Yếu tố liên quan đến ý định uống rượu bia của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2019

Phạm Bích Diệp, Phạm Thu Hà

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu là ứng dụng lý thuyết hành vi được lập kế hoạch để phân tích mối liên quan giữa thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi đến ý định uống rượu bia của sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, 2019. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 421 sinh viên. Ba nhân tố “thái độ về lợi ích”, “chuẩn chủ quan” và “nhận thức kiểm soát hành vi” về uống rượu bia có liên quan tích cực và giải thích được 46,8% ý định uống rượu bia trong 3 tháng tới. “Chuẩn chủ quan về uống rượu bia” có liên quan mạnh nhất và thái độ về lợi ích có liên quan yếu nhất. Nhà trường cần tổ chức các chương trình truyền thông để lan toả văn hoá không uống rượu bia trong sinh viên và không khuyến khích người khác uống rượu bia. Truyền thông nên tập trung vào các nội dung nhằm thay đổi niềm tin và thái độ về uống rượu bia là có lợi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Global status report on alcohol and health 2018. Accessed January 24, 2021. https://www.who.int/publications/i/item/9789241565639.
2. Manthey J, Shield KD, Rylett M, et al. Global alcohol exposure between 1990 and 2017 and forecasts until 2030: a modelling study. Lancet Lond Engl. 2019;393(10190):2493-2502. doi:10.1016/S0140-6736(18)32744-2.
3. Pham CV, Tran HTD, Tran NT. Alcohol Consumption and Binge Drinking Among Adult Population: Evidence From the CHILILAB Health and Demographic Surveillance System in Vietnam. J Public Health Manag Pract JPHMP. 2018;24 Suppl 2:S67-S73. doi:10.1097/PHH.0000000000000733.
4. Tarrant M, Smith J, Ball S, et al. Alcohol consumption among university students in the night-time economy in the UK: A three-wave longitudinal study. Drug Alcohol Depend. 2019;204:107522. doi:10.1016/j.drugalcdep.2019.06.024.
5. Amare T, Getinet W. Alcohol use and associated factors among high school, college and university students in Ethiopia, systematic review, and meta-analysis, 2018. J Ment Health Abingdon Engl. 2020;29(4):455-463. doi:10.1080/09638237.2019.1677871.
6. Sæther SMM, Knapstad M, Askeland KG, et al. Alcohol consumption, life satisfaction and mental health among Norwegian college and university students. Addict Behav Rep. 2019;10:100216. doi:10.1016/j.abrep.2019.100216.
7. Nguyen TTH, White KM, Sendall MC, et al. Patterns of drinking alcohol and intentions to binge drink among medical students in Vietnam. Health Educ Res. 2019;34(4):447-459. doi:10.1093/her/cyz019.
8. Diep PB, Knibbe R, Giang KB, et al. Alcohol-related harm among university students in Hanoi, Vietnam. Glob Health Action. Published online 2013. doi:10.3402/gha.v6i0.18857.
9. McEachan RRC, Conner M, Taylor NJ, et al. Prospective prediction of health-related behaviours with the Theory of Planned Behaviour: a meta-analysis. Health Psychol Rev. 2011;5(2):97-144. doi:10.1080/17437199.2010.521684.
10. Pham DB, Clough AR, Nguyen HV, et al. Alcohol consumption and alcohol-related problems among Vietnamese medical students. Drug Alcohol Rev. 2010;29(2):219-226. doi:10.1111/j.1465-3362.2009.00094.x.
11. Wilson Van Voorhis CR, Morgan BL. Understanding Power and Rules of Thumb for Determining Sample Sizes. Tutor Quant Methods Psychol. 2007;3(2):43-50. doi:10.20982/tqmp.03.2.p043.
12. Ajzen. Tpb.questionnaire_sample.pdf. Accessed January 30, 2021. https://www.midss.org/sites/default/files/tpb.questionnaire_sample.pdf.
13. Cooke R, Dahdah M, Norman P, et al. How well does the theory of planned behaviour predict alcohol consumption? A systematic review and meta-analysis. Health Psychol Rev. 2016;10(2):148-167. doi:10.1080/17437199.2014.947547.
14. Trần Thị Phượng, Phạm Bích Diệp. Ứng dụng mô hình lý thuyết hành vi dự định (TPB) để nghiên cứu ý định sử dụng thuốc lá điện tử trong nhóm nam thanh niên từ 18 tuổi tại Hà Nội năm 2018. Tạp Chí Nghiên Cứu Học. 2019;121(5):146-154.
15. Godin G, Kok G. The theory of planned behavior: a review of its applications to health-related behaviors. Am J Health Promot AJHP. 1996;11(2):87-98. doi:10.4278/0890-1171-11.2.87.
16. Huchting KK, Lac A, Labrie J. An application of the Theory of Planned Behavior to sorority alcohol consumption. Addict Behav. Published online 2008. doi:10.1016/J.ADDBEH.2007.11.002.
17. Diep PB, Knibbe RA, Bao Giang K, et al. Secondhand effects of alcohol use among students in Vietnam. Glob Health Action. 2015;8. doi:10.3402/gha.v8.25848.
18. Norman P. The theory of planned behavior and binge drinking among undergraduate students: Assessing the impact of habit strength. Addict Behav. 2011;36(5):502-507. doi:10.1016/j.addbeh.2011.01.025.
19. McMillan B, Conner M. Using the theory of planned behaviour to understand alcohol and tobacco use in students. Psychol Health Med. 2003;8(3):317-328. doi:10.1080/1354850031000135759.