Thực trạng một số thực phẩm sống và chín nhiễm Salmonella tại cơ sở dịch vụ ăn uống ở Hà Nội

Vũ Thị Quý, Nguyễn Thu Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ nhiễm Salmonella trên các mẫu thực phẩm sống và chín tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội. Nghiên cứu được tiến hành tại 4 phường thuộc quận Thanh Xuân và 4 xã thuộc huyện Thường Tín trên địa bàn thành phố Hà Nội từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019. Nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên 48 mẫu thực phẩm tại cửa hàng dịch vụ ăn uống và 30 mẫu trứng vịt sống tại chợ thuộc địa bàn nghiên cứu. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nhiễm Salmonella là 29,17% (14 trên 48 mẫu). Tỷ lệ nhiễm Salmonella trên mẫu trứng vịt sống của các cửa hàng được lấy mẫu là 23,33% (7 mẫu dương tính trên 30 mẫu). Các can thiệp nhằm tăng cường tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm  cho người chế biến tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là rất cần thiết.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Công Khẩn. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam - các thách thức và triển vọng. Kỷ yếu hội nghị khoa học vệ sinh an toàn thực phẩm lần thứ 5, Nhà xuất bản Y học. 2009, tr. 11-22.
2. Bộ Y tế. Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, ngày 5 tháng 12 năm 2012 Thông tư số: 30/2012/TT-BYT.
3. Bô Y tế. Quyết định quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005.
4. Bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm - Trường Đại học Y Hà Nội. Vệ sinh cơ sở ăn uống công cộng và các cơ sở thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, 2004 497-512.
5. Bộ Y tế. Quy định điều kiện VSATTP đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống, Quyết định số 41/QĐ-BYT năm 2005.
6. Trương Quốc Khanh và cs. Bước đầu khảo sát thực trạng các bếp ăn tập thể tại trường mầm non và tiểu học ở thành phố Đà Nẵng năm 2001, Báo cáo toàn văn Hội nghị khoa học vệ sinh an toàn thực phẩm lần thứ 2.
7. Khuất Văn Sơn Trần Văn Lạng, An Kim Cúc và cộng sự. Kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm ở công nhân tại các cơ sở sản xuất trước khi tập huấn. Ký yếu hội nghị khoa học vệ sinh an toàn thực phẩm, Viện Pasteu Nha Trang, 2003, tr. 355-361.
8. Lê Thị Thanh Lương. Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm, kiến thức thực hành của người chế biến và một số yếu tố liên quan tại các cửa hàng ăn uống và nhà hàng ăn uống của phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội năm 2015, Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng.
9. Nguyễn Thị Chinh. Kiến thức, thái độ và thực hành vệ sinh an toàn thực phảm của người kinh doanh thức ăn chế biến sẵn tại các chợ quận Cầu Giấy năm 2006, Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng.
10. Kỹ thuật xét nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế năm 2008 (tài liệu dành cho lớp tập huấn thuộc dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng sử dụng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á- ADB).
11. Nguyen Phu Thai. Prevalence of Salmonella on pig carcasses at a slaughterhouse in Hanoi, Vietnam, Veterinary public health. 2007, Chiang Mai University, Chiang Mai.
12. Trần Bích Ngọc. Khảo sát tỷ lệ nhiễm Salmonella trên đàn thủy cầm nuôi tại tỉnh Hậu Giang, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y. 2012, tập 19, số 2, tr.38-44.