10. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp kèm ung thư

Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Tiến Đức, Hoàng Bùi Hải

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tỷ lệ tử vong sớm và một số yếu tố liên quan đến tử vong trong 30 ngày ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp kèm ung thư. Đây là một nghiên cứu mô tả hồi cứu. Chẩn đoán xác định tắc động mạch phổi cấp khi có bằng chứng huyết khối trong động mạch phổi trên cắt lớp vi tính có thuốc cản quang. Nghiên cứu có 39 bệnh nhân được đưa vào mô tả. Trong đó, 24/39 bệnh nhân (61,5%) phát hiện ung thư trước khi được chẩn đoán tắc động mạch phổi cấp, 15/39 bệnh nhân (38,5%) nhập viện với biểu hiện của tắc động mạch phổi cấp được tìm thấy ung thư trong cùng đợt điều trị. Tỉ lệ các loại ung thư gặp trong nghiên cứu là ung thư phổi 17/39 (43,6%), có 29/39 (74,3%) bệnh nhân đã có di căn xa. Tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp kèm ung thư sau 7 ngày điều trị là 4/39 (10,3%), và sau 30 ngày là 12/39 (30,8%). Điểm sPESI cao hơn ở nhóm bệnh nhân tử vong trong 30 ngày.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Khorana AA, Francis CW, Culakova E, Kuderer NM, Lyman GH. Thromboembolism is a leading cause of death in cancer patients receiving outpatient chemotherapy. J Thromb Haemost JTH. 2007;5(3):632-634. doi: 10.111 1/j.1538-7836.2007.02374.x.
2. Wendelboe AM, Raskob GE. Global burden of thrombosis. Circ Res. 2016;118(9):1340-1347. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.115.306841.
3. Nguyễn Nhật Mai, Hoàng Bùi Hải, Đinh Thị Thu Hương. Một số đặc điểm về ung thư ở những bệnh nhân huyết khối tĩnh mạch sâu được chẩn đoán và điều trị lần đầu. Tạp chí Y học Việt Nam. 2016;443(1):121-124.
4. Đỗ Minh Hiền, Phạm Cẩm Phương, Trịnh Lê Huy. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân ung thư mắc huyết khối tĩnh mạch sâu. Tạp chí Y học Việt Nam. 2019;482(1):223-227.
5. Do Giang Phuc, Nguyen Duy Anh, Hoang Bui Hai. Venous thromboembolism prophylaxis in at-risk inpatients with cancer in Hanoi Medical University Hospital, Vietnam. Vietnam J Med Pharm. 2014;VJPM 6(4):35.
6. Sawant SP, Banumathy S, Daddi A. Pulmonary embolism in cancer patients. Indian J Cancer. 2012;49(1):119-124. doi: 10.4103/00 1 9-509X.98936.
7. Abdel-Razeq HN, Mansour AH, Ismael YM. Incidental pulmonary embolism in cancer patients: Clinical characteristics and outcome-a comprehensive cancer center experience. Vasc Health Risk Manag. 2011;7:153-158. doi: 10.2147/VHRM.S17947.
8. Konstantinides SV, Meyer G, Becattini C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2020;41(4):543-603. doi: 10.1093/eurheartj/ehz405.
9. Jiménez D, Aujesky D, Moores L, et al. Simplification of the pulmonary embolism severity index for prognostication in patients with acute symptomatic pulmonary embolism. Arch Intern Med. 2010;170(15):1383-1389. doi: 10.1001/archinternmed.2010.199.
10. Aujesky D, Obrosky DS, Stone RA, et al. Derivation and validation of a prognostic model for pulmonary embolism. Am J Respir Crit Care Med. 2005;172(8):1041-1046. doi: 10.1164/rccm.200506-862OC.
11. WHO. The Global Cancer Observatory. International Agency for Research on Cancer. Accessed August 25, 2022. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf.
12. Stein PD, Beemath A, Meyers FA, Skaf E, Sanchez J, Olson RE. Incidence of venous thromboembolism in patients hospitalized with cancer. Am J Med. 2006;119(1):60-68. doi: 10.1016/j.amjmed.2005.06.058.
13. Hoàng Bùi Hải. Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị tắc động mạch phổi cấp. Luận án tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội; 2013.
14. Stein PD, Matta F. Acute pulmonary embolism. Curr Probl Cardiol. 2010;35(7):314-376. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2010.03.002.
15. Khorana AA, Kuderer NM, Culakova E, Lyman GH, Francis CW. Development and validation of a predictive model for chemotherapy-associated thrombosis. Blood. 2008;111(10):4902-4907. doi: 10.1182/blood-20 07-10-116327.
16. Qdaisat A, Kamal M, Al-Breiki A, et al. Clinical characteristics, management, and outcome of incidental pulmonary embolism in cancer patients. Blood Adv. 2020;4(8):1606-1614. doi: 10.1182/bloodadv ances.2020001501.