminophen induced liver damage in mice. BMC Complementary and Alternative Medicine. 2018; 18(1): 195.
8. Muhammad-Azam F, Nur-Fazila SH, Ain-Fatin R, et al. Histopathological changes of acetaminophen-induced liver injury and subsequent liver regeneration in BALB/C and ICR mice. Vet World. 2019; 12(11): 1682-1688.
9. Hock FJ. Drug Discovery and Evaluation: Pharmacological Assays. fourth edition, Springer Reference; 2015.
10. Tạ Thành Văn. Hóa Sinh Lâm Sàng. Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội; 2013
11. Andersen JT, Daba MB, Berntzen G, et al. Cross-species binding analyses of mouse and human neonatal Fc receptor show dramatic differences in immunoglobulin G and albumin binding. J Biol Chem. 2010; 285(7): 4826-4836.
12. Lepara Z, Lepara O, Fajkić A, et al. Serum malondialdehyde (MDA) level as a potential biomarker of cancer progression for patients with bladder cancer. Rom J Intern Med. 2020; 58(3): 146-152.
13. Yang W, Liang Z, Wen C, et al. Silymarin Protects against Acute Liver Injury Induced by Acetaminophen by Downregulating the Expression and Activity of the CYP2E1 Enzyme. Molecules. 2022 Dec 13; 27(24): 8855.
14. Papackova Z, Heczkova M, Dankova H, et al. Silymarin prevents acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice. PLoS One. 2018 Jan 17; 13(1): e0191353.
15. Fuloria S, Mehta J, Chandel A, et al. A Comprehensive Review on the Therapeutic Potential of Curcuma longa Linn. in Relation to its Major Active Constituent Curcumin. Front Pharmacol. 2022 Mar 25; 13: 820806.