12. Trữ lạnh mô buồng trứng bằng phương pháp thuỷ tinh hoá: kinh nghiệm đầu tiên tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Cao Trí, Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Trần Bích Thư, Trương Đình Kiệt, Đặng Quang Vinh, Nguyễn Văn Tiến, Hồ Mạnh Tường

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trữ lạnh mô buồng trứng (OTC) để bảo tồn khả năng sinh sản ở phụ nữ được áp dụng ở nhiều trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm trên thế giới. Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu nào được công bố tại Việt Nam. Nghiên cứu OTC bằng thuỷ tinh hoá (vitrification) tại IVFMD, Bệnh viện Mỹ Đức (2020-2023) trên mẫu mô buồng trứng từ bệnh nhân điều trị ung thư (theo NCT04666376). Mô mỗi bệnh nhân được chia 3 nhóm: 1 (không đông lạnh - chứng), 2 (đông lạnh bằng Ova-kit Type M) và 3 (đông lạnh bằng môi trường của BV Mỹ Đức). Kết quả là tỉ lệ nang noãn sống và tỉ lệ nang noãn có hình thái nguyên vẹn ở nhóm 2 và 3 thấp hơn ý nghĩa so với nhóm 1, lần lượt [80,3% nhóm 1; 70% nhóm 2 và 65% nhóm 3] và [71,3% nhóm 1; 59,4% nhóm 2; 58,3% nhóm 3] (p < 0,05). Các kết quả này tương đương với các nghiên cứu trên thế giới do ảnh hưởng của quá trình đông lạnh lên chất lượng của mô. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chứng minh chất lượng mô đông lạnh bằng môi trường thương mại và môi trường IVFMD không có sự khác biệt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Leonel ECR, Lucci CM, Amorim CA. Cryopreservation of human ovarian tissue: a review. Transfusion Medicine and Hemotherapy. 2019;46:173- 81. https://doi.org/ 10.1159/000499054
2. Rosendahl M, Schmidt KT, Ernst E, et al. Cryopreservation of ovarian tissue for a decade in Denmark: a view of technique. Reprod Biomed Online. 2015;22:162-171. https://doi.or g/10.1016/j.rbmo.2010.10.015
3. Radwan P, Abramik A, Wilczyński J, et al. Successful autotransplan - tation of cryopreserved ovarian tissue with recovery of the ovarian function. Ginekol Pol. 2016;87:235-240. https://doi.org/10.17772/gp/61981
4. Kristensen SG, Rasmussen A, Byskov AG, et al. Isolation of pre-antral follicles from human ovarian medulla tissue. Hum Reprod. 2011;26:157-66. https://doi.org/10.109 3/humrep/deq318
5. Kristensen SG, Liu Q, Mamsen LS, et al. A simple method to quantify follicle survical in cryopreservation human ovarian tissue. Hum reprod. 2018;33(12):2276-2284.
6. Chang HJ, Moon JH, Lee JR, et al. Optimal condition of vitrification method for cryopreservation of human ovarian cortical tis - sues. J Obstet Gynaecol Res. 2011;37:1092-1101.
7. Fabbri R, Vicenti R, Macciocca M, et al. Morphological, ultra- structural and functional imaging of frozen/thawed and vitrified/warmed human ovarian tissue retrieved from oncological patients. Hum Reprod. 2016;31:1838-1849.
8. Langbeen A, Jorssen EPA, Granata N, et al. Effects of neutral red assisted viability assessment on the cryotolerance of isolated bovine preantral follicles. J Assist Reprod Genet. 2014;31(12):1727-1736.
9. Kagawa N, Silber S, Kuwayama M. Successful vitrification of bovine and human ovarian tissue. RBM Online. 2009;18(4):568-577.
10. Donnez J, Dolmans MM. Ovarian cortex transplantation: 60 reported live births brings the success and worldwide expansion of the technique towards routine clinical practice. J Assist Reprod Genet. 2015;32:1167-1170.
11. Lan NV, Vinh QD, Tuong MH, et al. IVF transfer of fresh or Frozen Embryos in Women without Polycystic Ovaries. NEJM. 2018;378(2):137-147. doi: 10.1056/NEJMoa1703768.
12. Kitazato. Ova Cryo Kit Protocol - Ovarian tissue vitrification method. https://www.kitazato.co.jp/en/pdf/vitrification/Protocol-EN-OvaCryoKit_210601ver2.pdf.
13. Wang T, Yan J, Lu C, et al. human single follicle growth in invitro from cryopreserved ovarian tisssue after slow freezing or vitrification. Hum Reprod. 2016;31(4):763-773.
14. Isachenko V, Lapidus I, Isachenko E, et al. Human ovarian tissue vitrification ver- sus conventional freezing: morphological, endocrinological, and molecular biological evaluation. Reproduction. 2009;138:319-327.
15. Campos ALM, Guedes JS, Rodrigues JK, et al. Comparison between slow freezing and vitrification in terms of ovarian tissue viability in a bovine model. Rev Bras Ginecol Obstet. 2016;38:333-339.
16. Ramezani M, Salehnia M, Jafarabadi M. Short term culture of vitrified human ovarian cortical tissue to assess the cryopreservation outcome: molecular and morphology analysis. J reprod Infertil. 2017;18(1):162-171.