Ứng dụng bộ chỉ số khối lượng công việc tính toán nhu cầu nhân lực y tế (WISN) để xác định nhu cầu nhân lực điều dưỡng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí năm 2019

Phùng Thanh Hùng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Đồng Thị Thuận

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện tại 4 khoa lâm sàng với 2 mục tiêu: 1/ xác định nhu cầu nhân lực điều dưỡng và 2/ phân tích một số thuận lợi khó khăn khi áp dụng phương pháp WISN. Nghiên cứu kết hợp phương pháp định lượng và định tính, rà soát số liệu thứ cấp. Đối tượng nghiên cứu là 53 điều dưỡng tại 4 khoa. Kết quả cho thấy, về nhu cầu nhân lực, có 2 trên 4 khoa số lượng nhân lực thực tế vượt quá nhu cầu theo WISN từ 1 - 2 điều dưỡng, 1 khoa thiếu 2 điều dưỡng. Những thuận lợi khi áp dụng WISN là được lãnh đạo và nhân viên bệnh viện quan tâm ủng hộ, hệ thống thông tin tốt cung cấp số liệu sẵn có và nhân viên được giới thiệu tập huấn WISN. Một số khó khăn liên quan tới tính chính xác trong liệt kê công việc và thời gian hoạt động chuẩn, một số loại dữ liệu chưa sẵn có. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng để sắp xếp nhân lực và áp dụng WISN trong tương lai. 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Nội vụ. Thông tư số 14/2012/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính Phủ qui định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ Nội vụ. 2012.
2. Chính phủ. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP Qui định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Chính phủ. 2012.
3. Vũ Thị Huế. Nhu cầu nhân lực thực hiện công việc của điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng công việc của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2017. Trường Đại học Y tế công cộng. 2018.
4. Nguyễn Trần Ngọc Trân. Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới khối lượng công việc của điều dưỡng tại một số khoa lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần thơ năm 2017. Trường Đại học Y tế công cộng. 2017.
5. Lê Văn Tạo. Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới khối lượng công việc của nhân viên y tế tại khoa khám bệnh, bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang năm 2015. Trường Đại học Y tế công cộng. 2015;
6. Bộ Y tế. Báo cáo nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá khối lượng công việc của nhân viên y tế của Tổ chức Y tế Thế giới để xác định nhu cầu nhân lực tại một số bệnh viện ở Việt Nam. Bộ Y tế. 2015.
7. Namaganda G, Oketcho V, Maniple E, Viadro C. Making the transition to workload-based staffing: using the Workload Indicators of Staffing Need method in Uganda. Hum Resour Health. 2015;13:89-89. doi:10.1186/s12960-015-0066-7
8. Muh. Ryman Napirah, Sulistiani. AO. Analysis of the optimal number of staff needed using Workload Indicators of Staffing need (WISN) method in laboratory unit of public hospital Anutapura Palu Public Health of Indonesia 2015;1(1):1-8.
9. USAIDS LMaGp. Báo cáo kết quả thí điểm bộ công cụ WISN tại Hải Phòng cải thiện lập kế hoạch nhân sự cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS. 2014.
10. Mollahaliloğlu S, Metin BC, Kosdak M, Uner S. Determination of family physician need with workload indicators of staffing need method in Turkey. Nobel Medicus. 05/01 2015;11:65-73.
11. Dharmayuda AANG, Lila Wulandari LP, Wirawan DN. Workload Analysis of Doctors at Puskesmas Using Workload Indicators of Staffing Need in Denpasar. Public Health and Preventive Medicine Archive; Vol 3 No 1 (2015): Public Health and Preventive Medicine ArchiveDO - 1024843/PHPMA2015v03i01p03.
12. World Health Organization. Workload Indicators of Staffing Needs: Selected country implementation experience. World Health Organization. 2015.
13. Bonfim D, Laus AM, Leal AE, Fugulin FMT, Gaidzinski RR. Application of the Workload Indicators of Staffing Need method to predict nursing human resources at a Family Health Service. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2016;24
14. Nopiyani NM, Suarjana K, Januraga PP, Muliawan P. Improvement on Human Resource Planning Capacity of a Hospital in Karangasem Through Workload Indicators of Staffing Need Software Application Training. Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH). 02/27 2017;1:49. doi:10.24843/UJoSSH.2017.v01.i01.p07
15. Naznin E, Kroeger A, Siddiqui N, et al. Human resource assessment for scaling up VL active case detection in Bangladesh, India and Nepal. Tropical medicine & international health : TM & IH. 05/08 2013;18doi:10.1111/tmi.12124