Tổng quan xu hướng mắc mới bệnh ung thư tuyến giáp trên thế giới và Việt Nam, giai đoạn 2009-2019

Đỗ Thị Thanh Toàn, Nguyễn Bích Nguyệt, Trần Thị Thanh Hương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu tổng quan mô tả xu hướng mắc mới bệnh ung thư tuyến giáp trên Thế giới và Việt Nam. 25 nghiên cứu và báo cáo trên thế giới và Việt Nam đã được lựa chọn vào nghiên cứu cho thấy một xu hướng chung là sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ mới mắc bệnh tại các quốc gia, tuy nhiên vào nửa cuối giai đoạn 2009 - 2019 bắt đầu có sự giảm tỷ lệ tại một số quốc gia như Hàn Quốc, Hoa Kỳ. Nữ giới có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn rất nhiều so với nam giới (tỷ lệ mắc ở nữ giới đã tăng gấp hơn 2 lần từ 4,7/100.000 lên 10,2/100.000 trong năm 2018). Các quốc gia có thu nhập cao có tỷ lệ mới mắc cao hơn so với các quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Ghi nhận ung thư có vai trò quan trọng trong thống kê báo cáo dữ liệu về xu hướng mắc mới ung thư tuyến giáp. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018;68(6):394-424. doi:10.3322/caac.21492.
2. Global Cancer Observatory. Accessed March 10, 2020. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf.
3. Baker SR, Bhatti WA. The thyroid cancer epidemic: Is it the dark side of the CT revolution? Eur J Radiol. 2006;60(1):67-69. doi:10.1016/j.ejrad.2006.04.022.
4. Kitahara CM, Sosa JA. The changing incidence of thyroid cancer. Nat Rev Endocrinol. 2016;12(11):646-653. doi:10.1038/nrendo.2016.110.
5. Ferlay J, Shin H-R, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer. 2010;127(12):2893-2917. doi:10.1002/ijc.25516.
6. Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, Jemal A. Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin. 2015;65(2):87-108. doi:10.3322/caac.21262.
7. Wang J, Yu F, Shang Y, Ping Z, Liu L. Thyroid cancer: incidence and mortality trends in China, 2005-2015. Endocrine. 2020;68(1):163-173. doi:10.1007/s12020-020-02207-6.
8. Lee K-L, Chen T-J, Won G-S, et al. The use of fine needle aspiration and trends in incidence of thyroid cancer in Taiwan. J Chin Med Assoc JCMA. 2018;81(2):164-169. doi:10.1016/j.jcma.2017.09.008.
9. Mathew IE, Mathew A. Rising Thyroid Cancer Incidence in Southern India: An Epidemic of Overdiagnosis? J Endocr Soc. 2017;1(5):480-487. doi:10.1210/js.2017-00097.
10. F B, M C, L M, M P, A Z, J ZR and F. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. XI. Accessed April 29, 2020. https://publications.iarc.fr/Databases/Iarc-Cancerbases/Cancer-Incidence-In-Five-Continents-Vol.-XI-2017.
11. Nguyen SM, Deppen S, Nguyen GH, Pham DX, Bui TD, Tran TV. Projecting Cancer Incidence for 2025 in the 2 Largest Populated Cities in Vietnam. Cancer Control J Moffitt Cancer Cent. 2019;26(1). doi:10.1177/1073274819865274.
12. Jung K-W, Park S, Kong H-J, et al. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival, and prevalence in 2009. Cancer Res Treat Off J Korean Cancer Assoc. 2012;44(1):11-24. doi:10.4143/crt.2012.44.1.11.
13. Jung K-W, Won Y-J, Kong H-J, Oh C-M, Seo HG, Lee J-S. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival and Prevalence in 2010. Cancer Res Treat Off J Korean Cancer Assoc. 2013;45(1):1-14. doi:10.4143/crt.2013.45.1.1.
14. Jung K-W, Won Y-J, Kong H-J, Oh C-M, Lee DH, Lee JS. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2011. Cancer Res Treat Off J Korean Cancer Assoc. 2014;46(2):109-123. doi:10.4143/crt.2014.46.2.109.
