10. Báo cáo ca lâm sàng tổn thương não cấp sau chụp động mạch vành qua da

Hoàng Văn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trong bài cáo cáo ca lâm sàng này, chúng tôi mô tả một trường hợp có biến chứng thần kinh ngay sau thủ thuật chụp động mạch vành qua da. Do chưa đủ bằng chứng rõ ràng, chúng tôi không thể đưa ra chẩn đoán xác định nguyên nhân của biến chứng thần kinh trong trường hợp này. Chúng tôi kết luận rằng các biến chứng thần kinh sau thủ thuật can thiệp tim mạch có thể rất nghiêm trọng và khó khăn trong việc xác định nguyên nhân, đồng thời, theo dõi diễn biến bệnh dựa trên các phương tiện chẩn đoán hình ảnh là cần thiết để chẩn đoán và đánh giá tiến triển của tổn thương.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tavakol M, Ashraf S, Brener SJ. Risks and Complications of Coronary Angiography: A Comprehensive Review. GJHS. 2011;4(1):p65. doi:10.5539/gjhs.v4n1p65
2. Werner N, Bauer T, Hochadel M, et al. Incidence and Clinical Impact of Stroke Complicating Percutaneous Coronary Intervention: Results of the Euro Heart Survey Percutaneous Coronary Interventions Registry. Circ: Cardiovascular Interventions. 2013;6(4):362-369. doi:10.1161/CIRCINTERVENTIONS.112.000170
3. Kocabay G, Karabay CY, Kalayci A, et al. Contrast-induced neurotoxicity after coronary angiography. Herz. 2014;39(4):522-527. doi:10. 1007/s00059-013-3871-6
4. Bladin CF, Bingham L, Grigg L, et al. Transcranial Doppler Detection of Microemboli During Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty. Stroke. 1998;29(11):2367-2370. doi:10.1161/01.STR.29.11.2367
5. Hamon M, Gomes S, Oppenheim C, et al. Cerebral Microembolism During Cardiac Catheterization and Risk of Acute Brain Injury: A Prospective Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging Study. Stroke. 2006;37(8):2035-2038. doi:10.1161/01.STR.00 00231641.55843.49
6. Leclercq F, Kassnasrallah S, Cesari JB, et al. Transcranial Doppler Detection of Cerebral Microemboli during Left Heart Catheterization. Cerebrovasc Dis. 2001;12(1):59-65. doi:10.115 9/000047682
7. Theetha Kariyanna P, Aurora L, Jayarangaiah A, et al. Neurotoxicity Associated with Radiological Contrast Agents Used during Coronary Angiography: A Systematic Review. AJMCR. 2020;8(2):60-66. doi:10.12691/ajm cr-8-2-6
8. Albakr A, Ishaque N, Aljaafari D, et al. Contrast-Induced Transient Neurological Symptoms Following Percutaneous Coronary Intervention: A Case Report. Am J Case Rep. 2020;21. doi:10.12659/AJCR.926956
9. Spina R, Simon N, Markus R, et al. Contrast-induced encephalopathy following cardiac catheterization: Contrast-Induced Encephalopathy. Cathet Cardiovasc Intervent. 2017;90(2):257-268. doi:10.1002/ccd.26871
10. Yu J, Dangas G. COMMENTARY: New Insights Into the Risk Factors of Contrast-Induced Encephalopathy. Journal of Endovascular Therapy. 2011;18(4):545-546. doi:10.1583/11-3476C.1
11. Mathieu D, Tissier S, Boulo M. Gas Embolism. In: Mathieu D, ed. Handbook on Hyperbaric Medicine. Springer-Verlag; 2006:217-238. doi:10.1007/1-4020-4448-8_13
12. Muth CM, Shank ES. Gas Embolism. N Engl J Med. 2000;342(7):476-482. doi:10.1056/NEJM200002173420706
13. Strømsnes TA, Røed I, Strøm H, et al. Iatrogenic stroke caused by cerebral air embolism and acute reperfusion therapy using hyperbaric oxygen. BJR|case reports. 2022;8(3):20210201. doi:10.1259/bjrcr.20210201
14. Shah J, Jiwa N, Mamdani N, et al. Venous and arterial air embolism: a rare phenomenon with fatal consequences. BMJ Case Reports. Published online December 5, 2016:bcr2016217550. doi:10.1136/bcr-2016-21 7550
15. Söderman M, Bystam J. Cerebral air emboli from angiography in a patient with stroke: A case report. Acta Radiol. 2001;42(2):140-143. doi:10.1080/028418501127346620
16. Liao MT, Lin TT, Lin LY, et al. Contrast-Induced Encephalopathy after Percutaneous Coronary Intervention. Acta Cardiol Sin. 2013;29(3):277-280.
17. Chisci E, Setacci F, De Donato G, et al. A Case of Contrast-Induced Encephalopathy Using Iodixanol. Journal of Endovascular Therapy. 2011;18(4):540-544. doi:10.1583/11-3476.1
18. Sawaya RA, Hammoud R, Arnaout S, et al. Contrast-Induced Encephalopathy Following Coronary Angioplasty with Iohexol: Southern Medical Journal. 2007;100(10):1054-1055. doi:10.1097/SMJ.0b013e3181540086
19. Harada Y, Kairamkonda SR, Ilyas U, et al. Pearls & Oy-sters: Contrast-induced encephalopathy following coronary angiography: A rare stroke mimic. Neurology. 2020;94(23):e2491-e2494. doi:10.1212/WNL.0 000000000009590
20. Chu YT, Lee KP, Chen CH, et al. Contrast-Induced Encephalopathy After Endovascular Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke. Stroke. 2020;51(12):3756-3759. doi:10.1161/STROKEAHA.120.031518
21. Zhang G, Wang H, Zhao L, et al. Contrast-Induced Encephalopathy Resulting From Use of Ioversol and Iopromide. Clin Neuropharm. 2020;43(1):15-19. doi:10.1097/W NF.0000000000000374