Nghiên cứu giá trị điểm cắt của NT-ProBNP huyết tương trong chẩn đoán suy tim ở trẻ em

Ngô Anh Vinh, Phạm Hữu Hoà

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Nghiên cứu tìm điểm cắt tối ưu của nồng độ NT-ProBNP huyết tương trong chẩn đoán suy tim ở trẻ em.
136 trẻ suy tim từ 1 tháng đến 15 tuổi và 272 trẻ khoẻ mạnh có cùng giới tính và tuổi được khám tại Bệnh
viện Nhi Trung ương. Định lượng nồng độ NT-ProBNP huyết tương và xác định điểm cắt tối ưu của nồng độ
NT-ProBNP trong chẩn đoán suy tim. Nồng độ NT-ProBNP của nhóm suy tim cao hơn nhóm không suy tim
có ý nghĩa thống kê, p < 0,001. Điểm cắt của nồng độ NT-ProBNPlà 314,5 pg/ml có giá trị chẩn đoán suy
tim với độ nhạy là 88,2%, độ đặc hiệu là 66,7% và diện tích dưới đường cong là 0,81. Điểm cắt của nồng độ
NT-ProBNP là 314,5 pg/ml là điểm cắt có giá trị tối ưu chẩn đoán suy tim cho trẻ em từ 1 tháng đến 15 tuổi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Massin MM, Astadicko I and Dessy H. Epidemiology of heart failure in a tertiary pediatric center. Clinical Cardiology. 2008;31(8): 388-391.
2. Rossano JW, Kim JJ, Decker JA, et al. Prevalence, morbidity, and mortality of heart failure-related hospitalizations in children in the United States: a population-based study. Journal of Cardiac Failure. 2012;18(6):459-470.
3. McKie PM, Burnett JC. NT-proBNP: The Gold Standard Biomarker in Heart Failure. Journal of the American College of Cardiology. 2016;68(22):2437-2439.
4. Huang YT, Tseng YT, Chu T W et al. N-terminal pro b-type natriuretic peptide (NT-pro-BNP) - based score can predict in-hospital mortality in patients with heart failure. Scientific Reports. 2016;6:29590.
5. Isah IA, Sadoh WE, Iduoriyekemwen NJ. Usefulness of amino terminal pro-B-type natriuretic peptide in evaluating children with cardiac failure. Cardiovascular Diagnosis and Therapy. 2017;7(4):380-388.
6. Hauser JA, Demyanets S, Rusai K, et al. Diagnostic performance and reference values of novel biomarkers of paediatric heart failure. Heart Br Card Soc. 2016;102(20):1633-1639.
7. Hyun SK and Choi HJ. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide levels in children: comparison in cardiac and non-cardiac diseases. Cardiology in the Young. 2020;30(4):500-504.
8. Ross RD. The Ross classification for heart failure in children after 25 years: a review and an age-stratified revision. Pediatr Cardiol. 2012;33(8):1295-1300.
9. Jayaprasad N. Heart Failure in Children. Heart Views Off J Gulf Heart Assoc. 2016;17(3):92-99.
10. Lin CW, Zeng XL, Zhang JF, et al. Determining the optimal cut-off values of plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide levels for the diagnosis of heart failure in children of age up to 14 years. Journal of Cardiac Failure. 2014;20(3):168-173.
11. Sugimoto M, Manabe H, Nakau K, et al. The role of N-terminal pro-B-type natriuretic peptide in the diagnosis of congestive heart failure in children. Correlation with the heart failure score and comparison with B-type natriuretic peptide. Circulation Journal Official Journal of the Japanese Circulation Society. 2010;74(5):998-1005.
12. Elsharawy S, Hassan B, Morsy S, et al. Diagnostic value of N-terminal pro-brain natriuretic peptide levels in pediatric patients with ventricular septal defect. Egyptian Heart Journal. 2012;64(4):241-246.