12. Hiệu quả điều trị bệnh nấm da thân mức độ vừa và nặng bằng uống terbinafine so với uống griseofulvin

Phạm Thị Minh Phương, Vũ Thị Mùi, Nguyễn Thị Hà Vinh, Lê Hữu Doanh, Trần Thị Huyền

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Thử nghiệm lâm sàng mở, có nhóm chứng trên 60 bệnh nhân bị bệnh nấm da thân mức độ vừa đến nặng nhằm so sánh hiệu quả điều trị giữa terbinafine uống và griseofulvin uống. Kết quả cho thấy sau 2 tuần điều trị, nhóm terbinafine có hiệu quả cao hơn nhóm griseofulvin với tỉ lệ khỏi bệnh hoàn toàn tương ứng là 70% và 10%, tỉ lệ không thay đổi tương ứng là 0% và 30%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Sau 4 tuần điều trị, nhóm griseofulvin có tỉ lệ tái phát cao hơn nhóm terbinafine, tương ứng là 46,7% và 0% với p < 0,05. Tỉ lệ tác dụng phụ của hai nhóm khá thấp và tương đương nhau (nhóm terbinafine là 0,03% và nhóm griseofulvin là 0,06%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Brasch J, Gläser R. Dynamic diversity of dermatophytes. Hautarzt Z Dermatol Venerol Verwandte Geb. 2019;70(8):575-580. doi:10.1007/s00105-019-4427-3
2. Cabañes FJ. Dermatophytes: The names they are a-changin. Rev Iberoam Micol. 2020;37(1):1-2. doi:10.1016/j.riam.2019.10.002
3. Veraldi S, Valentini D, Faraci AG. Tinea corporis gladiatorum. Ital J Dermatol Venereol. 2022;157(2):121-125. doi:10.23736/S2784-8671.21.06903-0
4. Schwob E, Kluger N. Tinea corporis within recent tattoos. Ann Dermatol Venereol. 2020;147(10):637-642. doi:10.1016/j.annder.2020.04.019
5. Lakshmanan A, Ganeshkumar P, Mohan SR, et al. Epidemiological and clinical pattern of dermatomycoses in rural India. Indian J Med Microbiol. 2015;33 Suppl:134-136. doi:10.4103/0255-0857.150922
6. Havlickova B, Czaika VA, Friedrich M. Epidemiological trends in skin mycoses worldwide. Mycoses. 2008;51 Suppl 4:2-15. doi:10.1111/j.1439-0507.2008.01606.x
7. Charles AJ. Original Article: Superficial cutaneous fungal infections in tropical countries. Dermatol Ther. 2009;22(6):550-559. doi:10.1111/j.1529-8019.2009.01276.x
8. Ameen M. Epidemiology of superficial fungal infections. Clin Dermatol. 2010;28(2):197-201. doi:10.1016/j.clindermatol.2009.12.005
9. Ryder NS. Terbinafine: mode of action and properties of the squalene epoxidase inhibition. Br J Dermatol. 1992;126(Suppl 39):2-7. doi:10.1111/j.1365-2133.1992.tb00001.x
10. Ameen M, Lear JT, Madan V, et al. British Association of Dermatologists’ guidelines for the management of onychomycosis 2014. Br J Dermatol. 2014;171(5):937-958. doi:10.1111/bjd.13358
11. Bhatia A, Kanish B, Badyal DK, et al. Efficacy of oral terbinafine versus itraconazole in treatment of dermatophytic infection of skin – A prospective, randomized comparative study. Indian J Pharmacol. 2019;51(2):116. doi:10.4103/ijp.IJP_578_17
12. Đặng Tuấn Hải, Trần Phủ Mạnh Siêu, Ngô Quốc Đạt. Các chủng nấm ngoài da phân lập được và độ nhạy cảm với các thuốc kháng nấm hiện nay trên bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 2021;508(2). doi:10.51298/vmj.v508i2.1672
13. Voravutinon V. Oral treatment of tinea corporis and tinea cruris with terbinafine and griseofulvin: A randomized double blind comparative study. J Med Assoc Thail Chotmaihet Thangphaet. 1993;76(7):388-393.
14. Sharma P, Bhalla M, Thami GP, et al. Evaluation of efficacy and safety of oral terbinafine and itraconazole combination therapy in the management of dermatophytosis. J Dermatol Treat. 2020;31(7):749-753. doi:10.1080/09546634.2019.1612835
15. del Palacio Hernandez A, López Gómez S, González Lastra F, et al. A comparative double-blind study of terbinafine (Lamisil) and griseofulvin in tinea corporis and tinea cruris. Clin Exp Dermatol. 1990;15(3):210-216. doi:10.1111/j.1365-2230.1990.tb02074.x
16. Lana AJD, Pippi B, Carvalho AR, et al. In Vitro additive effect on griseofulvin and terbinafine combinations against multidrug-resistant dermatophytes. Braz J Pharm Sci. 2018;54. doi:10.1590/s2175-97902018000217149
17. Nguyễn Thái Dũng. Nghiên cứu một số đặc điểm nấm da và kết quả điểu trị ở bệnh nhân tại Trung tâm Chống phòng - Da liễu Nghệ An 2015 - 2016. Luận án Tiến sỹ Y học. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương; 2017. Published online 2017. Accessed August 15, 2022. https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/44909
18. Majid I, Sheikh G, Kanth F, et al. Relapse after Oral Terbinafine Therapy in Dermatophytosis: A Clinical and Mycological Study. Indian J Dermatol. 2016;61(5):529-533. doi:10.4103/0019-5154.190120
19. Pathania S, Rudramurthy SM, Narang T, et al. A prospective study of the epidemiological and clinical patterns of recurrent dermatophytosis at a tertiary care hospital in India. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2018;84(6):678-684. doi:10.4103/ijdvl.IJDVL_645_17
20. Verma SB, Panda S, Nenoff P, et al. The unprecedented epidemic-like scenario of dermatophytosis in India: I. Epidemiology, risk factors and clinical features. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2021;87(2):154-175. doi:10.25259/IJDVL_301_20
21. Brigida S, Elizabeth AA. A Comparative Study of Efficacy of Oral Terbinafine and Oralitraconazole in Tinea Corporis / Tinea Cruris Infection. J Pharm Res Int. Published online April 5, 2021:94-105. doi:10.9734/jpri/2021/v33i20A31352