11. Giá trị cộng hưởng từ phổ và khuếch tán sức căng định lượng trong phân bậc u thần kinh đệm trên lều

Nguyễn Đình Hiếu, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Thanh Dũng, Nguyễn Duy Hùng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Vai trò của cộng hưởng từ phổ và cộng hưởng từ khuếch tán sức căng trong dự đoán độ mô học của u thần kinh đệm (UTKĐ). Nghiên cứu tiến hành trên 60 bệnh nhân u thần kinh đệm trên lều được chụp cộng hưởng từ, phẫu thuật và có kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức từ tháng 6/2021 đến tháng 8/2023. Các giá trị của Cho/NAA, FA và MD của vùng u và vùng quanh u dự đoán phân bậc u thần kinh đệm trên cộng hưởng từ được mô tả, thống kê và đối chiếu với độ mô học trên hình ảnh giải phẫu bệnh. Tỷ lệ Cho/NAAp, MDp của nhóm u thần kinh đệm bậc thấp thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm u thần kinh đệm bậc cao. Giá trị FAp của nhóm u thần kinh đệm bậc thấp cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm u thần kinh đệm bậc cao. Khi kết hợp giữa Cho/NAAp, FAp giúp chẩn đoán phân bậc u thần kinh đệm có độ nhạy 73,7% và độ đặc hiệu 95,5%. Các chỉ số Cho/NAA, FA và MD vùng quanh u giúp phân bậc u thần kinh đệm tốt hơn so với vùng u.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. McNeill KA. Epidemiology of brain tumors. Neurol Clin. 2016; 34(4): 981-998.
2. Louis DN, Perry A, Wesseling P, et al. The 2021 WHO classification of tumors of the central nervous system: a summary. Neuro-Oncol. 2021; 23(8): 1231-1251.
3. Fawzy FM, Almassry HN, Ismail AM. Preoperative glioma grading by MR diffusion and MR spectroscopic imaging. Egypt J Radiol Nucl Med. 2016; 47(4): 1539-1548.
4. Kousi E, Tsougos I, Tsolaki E, et al. Spectroscopic evaluation of glioma grading at 3T: the combined role of short and long TE. Sci World J. 2012;2012.
5. Wang Q, Zhang H, Zhang J, et al. The diagnostic performance of magnetic resonance spectroscopy in differentiating high-from low-grade gliomas: a systematic review and meta-analysis. Eur Radiol. 2016; 26: 2670-2684.
6. El-Serougy L, Abdel Razek AAK, Ezzat A, Eldawoody H, El-Morsy A. Assessment of diffusion tensor imaging metrics in differentiating low-grade from high-grade gliomas. Neuroradiol J. 2016; 29(5): 400-407.
7. Nguyễn Thị Vân Anh. Đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ khuếch tán sức căng trong chẩn đoán phân bậc u thần kinh đệm. Luận Văn Thạc Sĩ. Published online 2021.
8. Lê Văn Phước. Vai trò của cộng hưởng từ phổ và cộng hưởng từ khuếch tán trong chấn đoán u sao bào trước phẫu thuật. Luận Văn Tiến Sĩ. Published online 2012.
9. Nguyễn Duy Hùng. Noninvasive evaluation of glioma grade using perfusion and multivoxel 3d proton mr spectroscopy. Điện quang Việt Nam. April 2018.
10. Holland EC. Progenitor cells and glioma formation. Curr Opin Neurol. 2001;14(6): 683-688.
11. Louis DN, Schiff D, Batchelor T, Wen PY. Classification and pathologic diagnosis of gliomas. UpToDate Walth MA Walters Kluwer Health. Published online 2017.
12. Bush NAO, Chang SM, Berger MS. Current and future strategies for treatment of glioma. Neurosurg Rev. 2017; 40: 1-14.
13. Zeng Q, Liu H, Zhang K, Li C, Zhou G. Noninvasive evaluation of cerebral glioma grade by using multivoxel 3D proton MR spectroscopy. Magn Reson Imaging. 2011; 29(1): 25-31.
14. Ricci R, Bacci A, Tugnoli V, et al. Metabolic findings on 3T 1H-MR spectroscopy in peritumoral brain edema. Am J Neuroradiol. 2007; 28(7): 1287-1291.
15. Chiang IC, Kuo YT, Lu CY, et al. Distinction between high-grade gliomas and solitary metastases using peritumoral 3-T magnetic resonance spectroscopy, diffusion, and perfusion imagings. Neuroradiology. 2004; 46: 619-627.
16. Inoue T, Ogasawara K, Beppu T, Ogawa A, Kabasawa H. Diffusion tensor imaging for preoperative evaluation of tumor grade in gliomas. Clin Neurol Neurosurg. 2005; 107(3): 174-180.
17. Papageorgiou T, Chourmouzi D, Drevelengas A, Kouskouras K, Siountas A. Diffusion tensor imaging in brain tumors: a study on gliomas and metastases. Phys Med. 2015; 31(7): 767-773.
18. Ma L, Song ZJ. Differentiation between low-grade and high-grade glioma using combined diffusion tensor imaging metrics. Clin Neurol Neurosurg. 2013; 115(12): 2489-2495.
19. Zou QG, Xu HB, Liu F, Guo W, Kong XC, Wu Y. In the assessment of supratentorial glioma grade: the combined role of multivoxel proton MR spectroscopy and diffusion tensor imaging. Clin Radiol. 2011; 66(10): 953-960.