Kiến thức và thái độ của sinh viên về quy định cấm trong luật Phòng chống tác hại của rượu bia

Phạm Bích Diệp, Nguyễn Thị Hải Vân, Kim Bảo Giang

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mô tả kiến thức và thái độ về một số quy định cấm trong luật phòng chống tác hại của rượu bia và kênh tiếp cận thông tin về Luật của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2020. Phương pháp mô tả cắt ngang trên 459 sinh viên. 89,5% sinh viên biết có Luật. Tỷ lệ sinh viên biết về một số quy định cấm trong Luật từ 0,7% đến 89,3% tuỳ từng quy định. Kênh  sinh viên tiếp cận thông tin về Luật phổ biến nhất là thông tin đại chúng (77,6%) và Internet (67,8%). Tỷ lệ sinh viên có thái độ đồng ý với các quy định cấm trong Luật từ 50,5% đến 93%. Sinh viên tiếp cận thông tin kịp thời về Luật phòng, chống tác hại của rượu bia nhưng chưa được cụ thể. Cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về Luật và quy định cấm trong Luật cũng như quy định xử phạt khi vi phạm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Global Information System on Alcohol and Health. Accessed January 15, 2021. https://www.who.int/data/maternal-newborn-child-adolescent/monitor.
2. WHO. Factsheet: Vietnam: Alcohol and Health.; 2018.
3. Pham DB, Clough AR, Nguyen HV, et al. Alcohol consumption and alcohol-related problems among Vietnamese medical students. Drug Alcohol Rev. 2010;29(2):219-226. doi:10.1111/j.1465-3362.2009.00094.x.
4. Diep PB, Knibbe R, Giang KB,et al. Alcohol-related harm among university students in Hanoi, Vietnam. Glob Health Action. Published online 2013. doi:10.3402/gha.v6i0.18857.
5. Quốc Hội. Luật Phòng, chống tác hại của Rượu,bia. Published online 2019.
6. What are the most effective and cost-effective interventions in alcohol control? Published online 2004:14.
7. Bộ Y tế. Chỉ thị về tăng cường thực thi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế. Published online 36 tháng 6 năm 2020. http://vncdc.gov.vn/files/article_attachment/2020/6/19_ctbyt_23062020_1signed.pdf.
8. Vietnam: number of internet users 2023 /Statistic. Statista. Accessed June 2, 2019. https://www.statista.com/statistics/369732/internet-users-vietnam/.
9. Pham BD, Kim BG, Nguyen TTH, et al. Exposure to Messages on Risk Factors for Noncommunicable Diseases in a Rural Province of Vietnam. BioMed Res Int. 2019;2019. doi:10.1155/2019/7962947.
10. Tadayon Nabavi R. Bandura’s Social Learning Theory & Social Cognitive Learning Theory. Published online January 1, 2012.