Kiến thức và thực trạng thiếu sắt, thiếu kẽm của nữ công nhân tại một công ty ở miền Bắc Việt Nam năm 2020

Nguyễn Thuỳ Linh, Tạ Thanh Nga, Nguyễn Thuý Nam, Phạm Thị Tuyết Chinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang trên 500 phụ nữ độ tuổi lao động tại công ty Midori Apparel Việt Nam  từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2020 nhằm đánh giá thực trạng thiếu vi chất dinh dưỡng và kiến thức về thiếu vi chất dinh dưỡng. Kết quả: tỷ lệ thiếu sắt huyết thanh là 5,6%, tỷ lệ thiếu sắt dự trữ là 3,8%. Tỷ lệ thiếu kẽm cao, chiếm 67,6%. Kiến thức về thiếu vi chất dinh dưỡng của nữ công nhân rất thấp, tới 492 nữ công nhân (98,4%) không có kiến thức về thiếu kẽm, đặc biệt 0% nữ công nhân có kiến thức tốt về thiếu kẽm. Có mối liên quan giữa kiến thức về thiếu sắt với tỷ lệ thiếu sắt huyết thanh ở nữ công nhân với p < 0,05.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Thompson B, Amoroso L, C.A.B. International, Food and Agriculture Organization of the United Nations, eds. Improving Diets and Nutrition: Food-Based Approaches. CABI; Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2014.
2. Makurat J, Friedrich H, Kuong K, et al. Nutritional and Micronutrient Status of Female Workers in a Garment Factory in Cambodia. Nutrients. 2016;8(11). doi:10.3390/nu8110694.
3. Alaofè H, Burney J, Naylor R, et al. Prevalence of anaemia, deficiencies of iron and vitamin A and their determinants in rural women and young children: a cross-sectional study in Kalalé district of northern Benin. Public Health Nutr. 2017;20(7):1203-1213. doi:10.1017/S1368980016003608.
4. Kumera G, Awoke T, Melese T, et al. Prevalence of zinc deficiency and its association with dietary, serum albumin and intestinal parasitic infection among pregnant women attending antenatal care at the University of Gondar Hospital, Gondar, Northwest Ethiopia. BMC Nutr. 2015;1(1):31. doi:10.1186/s40795-015-0026-6.
5. Mitheko A, Kimiywe J, Njeru PN. Dietary, Socio-economic And Demographic Factors Influencing Serum Zinc Levels Of Pregnant Women At Naivasha Level 4 Hospital Nakuru County, Kenya. Published online June 2013. Accessed January 31, 2021. http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/61123.
6. Engle-Stone R, Ndjebayi AO, Nankap M, et al. Stunting prevalence, plasma zinc concentrations, and dietary zinc intakes in a nationally representative sample suggest a high risk of zinc deficiency among women and young children in Cameroon. J Nutr. 2014;144(3):382-391. doi:10.3945/jn.113.188383.
7. Viện Dinh dưỡng. Số liệu thống kê VCDD - Số liệu thống kê về tình hình thiếu Vi chất dinh dưỡng ở Việt Nam qua các năm. Accessed May 8, 2018. http://vichat.viendinhduong.vn/vi/so-lieu-thong-ke-vcdd.nd29/so-lieu-thong-ke-ve-tinh-hinh-thieu-vi-chat-dinh-duong-o-viet-nam-qua-cac-nam.i103.html.
8. Linh NT, Komatsu Y, Nga HT. Status of micronutrient deficiencies and related factors among women aged 18 - 55 years old at some companies in 2019. Published online 2020:10.
9. Physical status; the use and interpretation of anthropometry. Accessed April 1, 2020. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/37003/WHO_TRS_854.pdf?sequence=1.
10. Kamruzzaman Md, Rabbani MdG, Saw A, et al. Differentials in the prevalence of anemia among non-pregnant, ever-married women in Bangladesh: multilevel logistic regression analysis of data from the 2011 Bangladesh Demographic and Health Survey. BMC Womens Health. 2015;15(1):54. doi:10.1186/s12905-015-0211-4.