Thực trạng và nhu cầu nhân lực phòng, chống HIV/AIDS tại một số tỉnh thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Ngô Trí Tuấn, Trần Thị Nga, Nguyễn Thu Huyền, Lê Minh Đạt, Nguyễn Hoàng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện tại 18 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố nhằm mô tả thực trạng và nhu cầu nhân lực phòng, chống HIV/AIDS sau khi sáp nhập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh. Kết quả cho thấy sau sáp nhập Trung tâm kiểm soát bệnh tật, nhân lực phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh giảm đi. Nhu cầu nhân lực tại Khoa phòng, chống HIV/AIDS trong 2 năm tiếp theo về số lượng gần như không thay đổi (Năm 2019: tăng thêm 8 và năm 2020: tăng thêm 1 nhân lực), về trình độ cần thiết được bổ sung TS/CK2 (năm 2020: 1 người) và bác sỹ đa khoa (Năm 2019: 8 bác sỹ và năm 2020: 4 bác sỹ) để đáp ứng được chức năng nhiệm vụ của khoa.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tsegahun Manyazewal. Using the World Health Organization health system building blocks through survey of healthcare professionals to determine the performance of public healthcare facilities. Arch Public Health. 2017;75(50):8.
2. Trường Đại học Y Hà Nội, Cục phòng chống HIV/ AIDS. Nhân lực của hệ thống phòng chống HIV/AIDS gần đây và nhu cầu hỗ trợ cải thiện quản lý nhân lực. 2014.
3. Thủ tướng chính phủ. Quyết định số 1246/QĐ-TTg về việc Phê duyệt chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS vào năm 2030. 2020.
4. Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở y tế thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phòng y tế thuộc uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 2015.
5. Cục Phòng chống HIV/AIDS. Tóm tắt chính sách nguồn nhân lực Y tế trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS và các nhu cầu hỗ trợ để cải thiện việc quản lý nguồn nhân lực. 2013.
6. Bộ Y tế. Thông tư 26/2017/BYT về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 2017.
7. Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước. 2007.
8. Bộ Y tế. Báo cáo đánh giá 9 năm thi hành Luật Phòng chống HIV/AIDS. 2016.
9. Bộ Y tế. Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS (ban hành kèm theo Quyết định số 5456/QĐ-BYT). 2019.
10. Bộ Y tế. Báo cáo tóm tắt: Tổng kết công tác y tế năm 2020; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021. 2021.