15. Jung K-W, Won Y-J, Kong H-J, et al. Cancer statistics in Korea: incidence, mortality, survival, and prevalence in 2012. Cancer Res Treat Off J Korean Cancer Assoc. 2015;47(2):127-141. doi:10.4143/crt.2015.060.
16. Oh C-M, Won Y-J, Jung K-W, et al. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2013. Cancer Res Treat Off J Korean Cancer Assoc. 2016;48(2):436-450. doi:10.4143/crt.2016.089.
17. Jung K-W, Won Y-J, Oh C-M, Kong H-J, Lee DH, Lee KH. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2014. Cancer Res Treat Off J Korean Cancer Assoc. 2017;49(2):292-305. doi:10.4143/crt.2017.118.
18. Jung K-W, Won Y-J, Kong H-J, Lee ES, Community of Population-Based Regional Cancer Registries. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2015. Cancer Res Treat Off J Korean Cancer Assoc. 2018;50(2):303-316. doi:10.4143/crt.2018.143.
19. Jung K-W, Won Y-J, Kong H-J, Lee ES. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2016. Cancer Res Treat Off J Korean Cancer Assoc. 2019;51(2):417-430. doi:10.4143/crt.2019.138.
20. Hong S, Won Y-J, Park YR, et al. Cancer Statistics in Korea: Incidence, Mortality, Survival, and Prevalence in 2017. Cancer Res Treat Off J Korean Cancer Assoc. 2020;52(2):335-350. doi:10.4143/crt.2020.206.
21. Keinan-Boker L, Silverman BG. Trends of Thyroid Cancer in Israel: 1980-2012. Rambam Maimonides Med J. 2016;7(1). doi:10.5041/RMMJ.10228.
22. Salazar-Vega J, Ortiz-Prado E, Solis-Pazmino P, et al. Thyroid Cancer in Ecuador, a 16 years population-based analysis (2001–2016). BMC Cancer. 2019;19. doi:10.1186/s12885-019-5485-8.
23. Powers AE, Marcadis AR, Lee M, Morris LGT, Marti JL. Changes in Trends in Thyroid Cancer Incidence in the United States, 1992 to 2016. JAMA. 2019;322(24):2440-2441. doi:10.1001/jama.2019.18528.
24. DM P, J F, A J, et al. Cancer in Sub-Saharan Africa. Accessed November 7, 2020. https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Scientific-Publications/Cancer-In-Sub-Saharan-Africa-2018.
25. 231-ethiopia-fact-sheets.pdf. Accessed November 7, 2020. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/231-ethiopia-fact-sheets.pdf.
26. 36-australia-fact-sheets.pdf. Accessed November 7, 2020. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/36-australia-fact-sheets.pdf.
27. NORDCAN. Accessed October 11, 2020. https://www-depGraph4l.
28. Theoharis CGA, Schofield KM, Hammers L, Udelsman R, Chhieng DC. The Bethesda Thyroid Fine-Needle Aspiration Classification System: Year 1 at an Academic Institution. Thyroid. 2009;19(11):1215-1223. doi:10.1089/thy.2009.0155
29. Cibas ES, Ali SZ. The 2017 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. Thyroid. 2017;27(11):1341-1346. doi:10.1089/thy.2017.0500
30. Li M, Brito JP, Vaccarella S. Long-Term Declines of Thyroid Cancer Mortality: An International Age–Period–Cohort Analysis. Thyroid. Published online 2020.
31. Vaccarella S, Franceschi S, Bray F, Wild CP, Plummer M, Dal Maso L. Worldwide Thyroid-Cancer Epidemic? The Increasing Impact of Overdiagnosis. https://doi.org/10.1056/NEJMp1604412. doi:10.1056/NEJMp1604412
32. Ergin AB, Saralaya S, Olansky L. Incidental papillary thyroid carcinoma: Clinical characteristics and prognostic factors among patients with Graves’ disease and euthyroid goiter, Cleveland Clinic experience. Am J Otolaryngol. 2014;35(6):784-790. doi:10.1016/j.amjoto.2014.04.013