Tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu thiếu sắt của người bệnh thận mạn lọc máu có chu kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2019

Nguyễn Trọng Hưng, Lê Đức Anh, Nguyễn Thị Thu Liễu, Vũ Ngọc Hà

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 122 bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu có chu kỳ điều trị tại Khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy: Tỉ lệ bệnh nhân có nguy cơ suy dinh dưỡng theo bộ công cụ NRS 2002 là 74,%, tỉ lệ bệnh nhân có mức BMI ≤ 18,5 là 39,3%, tỉ lệ thiếu máu có tới 54,2%, tỉ lệ sắt huyết thanh dưới ngưỡng bình thường là 10,8%, tỉ lệ bệnh nhân có mức transferrin dưới mức bình thường (200mg/dl) là 85%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sr A, Lw M, Pa L. Malnutrition as the main factor in morbidity and mortality of hemodialysis patients. Kidney Int Suppl. 1983;16:S199-203.
2. Rm H, N L. Malnutrition in hemodialysis patients. American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation. doi:10.1016/s0272-6386(12)81083-3.
3. Campbell KL, Ash S, Bauer J, Davies PSW. Critical review of nutrition assessment tools to measure malnutrition in chronic kidney disease. Nutrition & Dietetics. 2007;64(1):23-30.doi:https://doi.org/10.1111/j.1747-0080.2007.00116.x.
4. Mitch WE. Malnutrition: a frequent misdiagnosis for hemodialysis patients. J Clin Invest. 2002;110(4):437-439. doi:10.1172/JCI16494.
5. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Am J Kidney Dis. 2002;39(2 Suppl 1):S1-266.
6. Owen WF, Lew NL, Liu Y, Lowrie EG, Lazarus JM. The urea reduction ratio and serum albumin concentration as predictors of mortality in patients undergoing hemodialysis. N Engl J Med. 1993;329(14):1001-1006. doi:10.1056/NEJM199309303291404.
7. Vu Thi Thanh. Tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần ăn thực tế và kiến thức thực hành dinh dưỡng của bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu có chu kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai. Trường Đại học Y Hà Nội, 2011.60.
8. Phan Thị Thu Hương. Nghiên cứu nguy cơ suy dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh thận mạn thận nhân tạo chu kỳ bằng chỉ số NRI năm 2017. Tạp chí Y dược học Quân sự. 2017:6.
9. Kyle UG, Kossovsky MP, Karsegard VL, Pichard C. Comparison of tools for nutritional assessment and screening at hospital admission: a population study. Clin Nutr. 2006;25(3):409-417. doi:10.1016/j.clnu.2005.11.001
10. Borek P, Chmielewski M, Małgorzewicz S, Dębska Ślizień A. Analysis of Outcomes of the NRS 2002 in Patients Hospitalized in Nephrology Wards. Nutrients. 2017;9(3). doi:10.3390/nu9030287
11. Beddhu S, Pappas LM, Ramkumar N, Samore M. Effects of body size and body composition on survival in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol. 2003;14(9):2366-2372. doi:10.1097/01.asn.0000083905.72794.e6.
12. Formanowicz D, Formanowicz P. Transferrin changes in haemodialysed patients. Int Urol Nephrol. 2012;44(3):907-919. doi:10.1007/s11255-011-9947-4.
13. Chen Y-C, Hung S-C, Tarng D-C. Association between transferrin receptor-ferritin index and conventional measures of iron responsiveness in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 2006;47(6):1036-1044. doi:10.1053/j.ajkd.2006.02.180.