4. Phân bố của các chủng Klebsiella pneumoniae theo giá trị nồng độ ức chế tối thiểu của amikacin

Thân Thị Dung Nhi, Phạm Hồng Nhung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

247 chủng Klebsiella pneumoniae phân lập từ trung tâm hồi sức tích cực (HSTC) - Bệnh viện Bạch Mai năm 2019 - 2021 được xác định giá trị nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của amikacin bằng phương pháp vi pha loãng và mức độ nhạy cảm với một số thuốc kháng sinh khác theo phân bố của vi khuẩn với MIC amikacin. Kết quả của nghiên cứu cho thấy tỉ lệ vi khuẩn nhạy cảm với amikacin khá cao (76,9%). Phân bố vi khuẩn theo MIC của amikacin không đồng đều, trong đó các chủng có MIC từ 1 - 4 µg/mL là chủ yếu (55,9%) và nhiều nhất là các chủng có MIC = 2 µg/mL. Các vi khuẩn có MIC ≤ 8 µg/mL chiếm 65,6% và chúng còn nhạy cảm khá tốt với fosfomycin (80%), gentamicin (63%) và carbapenems (khoảng 50%). Với các chủng có MIC amikacin từ 16 - 32 µg/mL (14,5%), tỉ lệ nhạy cảm với ba kháng sinh trên đều giảm, theo thứ tự là 60%, 25% và 5,6%. Với nhóm đề kháng với amikacin có MIC ≥ 64 µg/mL, mức độ nhạy cảm với các kháng sinh thử nghiệm đều dưới 30%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Phu VD, Nadjm B, Duy NHA, et al. Ventilator-associated respiratory infection in a resource-restricted setting: Impact and etiology. J Intensive Care. 2017;5:69. doi: 10.1186/s40560-017-0266-4.
2. Dat VQ, Vu HN, Nguyen The H, et al. Bacterial bloodstream infections in a tertiary infectious diseases hospital in Northern Vietnam: Aetiology, drug resistance, and treatment outcome. BMC Infect Dis. 2017;17(1):493. doi: 10.1186/s12879-017-2582-7.
3. Phạm Hồng Nhung. Báo cáo số liệu năm 2018 tại Khoa HSTC bệnh viện Bạch mai. Cảnh giác dược online. 2019.
4. Brink AJ. Epidemiology of carbapenem-resistant Gram-negative infections globally. Curr Opin Infect Dis. 2019;32(6):609-616. doi: 10.1097/QCO.0000000000000608.
5. Zavascki AP, Klee BO, Bulitta JB. Aminoglycosides against carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in the critically ill: the pitfalls of aminoglycoside susceptibility. Expert Rev Anti Infect Ther. 2017;15(6):519-526. doi: 10.1080/14787210.2017.1316193.
6. Patel JB. Cockerill FR. Bradford PA, et al. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard - Tenth Edition. 2015
7. Ii JSL, Weinstein MP, Bobenchik AM, et al. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 30th ed. 2020. https://clsi.org/media/3481/m100ed30_sample.pdf.
8. Patel JB. Cockerill FR. Bradford PA, et al. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard. Twelfth Edition. 2015.
9. EUCAST. Clinical breakpoints and dosing of antibiotics. 2022
10. K J Shaw, P N Rather, R S Hare, and G H Miller. Molecular genetics of aminoglycoside resistance genes and familial relationships of the aminoglycoside-modifying enzymes. - PMC. Accessed August 31, 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC372903/
11. Nguyễn Hoàng Anh. Phân tích dược động học quần thể và mô phỏng PK/PD của amikacin ở bệnh nhân nặng điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai. Cảnh giác dược online. 2022:21.