Điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú trong các trường học của thành phố Thanh Hóa năm 2020

Lê Hồng Quang, Lê Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Liễu, Dương Thị Thu Hiền, Nguyễn Thùy Ninh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện ở 91 trường học tổ chức ăn bán trú trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy: Tỷ lệ các trường đạt điều kiện an toàn thực phẩm với bếp ăn tập thể còn thấp với 73,3% bếp ăn tập thể đạt điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm chung. Trong đó có 73,3% bếp đạt điều kiện về sinh cơ sở; 87,8% số bếp đạt điều kiện về vệ sinh dụng cụ; 81,2% số bếp đạt điều kiện vệ sinh, bảo quản thực phẩm; trên 93,3% số bếp đạt điều kiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm và điều kiện hồ sơ pháp lý, sổ sách.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BYT về công tác y tế trường học. Published online 2016.
2. Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011). Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT về đánh giá công tác y tế tại các trường học.
3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa. Báo Cáo Đánh Giá Công Tác Quản Lý, Điều Kiện Đảm Bảo ATTP Bếp Ăn Tập Thể Trường Học Năm 2015; 2015.
4. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa. Báo Cáo Số Liệu Điều Tra Cơ Bản Các Cơ Sở Sản Xuất, Chế Biến, Kinh Doanh Thực Phẩm Trên Địa Bàn Tỉnh Thanh Hóa 2017.; 2017.
5. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa. Báo Cáo Đánh Giá Công Tác Quản Lý, Điều Kiện Đảm Bảo An Toàn Thực Phẩm Bếp Ăn Tập Thể Trường Học Năm 2019.; 2019.
6. Trương Quốc Khanh (2001). Bước đầu khảo sát thực trạng các bếp ăn tập thể tại các trường mầm non và tiểu học bán trú ở thành phố Đà Nẵng năm 2001. Kỷ yếu hội nghị khoa học Vệ sinh an toàn thực phẩm. 315-323.
7. Lê Đức Thọ, Nguyễn Thùy Dương, Đỗ An Thắng. Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành về An toàn thực phẩm của người quản lý, người chế biến và điều kiện An toàn thực phẩm tại Bếp ăn tập thể các trường mầm non khu vực nội thành Hà Nội năm 2011. Tạp chí Y tế công cộng. 10-15.
8. Phạm Vân Thành, Đỗ Mạnh Hùng. Thực trạng quy mô, các hoạt động bảo đảm An toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012. Tạp chí Y học thực hành. 15-20.